Index: Greek New Testament

 

Matthew 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

16:1 kai proselthontes oi pharisaioi kai saddoukaioi peirazontes epêrôtêsan auton sêmeion ek tou ouranou epideixai autois

16:2 o de apokritheis eipen autois a=[opsias tsb=opsias genomenês legete eudia purrazei gar o ouranos

16:3 kai prôi sêmeron cheimôn purrazei gar stugnazôn o ouranos tsb=upokritai to men prosôpon tou ouranou ginôskete diakrinein ta de sêmeia tôn kairôn ou a=dunasthe] tsb=dunasthe

16:4 genea ponêra kai moichalis sêmeion epizêtei kai sêmeion ou dothêsetai autê ei mê to sêmeion iôna tsb=tou tsb=prophêtou kai katalipôn autous apêlthen

16:5 kai elthontes oi mathêtai tsb=autou eis to peran epelathonto artous labein

16:6 o de iêsous eipen autois orate kai prosechete apo tês zumês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn

16:7 oi de dielogizonto en eautois legontes oti artous ouk elabomen

16:8 gnous de o iêsous eipen tsb=autois ti dialogizesthe en eautois oligopistoi oti artous ouk a=echete tsb=elabete

16:9 oupô noeite oude mnêmoneuete tous pente artous tôn pentakischiliôn kai posous kophinous elabete

16:10 oude tous epta artous tôn tetrakischiliôn kai posas spuridas elabete

16:11 pôs ou noeite oti ou peri a=artôn tsb=artou eipon umin a=prosechete a=de tsb=prosechein apo tês zumês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn

16:12 tote sunêkan oti ouk eipen prosechein apo tês zumês a=tôn a=artôn tsb=tou tsb=artou ab=alla ts=all apo tês didachês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn

16:13 elthôn de o iêsous eis ta merê kaisareias tês philippou êrôta tous mathêtas autou legôn tina tsb=me legousin oi anthrôpoi einai ton uion tou anthrôpou

16:14 oi de a=eipan tsb=eipon oi men iôannên ton baptistên alloi de êlian eteroi de ieremian ê ena tôn prophêtôn

16:15 legei autois umeis de tina me legete einai

16:16 apokritheis de simôn petros eipen su ei o christos o uios tou theou tou zôntos

16:17 tsb=kai apokritheis a=de o iêsous eipen autô makarios ei simôn a=bariôna tsb=bar tsb=iôna oti sarx kai aima ouk apekalupsen soi all o patêr mou o en tois ouranois

16:18 kagô de soi legô oti su ei petros kai epi tautê tê petra oikodomêsô mou tên ekklêsian kai pulai adou ou katischusousin autês

16:19 tsb=kai dôsô soi tas a=kleidas tsb=kleis tês basileias tôn ouranôn kai o ean dêsês epi tês gês estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusês epi tês gês estai lelumenon en tois ouranois

16:20 tote diesteilato tois mathêtais tsb=autou ina mêdeni eipôsin oti autos estin tsb=iêsous o christos

16:21 apo tote êrxato o iêsous deiknuein tois mathêtais autou oti dei auton tsb=apelthein eis ierosoluma a=apelthein kai polla pathein apo tôn presbuterôn kai archiereôn kai grammateôn kai apoktanthênai kai tê tritê êmera egerthênai

16:22 kai proslabomenos auton o petros êrxato epitiman autô legôn ileôs soi kurie ou mê estai soi touto

16:23 o de strapheis eipen tô petrô upage opisô mou satana skandalon tsb=mou ei a=emou oti ou phroneis ta tou theou alla ta tôn anthrôpôn

16:24 tote o iêsous eipen tois mathêtais autou ei tis thelei opisô mou elthein aparnêsasthô eauton kai aratô ton stauron autou kai akoloutheitô moi

16:25 os gar a=ean tsb=an thelê tên psuchên autou sôsai apolesei autên os d an apolesê tên psuchên autou eneken emou eurêsei autên

16:26 ti gar a=ôphelêthêsetai tsb=ôpheleitai anthrôpos ean ton kosmon olon kerdêsê tên de psuchên autou zêmiôthê ê ti dôsei anthrôpos antallagma tês psuchês autou

16:27 mellei gar o uios tou anthrôpou erchesthai en tê doxê tou patros autou meta tôn aggelôn autou kai tote apodôsei ekastô kata tên praxin autou

16:28 amên legô umin a=oti eisin tines ats=tôn ôde a=estôtôn b=estôtes ts=estêkotôn oitines ou mê geusôntai thanatou eôs an idôsin ton uion tou anthrôpou erchomenon en tê basileia autou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase