Index: Greek New Testament

 

Matthew 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

9:1 kai embas eis tsb=to ploion dieperasen kai êlthen eis tên idian polin

9:2 kai idou prosepheron autô paralutikon epi klinês beblêmenon kai idôn o iêsous tên pistin autôn eipen tô paralutikô tharsei teknon a=aphientai tsb=apheôntai a=sou tsb=soi ai amartiai tsb=sou

9:3 kai idou tines tôn grammateôn a=eipan tsb=eipon en eautois outos blasphêmei

9:4 kai idôn o iêsous tas enthumêseis autôn eipen a=inati tsb=ina tsb=ti tsb=umeis enthumeisthe ponêra en tais kardiais umôn

9:5 ti gar estin eukopôteron eipein a=aphientai tsb=apheôntai ab=sou ts=soi ai amartiai ê eipein a=egeire tsb=egeirai kai peripatei

9:6 ina de eidête oti exousian echei o uios tou anthrôpou epi tês gês aphienai amartias tote legei tô paralutikô egertheis aron sou tên klinên kai upage eis ton oikon sou

9:7 kai egertheis apêlthen eis ton oikon autou

9:8 idontes de oi ochloi a=ephobêthêsan tsb=ethaumasan kai edoxasan ton theon ton donta exousian toiautên tois anthrôpois

9:9 kai paragôn o iêsous ekeithen eiden anthrôpon kathêmenon epi to telônion a=maththaion tsb=matthaion legomenon kai legei autô akolouthei moi kai anastas êkolouthêsen autô

9:10 kai egeneto autou anakeimenou en tê oikia kai idou polloi telônai kai amartôloi elthontes sunanekeinto tô iêsou kai tois mathêtais autou

9:11 kai idontes oi pharisaioi a=elegon tsb=eipon tois mathêtais autou ab=dia ab=ti ts=diati meta tôn telônôn kai amartôlôn esthiei o didaskalos umôn

9:12 o de tsb=iêsous akousas eipen tsb=autois ou chreian echousin oi ischuontes iatrou all oi kakôs echontes

9:13 poreuthentes de mathete ti estin a=eleos tsb=eleon thelô kai ou thusian ou gar êlthon kalesai dikaious ab=alla ts=all amartôlous tsb=eis tsb=metanoian

9:14 tote proserchontai autô oi mathêtai iôannou legontes ab=dia ab=ti ts=diati êmeis kai oi pharisaioi nêsteuomen a=[polla] tsb=polla oi de mathêtai sou ou nêsteuousin

9:15 kai eipen autois o iêsous mê dunantai oi uioi tou numphônos penthein eph oson met autôn estin o numphios eleusontai de êmerai otan aparthê ap autôn o numphios kai tote nêsteusousin

9:16 oudeis de epiballei epiblêma rakous agnaphou epi imatiô palaiô airei gar to plêrôma autou apo tou imatiou kai cheiron schisma ginetai

9:17 oude ballousin oinon neon eis askous palaious ei de a=mê a=ge tsb=mêge rêgnuntai oi askoi kai o oinos ekcheitai kai oi askoi a=apolluntai tsb=apolountai alla ballousin oinon neon eis askous kainous kai ab=amphoteroi ts=amphotera suntêrountai

9:18 tauta autou lalountos autois idou archôn abs=eis elthôn prosekunei autô legôn oti ê thugatêr mou arti eteleutêsen alla elthôn epithes tên cheira sou ep autên kai zêsetai

9:19 kai egertheis o iêsous êkolouthêsen autô kai oi mathêtai autou

9:20 kai idou gunê aimorroousa dôdeka etê proselthousa opisthen êpsato tou kraspedou tou imatiou autou

9:21 elegen gar en eautê ean monon apsômai tou imatiou autou sôthêsomai

9:22 o de iêsous a=strapheis tsb=epistrapheis kai idôn autên eipen tharsei thugater ê pistis sou sesôken se kai esôthê ê gunê apo tês ôras ekeinês

9:23 kai elthôn o iêsous eis tên oikian tou archontos kai idôn tous aulêtas kai ton ochlon thoruboumenon

9:24 a=elegen tsb=legei tsb=autois anachôreite ou gar apethanen to korasion alla katheudei kai kategelôn autou

9:25 ote de exeblêthê o ochlos eiselthôn ekratêsen tês cheiros autês kai êgerthê to korasion

9:26 kai exêlthen ê phêmê autê eis olên tên gên ekeinên

9:27 kai paragonti ekeithen tô iêsou êkolouthêsan a=[autô] tsb=autô duo tuphloi krazontes kai legontes eleêson êmas a=uios tsb=uie ab=dauid ts=dabid

9:28 elthonti de eis tên oikian prosêlthon autô oi tuphloi kai legei autois o iêsous pisteuete oti dunamai touto poiêsai legousin autô nai kurie

9:29 tote êpsato tôn ophthalmôn autôn legôn kata tên pistin umôn genêthêtô umin

9:30 kai a=êneôchthêsan tsb=aneôchthêsan autôn oi ophthalmoi kai a=enebrimêthê tsb=enebrimêsato autois o iêsous legôn orate mêdeis ginôsketô

9:31 oi de exelthontes diephêmisan auton en olê tê gê ekeinê

9:32 autôn de exerchomenôn idou prosênegkan autô anthrôpon kôphon daimonizomenon

9:33 kai ekblêthentos tou daimoniou elalêsen o kôphos kai ethaumasan oi ochloi legontes t=oti oudepote ephanê outôs en tô israêl

9:34 oi de pharisaioi elegon en tô archonti tôn daimoniôn ekballei ta daimonia

9:35 kai periêgen o iêsous tas poleis pasas kai tas kômas didaskôn en tais sunagôgais autôn kai kêrussôn to euaggelion tês basileias kai therapeuôn pasan noson kai pasan malakian tsb=en tsb=tô tsb=laô

9:36 idôn de tous ochlous esplagchnisthê peri autôn oti êsan ab=eskulmenoi ts=eklelumenoi kai errimmenoi ôsei probata mê echonta poimena

9:37 tote legei tois mathêtais autou o men therismos polus oi de ergatai oligoi

9:38 deêthête oun tou kuriou tou therismou opôs ekbalê ergatas eis ton therismon autou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase