Index: Greek New Testament

 

Matthew 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

10:1 kai proskalesamenos tous dŰdeka mathÍtas autou edŰken autois exousian pneumatŰn akathartŰn Űste ekballein auta kai therapeuein pasan noson kai pasan malakian

10:2 tŰn de dŰdeka apostolŰn ta onomata estin tauta prŰtos simŰn o legomenos petros kai andreas o adelphos autou a=kai iakŰbos o tou zebedaiou kai iŰannÍs o adelphos autou

10:3 philippos kai bartholomaios thŰmas kai a=maththaios tsb=matthaios o telŰnÍs iakŰbos o tou alphaiou kai tsb=lebbaios tsb=o tsb=epiklÍtheis thaddaios

10:4 simŰn o a=kananaios tsb=kananitÍs kai ioudas a=o iskariŰtÍs o kai paradous auton

10:5 toutous tous dŰdeka apesteilen o iÍsous paraggeilas autois legŰn eis odon ethnŰn mÍ apelthÍte kai eis polin samareitŰn mÍ eiselthÍte

10:6 poreuesthe de mallon pros ta probata ta apolŰlota oikou israÍl

10:7 poreuomenoi de kÍrussete legontes oti Íggiken Í basileia tŰn ouranŰn

10:8 asthenountas therapeuete a=nekrous a=egeirete leprous katharizete ts=nekrous ts=egeirete daimonia ekballete dŰrean elabete dŰrean dote

10:9 mÍ ktÍsÍsthe chruson mÍde arguron mÍde chalkon eis tas zŰnas umŰn

10:10 mÍ pÍran eis odon mÍde duo chitŰnas mÍde upodÍmata mÍde bs=rabdous at=rabdon axios gar o ergatÍs tÍs trophÍs autou tsb=estin

10:11 eis Ín d an polin Í kŰmÍn eiselthÍte exetasate tis en autÍ axios estin kakei meinate eŰs an exelthÍte

10:12 eiserchomenoi de eis tÍn oikian aspasasthe autÍn

10:13 kai ean men Í Í oikia axia a=elthatŰ tsb=elthetŰ Í eirÍnÍ umŰn ep autÍn ean de mÍ Í axia Í eirÍnÍ umŰn pros umas epistraphÍtŰ

10:14 kai os a=an tsb=ean mÍ dexÍtai umas mÍde akousÍ tous logous umŰn exerchomenoi a=exŰ tÍs oikias Í tÍs poleŰs ekeinÍs ektinaxate ton koniorton tŰn podŰn umŰn

10:15 amÍn legŰ umin anektoteron estai gÍ sodomŰn kai gomorrŰn en Ímera kriseŰs Í tÍ polei ekeinÍ

10:16 idou egŰ apostellŰ umas Űs probata en mesŰ lukŰn ginesthe oun phronimoi Űs oi opheis kai akeraioi Űs ai peristerai

10:17 prosechete de apo tŰn anthrŰpŰn paradŰsousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagŰgais autŰn mastigŰsousin umas

10:18 kai epi Ígemonas de kai basileis achthÍsesthe eneken emou eis marturion autois kai tois ethnesin

10:19 otan de a=paradŰsin tsb=paradidŰsin umas mÍ merimnÍsÍte pŰs Í ti lalÍsÍte dothÍsetai gar umin en ekeinÍ tÍ Űra ti a=lalÍsÍte tsb=lalÍsete

10:20 ou gar umeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros umŰn to laloun en umin

10:21 paradŰsei de adelphos adelphon eis thanaton kai patÍr teknon kai epanastÍsontai tekna epi goneis kai thanatŰsousin autous

10:22 kai esesthe misoumenoi upo pantŰn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sŰthÍsetai

10:23 otan de diŰkŰsin umas en tÍ polei tautÍ pheugete eis tÍn a=eteran tsb=allÍn amÍn gar legŰ umin ou mÍ telesÍte tas poleis tou israÍl eŰs an elthÍ o uios tou anthrŰpou

10:24 ouk estin mathÍtÍs uper ton didaskalon oude doulos uper ton kurion autou

10:25 arketon tŰ mathÍtÍ ina genÍtai Űs o didaskalos autou kai o doulos Űs o kurios autou ei ton oikodespotÍn s=beelzeboub abt=beelzeboul a=epekalesan tsb=ekalesan posŰ mallon tous b=oikeiakous ats=oikiakous autou

10:26 mÍ oun phobÍthÍte autous ouden gar estin kekalummenon o ouk apokaluphthÍsetai kai krupton o ou gnŰsthÍsetai

10:27 o legŰ umin en tÍ skotia eipate en tŰ phŰti kai o eis to ous akouete kÍruxate epi tŰn dŰmatŰn

10:28 kai mÍ ab=phobeisthe ts=phobÍthÍte apo tŰn a=apoktennontŰn b=apoktenontŰn ts=apokteinontŰn to sŰma tÍn de psuchÍn mÍ dunamenŰn apokteinai a=phobeisthe tsb=phobÍthÍte de mallon ton dunamenon kai b=[tÍn] psuchÍn kai b=[to] sŰma apolesai en geennÍ

10:29 ouchi duo strouthia assariou pŰleitai kai en ex autŰn ou peseitai epi tÍn gÍn aneu tou patros umŰn

10:30 umŰn de kai ai triches tÍs kephalÍs pasai ÍrithmÍmenai eisin

10:31 mÍ oun a=phobeisthe tsb=phobÍthÍte pollŰn strouthiŰn diapherete umeis

10:32 pas oun ostis omologÍsei en emoi emprosthen tŰn anthrŰpŰn omologÍsŰ kagŰ en autŰ emprosthen tou patros mou tou en a=[tois] ouranois

10:33 ostis d an arnÍsÍtai me emprosthen tŰn anthrŰpŰn arnÍsomai tsb=auton kagŰ a=auton emprosthen tou patros mou tou en a=[tois] ouranois

10:34 mÍ nomisÍte oti Ílthon balein eirÍnÍn epi tÍn gÍn ouk Ílthon balein eirÍnÍn alla machairan

10:35 Ílthon gar dichasai anthrŰpon kata tou patros autou kai thugatera kata tÍs mÍtros autÍs kai numphÍn kata tÍs pentheras autÍs

10:36 kai echthroi tou anthrŰpou oi b=oikeiakoi ats=oikiakoi autou

10:37 o philŰn patera Í mÍtera uper eme ouk estin mou axios kai o philŰn uion Í thugatera uper eme ouk estin mou axios

10:38 kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolouthei opisŰ mou ouk estin mou axios

10:39 o eurŰn tÍn psuchÍn autou apolesei autÍn kai o apolesas tÍn psuchÍn autou eneken emou eurÍsei autÍn

10:40 o dechomenos umas eme dechetai kai o eme dechomenos dechetai ton aposteilanta me

10:41 o dechomenos prophÍtÍn eis onoma prophÍtou misthon prophÍtou a=lÍmpsetai tsb=lÍpsetai kai o dechomenos dikaion eis onoma dikaiou misthon dikaiou a=lÍmpsetai tsb=lÍpsetai

10:42 kai os a=an tsb=ean potisÍ ena tŰn mikrŰn toutŰn potÍrion psuchrou monon eis onoma mathÍtou amÍn legŰ umin ou mÍ apolesÍ ton misthon autou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase