Index: Greek New Testament

 

Matthew 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

5:1 idôn de tous ochlous anebê eis to oros kai kathisantos autou a=prosêlthan tsb=prosêlthon autô oi mathêtai autou

5:2 kai anoixas to stoma autou edidasken autous legôn

5:3 makarioi oi ptôchoi tô pneumati oti autôn estin ê basileia tôn ouranôn

5:4 makarioi oi penthountes oti autoi paraklêthêsontai

5:5 makarioi oi praeis oti autoi klêronomêsousin tên gên

5:6 makarioi oi peinôntes kai dipsôntes tên dikaiosunên oti autoi chortasthêsontai

5:7 makarioi oi eleêmones oti autoi eleêthêsontai

5:8 makarioi oi katharoi tê kardia oti autoi ton theon opsontai

5:9 makarioi oi eirênopoioi oti autoi uioi theou klêthêsontai

5:10 makarioi oi dediôgmenoi eneken dikaiosunês oti autôn estin ê basileia tôn ouranôn

5:11 makarioi este otan oneidisôsin umas kai diôxôsin kai eipôsin pan ponêron tsb=rêma kath umôn a=[pseudomenoi] tsb=pseudomenoi eneken emou

5:12 chairete kai agalliasthe oti o misthos umôn polus en tois ouranois outôs gar ediôxan tous prophêtas tous pro umôn

5:13 umeis este to alas tês gês ean de to alas môranthê en tini alisthêsetai eis ouden ischuei eti ei mê a=blêthen tsb=blêthênai exô tsb=kai katapateisthai upo tôn anthrôpôn

5:14 umeis este to phôs tou kosmou ou dunatai polis krubênai epanô orous keimenê

5:15 oude kaiousin luchnon kai titheasin auton upo ton modion all epi tên luchnian kai lampei pasin tois en tê oikia

5:16 outôs lampsatô to phôs umôn emprosthen tôn anthrôpôn opôs idôsin umôn ta kala erga kai doxasôsin ton patera umôn ton en tois ouranois

5:17 mê nomisête oti êlthon katalusai ton nomon ê tous prophêtas ouk êlthon katalusai alla plêrôsai

5:18 amên gar legô umin eôs an parelthê o ouranos kai ê gê iôta en ê mia keraia ou mê parelthê apo tou nomou eôs an panta genêtai

5:19 os ean oun lusê mian tôn entolôn toutôn tôn elachistôn kai didaxê outôs tous anthrôpous elachistos klêthêsetai en tê basileia tôn ouranôn os d an poiêsê kai didaxê outos megas klêthêsetai en tê basileia tôn ouranôn

5:20 legô gar umin oti ean mê perisseusê a=umôn ê dikaiosunê tsb=umôn pleion tôn grammateôn kai pharisaiôn ou mê eiselthête eis tên basileian tôn ouranôn

5:21 êkousate oti errethê tois archaiois ou phoneuseis os d an phoneusê enochos estai tê krisei

5:22 egô de legô umin oti pas o orgizomenos tô adelphô autou tsb=eikê enochos estai tê krisei os d an eipê tô adelphô autou raka enochos estai tô sunedriô os d an eipê môre enochos estai eis tên geennan tou puros

5:23 ean oun prospherês to dôron sou epi to thusiastêrion b=kai b=ekei ats=kakei mnêsthês oti o adelphos sou echei ti kata sou

5:24 aphes ekei to dôron sou emprosthen tou thusiastêriou kai upage prôton diallagêthi tô adelphô sou kai tote elthôn prosphere to dôron sou

5:25 isthi eunoôn tô antidikô sou tachu eôs otou ei a=met a=autou en tê odô tsb=met tsb=autou mêpote se paradô o antidikos tô kritê kai o kritês tsb=se tsb=paradô tô upêretê kai eis phulakên blêthêsê

5:26 amên legô soi ou mê exelthês ekeithen eôs an apodôs ton eschaton kodrantên

5:27 êkousate oti errethê ts=tois ts=archaiois ou moicheuseis

5:28 egô de legô umin oti pas o blepôn gunaika pros to epithumêsai ab=autên ts=autês êdê emoicheusen autên en tê kardia autou

5:29 ei de o ophthalmos sou o dexios skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumpherei gar soi ina apolêtai en tôn melôn sou kai mê olon to sôma sou blêthê eis geennan

5:30 kai ei ê dexia sou cheir skandalizei se ekkopson autên kai bale apo sou sumpherei gar soi ina apolêtai en tôn melôn sou kai mê olon to sôma sou tsb=blêthê eis geennan a=apelthê

5:31 errethê de tsb=oti os an apolusê tên gunaika autou dotô autê apostasion

5:32 egô de legô umin oti a=pas tsb=os a=o tsb=an a=apoluôn tsb=apolusê tên gunaika autou parektos logou porneias poiei autên a=moicheuthênai tsb=moichasthai kai os ean apolelumenên gamêsê moichatai

5:33 palin êkousate oti errethê tois archaiois ouk epiorkêseis apodôseis de tô kuriô tous orkous sou

5:34 egô de legô umin mê omosai olôs mête en tô ouranô oti thronos estin tou theou

5:35 mête en tê gê oti upopodion estin tôn podôn autou mête eis ierosoluma oti polis estin tou megalou basileôs

5:36 mête en tê kephalê sou omosês oti ou dunasai mian tricha leukên a=poiêsai ê melainan tsb=poiêsai

5:37 estô de o logos umôn nai nai ou ou to de perisson toutôn ek tou ponêrou estin

5:38 êkousate oti errethê ophthalmon anti ophthalmou kai odonta anti odontos

5:39 egô de legô umin mê antistênai tô ponêrô all ostis se a=rapizei tsb=rapisei a=eis tsb=epi tên dexian b=[sou] ts=sou siagona a=[sou] strepson autô kai tên allên

5:40 kai tô thelonti soi krithênai kai ton chitôna sou labein aphes autô kai to imation

5:41 kai ostis se aggareusei milion en upage met autou duo

5:42 tô aitounti se a=dos tsb=didou kai ton thelonta apo sou a=danisasthai tsb=daneisasthai mê apostraphês

5:43 êkousate oti errethê agapêseis ton plêsion sou kai misêseis ton echthron sou

5:44 egô de legô umin agapate tous echthrous umôn tsb=eulogeite tsb=tous tsb=katarômenous tsb=umas tsb=kalôs tsb=poieite b=tois ts=tous b=misousin ts=misountas bts=umas kai proseuchesthe uper tôn tsb=epêreazontôn tsb=umas tsb=kai diôkontôn umas

5:45 opôs genêsthe uioi tou patros umôn tou en b=[tois] ouranois oti ton êlion autou anatellei epi ponêrous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

5:46 ean gar agapêsête tous agapôntas umas tina misthon echete ouchi kai oi telônai to auto poiousin

5:47 kai ean aspasêsthe tous b=philous ats=adelphous umôn monon ti perisson poieite ouchi kai oi a=ethnikoi a=to a=auto tsb=telônai tsb=outôs poiousin

5:48 esesthe oun umeis teleioi a=ôs tsb=ôsper o patêr umôn o a=ouranios tsb=en tsb=tois tsb=ouranois teleios estin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase