Index: Greek New Testament

 

Matthew 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

12:1 en ekeinŰ tŰ kairŰ eporeuthÍ o iÍsous tois sabbasin dia tŰn sporimŰn oi de mathÍtai autou epeinasan kai Írxanto tillein stachuas kai esthiein

12:2 oi de pharisaioi idontes a=eipan tsb=eipon autŰ idou oi mathÍtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatŰ

12:3 o de eipen autois ouk anegnŰte ti epoiÍsen ab=dauid ts=dabid ote epeinasen tsb=autos kai oi met autou

12:4 pŰs eisÍlthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tÍs protheseŰs a=ephagon tsb=ephagen a=o tsb=ous ouk exon Ín autŰ phagein oude tois met autou ei mÍ tois iereusin monois

12:5 Í ouk anegnŰte en tŰ nomŰ oti tois sabbasin oi iereis en tŰ ierŰ to sabbaton bebÍlousin kai anaitioi eisin

12:6 legŰ de umin oti tou ierou ab=meizon ts=meizŰn estin Űde

12:7 ei de egnŰkeite ti estin a=eleos tsb=eleon thelŰ kai ou thusian ouk an katedikasate tous anaitious

12:8 kurios gar estin ts=kai tou sabbatou o uios tou anthrŰpou

12:9 kai metabas ekeithen Ílthen eis tÍn sunagŰgÍn autŰn

12:10 kai idou anthrŰpos tsb=Ín tsb=tÍn cheira echŰn xÍran kai epÍrŰtÍsan auton legontes ei exestin tois sabbasin a=therapeusai tsb=therapeuein ina katÍgorÍsŰsin autou

12:11 o de eipen autois tis estai ex umŰn anthrŰpos os exei probaton en kai ean empesÍ touto tois sabbasin eis bothunon ouchi kratÍsei auto kai egerei

12:12 posŰ oun diapherei anthrŰpos probatou Űste exestin tois sabbasin kalŰs poiein

12:13 tote legei tŰ anthrŰpŰ ekteinon tsb=tÍn tsb=cheira sou a=tÍn a=cheira kai exeteinen kai a=apekatestathÍ tsb=apokatestathÍ ugiÍs Űs Í allÍ

12:14 a=exelthontes tsb=oi de a=oi pharisaioi sumboulion elabon kat autou tsb=exelthontes opŰs auton apolesŰsin

12:15 o de iÍsous gnous anechŰrÍsen ekeithen kai ÍkolouthÍsan autŰ a=[ochloi] tsb=ochloi polloi kai etherapeusen autous pantas

12:16 kai epetimÍsen autois ina mÍ phaneron auton poiÍsŰsin

12:17 a=ina tsb=opŰs plÍrŰthÍ to rÍthen dia Ísaiou tou prophÍtou legontos

12:18 idou o pais mou on Íretisa o agapÍtos mou eis on eudokÍsen Í psuchÍ mou thÍsŰ to pneuma mou ep auton kai krisin tois ethnesin apaggelei

12:19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis en tais plateiais tÍn phŰnÍn autou

12:20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tuphomenon ou sbesei eŰs an ekbalÍ eis nikos tÍn krisin

12:21 kai ts=en tŰ onomati autou ethnÍ elpiousin

12:22 tote prosÍnechthÍ autŰ daimonizomenos tuphlos kai kŰphos kai etherapeusen auton Űste ton tsb=tuphlon tsb=kai kŰphon tsb=kai lalein kai blepein

12:23 kai existanto pantes oi ochloi kai elegon mÍti outos estin o uios ab=dauid ts=dabid

12:24 oi de pharisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei mÍ en tŰ beelzeboul archonti tŰn daimoniŰn

12:25 eidŰs de tsb=o tsb=iÍsous tas enthumÍseis autŰn eipen autois pasa basileia meristheisa kath eautÍs erÍmoutai kai pasa polis Í oikia meristheisa kath eautÍs ou stathÍsetai

12:26 kai ei o satanas ton satanan ekballei eph eauton emeristhÍ pŰs oun stathÍsetai Í basileia autou

12:27 kai ei egŰ en beelzeboul ekballŰ ta daimonia oi uioi umŰn en tini ekballousin dia touto autoi tsb=umŰn tsb=esontai kritai a=esontai a=umŰn

12:28 ei de ts=egŰ en pneumati theou ab=egŰ ekballŰ ta daimonia ara ephthasen eph umas Í basileia tou theou

12:29 Í pŰs dunatai tis eiselthein eis tÍn oikian tou ischurou kai ta skeuÍ autou a=arpasai tsb=diarpasai ean mÍ prŰton dÍsÍ ton ischuron kai tote tÍn oikian autou diarpasei

12:30 o mÍ Űn met emou kat emou estin kai o mÍ sunagŰn met emou skorpizei

12:31 dia touto legŰ umin pasa amartia kai blasphÍmia aphethÍsetai tois anthrŰpois Í de tou pneumatos blasphÍmia ouk aphethÍsetai tsb=tois tsb=anthrŰpois

12:32 kai os ab=ean ts=an eipÍ logon kata tou uiou tou anthrŰpou aphethÍsetai autŰ os d an eipÍ kata tou pneumatos tou agiou ouk aphethÍsetai autŰ oute en ats=toutŰ tŰ b=nun aiŰni oute en tŰ mellonti

12:33 Í poiÍsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon Í poiÍsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginŰsketai

12:34 gennÍmata echidnŰn pŰs dunasthe agatha lalein ponÍroi ontes ek gar tou perisseumatos tÍs kardias to stoma lalei

12:35 o agathos anthrŰpos ek tou agathou thÍsaurou ts=tÍs ts=kardias ekballei ts=ta agatha kai o ponÍros anthrŰpos ek tou ponÍrou thÍsaurou ekballei ponÍra

12:36 legŰ de umin oti pan rÍma argon o a=lalÍsousin tsb=ean tsb=lalÍsŰsin oi anthrŰpoi apodŰsousin peri autou logon en Ímera kriseŰs

12:37 ek gar tŰn logŰn sou dikaiŰthÍsÍ kai ek tŰn logŰn sou katadikasthÍsÍ

12:38 tote apekrithÍsan a=autŰ tines tŰn grammateŰn kai pharisaiŰn legontes didaskale thelomen apo sou sÍmeion idein

12:39 o de apokritheis eipen autois genea ponÍra kai moichalis sÍmeion epizÍtei kai sÍmeion ou dothÍsetai autÍ ei mÍ to sÍmeion iŰna tou prophÍtou

12:40 Űsper gar Ín iŰnas en tÍ koilia tou kÍtous treis Ímeras kai treis nuktas outŰs estai o uios tou anthrŰpou en tÍ kardia tÍs gÍs treis Ímeras kai treis nuktas

12:41 andres nineuitai anastÍsontai en tÍ krisei meta tÍs geneas tautÍs kai katakrinousin autÍn oti metenoÍsan eis to kÍrugma iŰna kai idou pleion iŰna Űde

12:42 basilissa notou egerthÍsetai en tÍ krisei meta tÍs geneas tautÍs kai katakrinei autÍn oti Ílthen ek tŰn peratŰn tÍs gÍs akousai tÍn sophian ab=solomŰnos ts=solomŰntos kai idou pleion ab=solomŰnos ts=solomŰntos Űde

12:43 otan de to akatharton pneuma exelthÍ apo tou anthrŰpou dierchetai di anudrŰn topŰn zÍtoun anapausin kai ouch euriskei

12:44 tote legei tsb=epistrepsŰ eis ton oikon mou a=epistrepsŰ othen exÍlthon kai elthon euriskei scholazonta sesarŰmenon kai kekosmÍmenon

12:45 tote poreuetai kai paralambanei meth eautou epta etera pneumata ponÍrotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrŰpou ekeinou cheirona tŰn prŰtŰn outŰs estai kai tÍ genea tautÍ tÍ ponÍra

12:46 eti tsb=de autou lalountos tois ochlois idou Í mÍtÍr kai oi adelphoi autou eistÍkeisan exŰ zÍtountes autŰ lalÍsai

12:47 a=[eipen tsb=eipen de tis autŰ idou Í mÍtÍr sou kai oi adelphoi sou exŰ estÍkasin zÍtountes soi a=lalÍsai] tsb=lalÍsai

12:48 o de apokritheis eipen tŰ a=legonti tsb=eiponti autŰ tis estin Í mÍtÍr mou kai tines eisin oi adelphoi mou

12:49 kai ekteinas tÍn cheira autou epi tous mathÍtas autou eipen idou Í mÍtÍr mou kai oi adelphoi mou

12:50 ostis gar an poiÍsÍ to thelÍma tou patros mou tou en ouranois autos mou adelphos kai adelphÍ kai mÍtÍr estin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase