Index: Greek New Testament

 

Matthew 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

8:1 a=katabantos tsb=katabanti de a=autou tsb=autô apo tou orous êkolouthêsan autô ochloi polloi

8:2 kai idou lepros a=proselthôn tsb=elthôn prosekunei autô legôn kurie ean thelês dunasai me katharisai

8:3 kai ekteinas tên cheira êpsato autou tsb=o tsb=iêsous legôn thelô katharisthêti kai eutheôs ekatharisthê autou ê lepra

8:4 kai legei autô o iêsous ora mêdeni eipês ab=alla ts=all upage seauton deixon tô ierei kai a=prosenegkon tsb=prosenegke to dôron o prosetaxen a=môusês tsb=môsês eis marturion autois

8:5 a=eiselthontos tsb=eiselthonti de a=autou b=autô ts=tô ts=iêsou eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum prosêlthen autô ekatontarchos parakalôn auton

8:6 kai legôn kurie o pais mou beblêtai en tê oikia paralutikos deinôs basanizomenos

8:7 kai legei autô tsb=o tsb=iêsous egô elthôn therapeusô auton

8:8 kai apokritheis o ekatontarchos ephê kurie ouk eimi ikanos ina mou upo tên stegên eiselthês alla monon eipe ab=logô ts=logon kai iathêsetai o pais mou

8:9 kai gar egô anthrôpos eimi upo exousian echôn up emauton stratiôtas kai legô toutô poreuthêti kai poreuetai kai allô erchou kai erchetai kai tô doulô mou poiêson touto kai poiei

8:10 akousas de o iêsous ethaumasen kai eipen tois akolouthousin amên legô umin a=par a=oudeni a=tosautên a=pistin tsb=oude en tô israêl tsb=tosautên tsb=pistin euron

8:11 legô de umin oti polloi apo anatolôn kai dusmôn êxousin kai anaklithêsontai meta abraam kai isaak kai iakôb en tê basileia tôn ouranôn

8:12 oi de uioi tês basileias ekblêthêsontai eis to skotos to exôteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

8:13 kai eipen o iêsous tô ab=ekatontarchê ts=ekatontarchô upage tsb=kai ôs episteusas genêthêtô soi kai iathê o pais a=[autou] tsb=autou en tê ôra ekeinê

8:14 kai elthôn o iêsous eis tên oikian petrou eiden tên pentheran autou beblêmenên kai puressousan

8:15 kai êpsato tês cheiros autês kai aphêken autên o puretos kai êgerthê kai diêkonei ab=autô ts=autois

8:16 opsias de genomenês prosênegkan autô daimonizomenous pollous kai exebalen ta pneumata logô kai pantas tous kakôs echontas etherapeusen

8:17 opôs plêrôthê to rêthen dia êsaiou tou prophêtou legontos autos tas astheneias êmôn elaben kai tas nosous ebastasen

8:18 idôn de o iêsous a=ochlon tsb=pollous tsb=ochlous peri auton ekeleusen apelthein eis to peran

8:19 kai proselthôn eis grammateus eipen autô didaskale akolouthêsô soi opou ean aperchê

8:20 kai legei autô o iêsous ai alôpekes phôleous echousin kai ta peteina tou ouranou kataskênôseis o de uios tou anthrôpou ouk echei pou tên kephalên klinê

8:21 eteros de tôn mathêtôn a=[autou] tsb=autou eipen autô kurie epitrepson moi prôton apelthein kai thapsai ton patera mou

8:22 o de iêsous a=legei tsb=eipen autô akolouthei moi kai aphes tous nekrous thapsai tous eautôn nekrous

8:23 kai embanti autô eis to ploion êkolouthêsan autô oi mathêtai autou

8:24 kai idou seismos megas egeneto en tê thalassê ôste to ploion kaluptesthai upo tôn kumatôn autos de ekatheuden

8:25 kai proselthontes tsb=oi tsb=mathêtai ts=autou êgeiran auton legontes kurie sôson tsb=êmas apollumetha

8:26 kai legei autois ti deiloi este oligopistoi tote egertheis epetimêsen tois anemois kai tê thalassê kai egeneto galênê megalê

8:27 oi de anthrôpoi ethaumasan legontes potapos estin outos oti kai oi anemoi kai ê thalassa tsb=upakouousin autô a=upakouousin

8:28 kai a=elthontos tsb=elthonti a=autou tsb=autô eis to peran eis tên chôran tôn a=gadarênôn tsb=gergesênôn upêntêsan autô duo daimonizomenoi ek tôn mnêmeiôn exerchomenoi chalepoi lian ôste mê ischuein tina parelthein dia tês odou ekeinês

8:29 kai idou ekraxan legontes ti êmin kai soi tsb=iêsou uie tou theou êlthes ôde pro kairou basanisai êmas

8:30 ên de makran ap autôn agelê choirôn pollôn boskomenê

8:31 oi de daimones parekaloun auton legontes ei ekballeis êmas a=aposteilon a=êmas tsb=epitrepson tsb=êmin tsb=apelthein eis tên agelên tôn choirôn

8:32 kai eipen autois upagete oi de exelthontes apêlthon eis a=tous a=choirous tsb=tên tsb=agelên tsb=tôn tsb=choirôn kai idou ôrmêsen pasa ê agelê tsb=tôn tsb=choirôn kata tou krêmnou eis tên thalassan kai apethanon en tois udasin

8:33 oi de boskontes ephugon kai apelthontes eis tên polin apêggeilan panta kai ta tôn daimonizomenôn

8:34 kai idou pasa ê polis exêlthen eis a=upantêsin tsb=sunantêsin tô iêsou kai idontes auton parekalesan opôs metabê apo tôn oriôn autôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase