Index: Greek New Testament

 

Matthew 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

19:1 kai egeneto ote etelesen o iÍsous tous logous toutous metÍren apo tÍs galilaias kai Ílthen eis ta oria tÍs ioudaias peran tou iordanou

19:2 kai ÍkolouthÍsan autŰ ochloi polloi kai etherapeusen autous ekei

19:3 kai prosÍlthon autŰ tsb=oi pharisaioi peirazontes auton kai legontes tsb=autŰ ei exestin anthrŰpŰ apolusai tÍn gunaika autou kata pasan aitian

19:4 o de apokritheis eipen tsb=autois ouk anegnŰte oti o a=ktisas tsb=poiÍsas ap archÍs arsen kai thÍlu epoiÍsen autous

19:5 kai eipen a=eneka tsb=eneken toutou kataleipsei anthrŰpos ton patera b=[autou] kai tÍn mÍtera kai a=kollÍthÍsetai tsb=proskollÍthÍsetai tÍ gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

19:6 Űste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o theos sunezeuxen anthrŰpos mÍ chŰrizetŰ

19:7 legousin autŰ ti oun a=mŰusÍs tsb=mŰsÍs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai a=[autÍn] tsb=autÍn

19:8 legei autois oti a=mŰusÍs tsb=mŰsÍs pros tÍn sklÍrokardian umŰn epetrepsen umin apolusai tas gunaikas umŰn ap archÍs de ou gegonen outŰs

19:9 legŰ de umin oti os an apolusÍ tÍn gunaika autou ts=ei mÍ epi porneia kai gamÍsÍ allÍn moichatai tsb=kai tsb=o tsb=apolelumenÍn tsb=gamÍsas tsb=moichatai

19:10 legousin autŰ oi mathÍtai a=[autou] tsb=autou ei outŰs estin Í aitia tou anthrŰpou meta tÍs gunaikos ou sumpherei gamÍsai

19:11 o de eipen autois ou pantes chŰrousin ton logon a=[touton] tsb=touton all ois dedotai

19:12 eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mÍtros egennÍthÍsan outŰs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthÍsan upo tŰn anthrŰpŰn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tÍn basileian tŰn ouranŰn o dunamenos chŰrein chŰreitŰ

19:13 tote a=prosÍnechthÍsan tsb=prosÍnechthÍ autŰ paidia ina tas cheiras epithÍ autois kai proseuxÍtai oi de mathÍtai epetimÍsan autois

19:14 o de iÍsous eipen aphete ta paidia kai mÍ kŰluete auta elthein pros me tŰn gar toioutŰn estin Í basileia tŰn ouranŰn

19:15 kai epitheis tsb=autois tas cheiras a=autois eporeuthÍ ekeithen

19:16 kai idou eis proselthŰn tsb=eipen autŰ a=eipen didaskale tsb=agathe ti agathon poiÍsŰ ina a=schŰ tsb=echŰ zŰÍn aiŰnion

19:17 o de eipen autŰ ti me a=erŰtas a=peri a=tou a=agathou tsb=legeis tsb=agathon tsb=oudeis tsb=agathos tsb=ei tsb=mÍ eis a=estin o a=agathos tsb=theos ei de theleis tsb=eiselthein eis tÍn zŰÍn a=eiselthein tÍrÍson tas entolas

19:18 legei autŰ poias o de iÍsous eipen to ou phoneuseis ou moicheuseis ou klepseis ou pseudomarturÍseis

19:19 tima ton patera ts=sou kai tÍn mÍtera kai agapÍseis ton plÍsion sou Űs seauton

19:20 legei autŰ o neaniskos panta tauta a=ephulaxa tsb=ephulaxamÍn tsb=ek tsb=neotÍtos tsb=mou ti eti usterŰ

19:21 ephÍ autŰ o iÍsous ei theleis teleios einai upage pŰlÍson sou ta uparchonta kai dos a=[tois] ptŰchois kai exeis thÍsauron en a=ouranois tsb=ouranŰ kai deuro akolouthei moi

19:22 akousas de o neaniskos ton logon apÍlthen lupoumenos Ín gar echŰn ktÍmata polla

19:23 o de iÍsous eipen tois mathÍtais autou amÍn legŰ umin oti tsb=duskolŰs plousios a=duskolŰs eiseleusetai eis tÍn basileian tŰn ouranŰn

19:24 palin de legŰ umin eukopŰteron estin kamÍlon dia trupÍmatos raphidos dielthein Í plousion a=eiselthein eis tÍn basileian tou theou tsb=eiselthein

19:25 akousantes de oi mathÍtai tsb=autou exeplÍssonto sphodra legontes tis ara dunatai sŰthÍnai

19:26 emblepsas de o iÍsous eipen autois para anthrŰpois touto adunaton estin para de theŰ panta dunata b=[estin] ts=estin

19:27 tote apokritheis o petros eipen autŰ idou Ímeis aphÍkamen panta kai ÍkolouthÍsamen soi ti ara estai Ímin

19:28 o de iÍsous eipen autois amÍn legŰ umin oti umeis oi akolouthÍsantes moi en tÍ paliggenesia otan kathisÍ o uios tou anthrŰpou epi thronou doxÍs autou a=kathÍsesthe tsb=kathisesthe kai umeis epi dŰdeka thronous krinontes tas dŰdeka phulas tou israÍl

19:29 kai pas a=ostis tsb=os aphÍken oikias Í adelphous Í adelphas Í patera Í mÍtera Í tsb=gunaika tsb=Í tekna Í agrous eneken tou onomatos mou ekatontaplasiona a=lÍmpsetai tsb=lÍpsetai kai zŰÍn aiŰnion klÍronomÍsei

19:30 polloi de esontai prŰtoi eschatoi kai eschatoi prŰtoi

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase