Index: Greek New Testament

 

Matthew 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

3:1 en de tais êmerais ekeinais paraginetai iôannês o baptistês kêrussôn en tê erêmô tês ioudaias

3:2 a=[kai] tsb=kai legôn metanoeite êggiken gar ê basileia tôn ouranôn

3:3 outos gar estin o rêtheis a=dia tsb=upo êsaiou tou prophêtou legontos phônê boôntos en tê erêmô etoimasate tên odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

3:4 autos de o iôannês eichen to enduma autou apo trichôn kamêlou kai zônên dermatinên peri tên osphun autou ê de trophê tsb=autou ên a=autou akrides kai meli agrion

3:5 tote exeporeueto pros auton ierosoluma kai pasa ê ioudaia kai pasa ê perichôros tou iordanou

3:6 kai ebaptizonto en tô iordanê a=potamô up autou exomologoumenoi tas amartias autôn

3:7 idôn de pollous tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn erchomenous epi to baptisma autou eipen autois gennêmata echidnôn tis upedeixen umin phugein apo tês mellousês orgês

3:8 poiêsate oun ab=karpon ts=karpous ab=axion ts=axious tês metanoias

3:9 kai mê doxête legein en eautois patera echomen ton abraam legô gar umin oti dunatai o theos ek tôn lithôn toutôn egeirai tekna tô abraam

3:10 êdê de tsb=kai ê axinê pros tên rizan tôn dendrôn keitai pan oun dendron mê poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

3:11 egô men tsb=baptizô umas a=baptizô en udati eis metanoian o de opisô mou erchomenos ischuroteros mou estin ou ouk eimi ikanos ta upodêmata bastasai autos umas baptisei en pneumati agiô ats=kai ats=puri

3:12 ou to ptuon en tê cheiri autou kai diakathariei tên alôna autou kai sunaxei ton siton autou eis tên apothêkên to de achuron katakausei puri asbestô

3:13 tote paraginetai o iêsous apo tês galilaias epi ton iordanên pros ton iôannên tou baptisthênai up autou

3:14 o de iôannês diekôluen auton legôn egô chreian echô upo sou baptisthênai kai su erchê pros me

3:15 apokritheis de o iêsous eipen pros auton aphes arti outôs gar prepon estin êmin plêrôsai pasan dikaiosunên tote aphiêsin auton

3:16 tsb=kai baptistheis a=de o iêsous tsb=anebê euthus a=anebê apo tou udatos kai idou a=êneôchthêsan tsb=aneôchthêsan a=[autô] tsb=autô oi ouranoi kai eiden a=[to] tsb=to pneuma a=[tou] tsb=tou theou katabainon ôsei peristeran a=[kai] tsb=kai erchomenon ep a

3:17 kai idou phônê ek tôn ouranôn legousa outos estin o uios mou o agapêtos en ô eudokêsa

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase