Index: Greek New Testament

 

Matthew 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

7:1 mê krinete ina mê krithête

7:2 en ô gar krimati krinete krithêsesthe kai en ô metrô metreite ab=metrêthêsetai ts=antimetrêthêsetai umin

7:3 ti de blepeis to karphos to en tô ophthalmô tou adelphou sou tên de en tô sô ophthalmô dokon ou katanoeis

7:4 ê pôs ereis tô adelphô sou aphes ekbalô to karphos a=ek tsb=apo tou ophthalmou sou kai idou ê dokos en tô ophthalmô sou

7:5 upokrita ekbale prôton tsb=tên tsb=dokon ek tou ophthalmou sou a=tên a=dokon kai tote diablepseis ekbalein to karphos ek tou ophthalmou tou adelphou sou

7:6 mê dôte to agion tois kusin mêde balête tous margaritas umôn emprosthen tôn choirôn mêpote a=katapatêsousin tsb=katapatêsôsin autous en tois posin autôn kai straphentes rêxôsin umas

7:7 aiteite kai dothêsetai umin zêteite kai eurêsete krouete kai anoigêsetai umin

7:8 pas gar o aitôn lambanei kai o zêtôn euriskei kai tô krouonti anoigêsetai

7:9 ê tis estin ex umôn anthrôpos on a=aitêsei tsb=ean tsb=aitêsê o uios autou arton mê lithon epidôsei autô

7:10 a=ê kai tsb=ean ichthun a=aitêsei tsb=aitêsê mê ophin epidôsei autô

7:11 ei oun umeis ponêroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umôn posô mallon o patêr umôn o en tois ouranois dôsei agatha tois aitousin auton

7:12 panta oun osa a=ean tsb=an thelête ina poiôsin umin oi anthrôpoi outôs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophêtai

7:13 a=eiselthate tsb=eiselthete dia tês stenês pulês oti plateia ê pulê kai euruchôros ê odos ê apagousa eis tên apôleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autês

7:14 ab=ti ts=oti stenê ê pulê kai tethlimmenê ê odos ê apagousa eis tên zôên kai oligoi eisin oi euriskontes autên

7:15 prosechete tsb=de apo tôn pseudoprophêtôn oitines erchontai pros umas en endumasin probatôn esôthen de eisin lukoi arpages

7:16 apo tôn karpôn autôn epignôsesthe autous mêti sullegousin apo akanthôn a=staphulas tsb=staphulên ê apo tribolôn suka

7:17 outôs pan dendron agathon karpous kalous poiei to de sapron dendron karpous ponêrous poiei

7:18 ou dunatai dendron agathon karpous ponêrous poiein oude dendron sapron karpous kalous poiein

7:19 pan dendron mê poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

7:20 a=ara a=ge tsb=arage apo tôn karpôn autôn epignôsesthe autous

7:21 ou pas o legôn moi kurie kurie eiseleusetai eis tên basileian tôn ouranôn all o poiôn to thelêma tou patros mou tou en a=tois ouranois

7:22 polloi erousin moi en ekeinê tê êmera kurie kurie ou tô sô onomati a=eprophêteusamen tsb=proephêteusamen kai tô sô onomati daimonia exebalomen kai tô sô onomati dunameis pollas epoiêsamen

7:23 kai tote omologêsô autois oti oudepote egnôn umas apochôreite ap emou oi ergazomenoi tên anomian

7:24 pas oun ostis akouei mou tous logous toutous kai poiei autous a=omoiôthêsetai tsb=omoiôsô tsb=auton andri phronimô ostis ôkodomêsen a=autou tên oikian tsb=autou epi tên petran

7:25 kai katebê ê brochê kai êlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai a=prosepesan tsb=prosepeson tê oikia ekeinê kai ouk epesen tethemeliôto gar epi tên petran

7:26 kai pas o akouôn mou tous logous toutous kai mê poiôn autous omoiôthêsetai andri môrô ostis ôkodomêsen a=autou tên oikian tsb=autou epi tên ammon

7:27 kai katebê ê brochê kai êlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekopsan tê oikia ekeinê kai epesen kai ên ê ptôsis autês megalê

7:28 kai egeneto ote a=etelesen tsb=sunetelesen o iêsous tous logous toutous exeplêssonto oi ochloi epi tê didachê autou

7:29 ên gar didaskôn autous ôs exousian echôn kai ouch ôs oi grammateis a=autôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase