Index: Greek New Testament

 

Matthew 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

13:1 en tsb=de tê êmera ekeinê exelthôn o iêsous tsb=apo tês oikias ekathêto para tên thalassan

13:2 kai sunêchthêsan pros auton ochloi polloi ôste auton eis tsb=to ploion embanta kathêsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistêkei

13:3 kai elalêsen autois polla en parabolais legôn idou exêlthen o speirôn tou speirein

13:4 kai en tô speirein auton a men epesen para tên odon kai a=elthonta tsb=êlthen ta peteina tsb=kai katephagen auta

13:5 alla de epesen epi ta petrôdê opou ouk eichen gên pollên kai eutheôs exaneteilen dia to mê echein bathos gês

13:6 êliou de anateilantos ekaumatisthê kai dia to mê echein rizan exêranthê

13:7 alla de epesen epi tas akanthas kai anebêsan ai akanthai kai a=epnixan tsb=apepnixan auta

13:8 alla de epesen epi tên gên tên kalên kai edidou karpon o men ekaton o de exêkonta o de triakonta

13:9 o echôn ôta tsb=akouein akouetô

13:10 kai proselthontes oi mathêtai a=eipan tsb=eipon autô ab=dia ab=ti ts=diati en parabolais laleis autois

13:11 o de apokritheis eipen autois oti umin dedotai gnônai ta mustêria tês basileias tôn ouranôn ekeinois de ou dedotai

13:12 ostis gar echei dothêsetai autô kai perisseuthêsetai ostis de ouk echei kai o echei arthêsetai ap autou

13:13 dia touto en parabolais autois lalô oti blepontes ou blepousin kai akouontes ouk akouousin oude suniousin

13:14 kai anaplêroutai ts=ep autois ê prophêteia êsaiou ê legousa akoê akousete kai ou mê sunête kai blepontes blepsete kai ou mê idête

13:15 epachunthê gar ê kardia tou laou toutou kai tois ôsin bareôs êkousan kai tous ophthalmous autôn ekammusan mêpote idôsin tois ophthalmois kai tois ôsin akousôsin kai tê kardia sunôsin kai epistrepsôsin kai ab=iasomai ts=iasômai autous

13:16 umôn de makarioi oi ophthalmoi oti blepousin kai ta ôta umôn oti a=akouousin tsb=akouei

13:17 amên gar legô umin oti polloi prophêtai kai dikaioi epethumêsan idein a blepete kai ouk a=eidan tsb=eidon kai akousai a akouete kai ouk êkousan

13:18 umeis oun akousate tên parabolên tou a=speirantos tsb=speirontos

13:19 pantos akouontos ton logon tês basileias kai mê sunientos erchetai o ponêros kai arpazei to esparmenon en tê kardia autou outos estin o para tên odon spareis

13:20 o de epi ta petrôdê spareis outos estin o ton logon akouôn kai euthus meta charas lambanôn auton

13:21 ouk echei de rizan en eautô alla proskairos estin genomenês de thlipseôs ê diôgmou dia ton logon euthus skandalizetai

13:22 o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouôn kai ê merimna tou aiônos tsb=toutou kai ê apatê tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

13:23 o de epi tên tsb=gên tsb=tên kalên a=gên spareis outos estin o ton logon akouôn kai a=sunieis tsb=suniôn os dê karpophorei kai poiei o men ekaton o de exêkonta o de triakonta

13:24 allên parabolên parethêken autois legôn ômoiôthê ê basileia tôn ouranôn anthrôpô as=speiranti bt=speironti kalon sperma en tô agrô autou

13:25 en de tô katheudein tous anthrôpous êlthen autou o echthros kai a=epespeiren tsb=espeiren zizania ana meson tou sitou kai apêlthen

13:26 ote de eblastêsen o chortos kai karpon epoiêsen tote ephanê kai ta zizania

13:27 proselthontes de oi douloi tou oikodespotou eipon autô kurie ouchi kalon sperma espeiras en tô sô agrô pothen oun echei ts=ta zizania

13:28 o de ephê autois echthros anthrôpos touto epoiêsen oi de douloi a=legousin tsb=eipon autô theleis oun apelthontes b=sullexomen ats=sullexômen auta

13:29 o de a=phêsin tsb=ephê ou mêpote sullegontes ta zizania ekrizôsête ama autois ton siton

13:30 aphete sunauxanesthai amphotera a=eôs tsb=mechri tou therismou kai en ts=tô kairô tou therismou erô tois theristais sullexate prôton ta zizania kai dêsate auta eis desmas pros to katakausai auta ton de siton sunagagete eis tên apothêkên mou

13:31 allên parabolên parethêken autois legôn omoia estin ê basileia tôn ouranôn kokkô sinapeôs on labôn anthrôpos espeiren en tô agrô autou

13:32 o mikroteron men estin pantôn tôn spermatôn otan de auxêthê meizon tôn lachanôn estin kai ginetai dendron ôste elthein ta peteina tou ouranou kai kataskênoun en tois kladois autou

13:33 allên parabolên elalêsen autois omoia estin ê basileia tôn ouranôn zumê ên labousa gunê b=ekrupsen ats=enekrupsen eis aleurou sata tria eôs ou ezumôthê olon

13:34 tauta panta elalêsen o iêsous en parabolais tois ochlois kai chôris parabolês a=ouden tsb=ouk elalei autois

13:35 opôs plêrôthê to rêthen dia tou prophêtou legontos anoixô en parabolais to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolês a=[kosmou] tsb=kosmou

13:36 tote apheis tous ochlous êlthen eis tên oikian tsb=o tsb=iêsous kai prosêlthon autô oi mathêtai autou legontes a=diasaphêson tsb=phrason êmin tên parabolên tôn zizaniôn tou agrou

13:37 o de apokritheis eipen tsb=autois o speirôn to kalon sperma estin o uios tou anthrôpou

13:38 o de agros estin o kosmos to de kalon sperma outoi eisin oi uioi tês basileias ta de zizania eisin oi uioi tou ponêrou

13:39 o de echthros o speiras auta estin o diabolos o de therismos sunteleia tsb=tou aiônos estin oi de theristai aggeloi eisin

13:40 ôsper oun sullegetai ta zizania kai puri a= b=kaietai ts=katakaietai outôs estai en tê sunteleia tou aiônos tsb=toutou

13:41 apostelei o uios tou anthrôpou tous aggelous autou kai sullexousin ek tês basileias autou panta ta skandala kai tous poiountas tên anomian

13:42 kai balousin autous eis tên kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

13:43 tote oi dikaioi eklampsousin ôs o êlios en tê basileia tou patros autôn o echôn ôta tsb=akouein akouetô

13:44 tsb=palin omoia estin ê basileia tôn ouranôn thêsaurô kekrummenô en tô agrô on eurôn anthrôpos ekrupsen kai apo tês charas autou upagei kai a=pôlei panta osa echei tsb=pôlei kai agorazei ton agron ekeinon

13:45 palin omoia estin ê basileia tôn ouranôn anthrôpô emporô zêtounti kalous margaritas

13:46 tsb=os eurôn a=de ena polutimon margaritên apelthôn pepraken panta osa eichen kai êgorasen auton

13:47 palin omoia estin ê basileia tôn ouranôn sagênê blêtheisê eis tên thalassan kai ek pantos genous sunagagousê

13:48 ên ote eplêrôthê anabibasantes epi ton aigialon kai kathisantes sunelexan ta kala eis a=aggê tsb=aggeia ta de sapra exô ebalon

13:49 outôs estai en tê sunteleia tou aiônos exeleusontai oi aggeloi kai aphoriousin tous ponêrous ek mesou tôn dikaiôn

13:50 kai balousin autous eis tên kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

13:51 tsb=legei tsb=autois tsb=o tsb=iêsous sunêkate tauta panta legousin autô nai tsb=kurie

13:52 o de eipen autois dia touto pas grammateus mathêteutheis a=tê a=basileia tsb=eis tsb=tên tsb=basileian tôn ouranôn omoios estin anthrôpô oikodespotê ostis ekballei ek tou thêsaurou autou kaina kai palaia

13:53 kai egeneto ote etelesen o iêsous tas parabolas tautas metêren ekeithen

13:54 kai elthôn eis tên patrida autou edidasken autous en tê sunagôgê autôn ôste a=ekplêssesthai tsb=ekplêttesthai autous kai legein pothen toutô ê sophia autê kai ai dunameis

13:55 ouch outos estin o tou tektonos uios a=ouch tsb=ouchi ê mêtêr autou legetai mariam kai oi adelphoi autou iakôbos kai a=iôsêph tsb=iôsês kai simôn kai ioudas

13:56 kai ai adelphai autou ouchi pasai pros êmas eisin pothen oun toutô tauta panta

13:57 kai eskandalizonto en autô o de iêsous eipen autois ouk estin prophêtês atimos ei mê en tê patridi tsb=autou kai en tê oikia autou

13:58 kai ouk epoiêsen ekei dunameis pollas dia tên apistian autôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase