Index: Greek New Testament

 

Matthew 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

21:1 kai ote êggisan eis ierosoluma kai êlthon eis b=bêthsphagê ats=bêthphagê a=eis tsb=pros to oros tôn elaiôn tote tsb=o iêsous apesteilen duo mathêtas

21:2 legôn autois a=poreuesthe tsb=poreuthête eis tên kômên tên a=katenanti tsb=apenanti umôn kai eutheôs eurêsete onon dedemenên kai pôlon met autês lusantes agagete moi

21:3 kai ean tis umin eipê ti ereite oti o kurios autôn chreian echei a=euthus tsb=eutheôs de b=apostellei ats=apostelei autous

21:4 touto de tsb=olon gegonen ina plêrôthê to rêthen dia tou prophêtou legontos

21:5 eipate tê thugatri siôn idou o basileus sou erchetai soi praus kai epibebêkôs epi onon kai a=epi pôlon uion upozugiou

21:6 poreuthentes de oi mathêtai kai poiêsantes kathôs a=sunetaxen tsb=prosetaxen autois o iêsous

21:7 êgagon tên onon kai ton pôlon kai epethêkan a=ep tsb=epanô autôn ta imatia tsb=autôn kai s=epekathisan abt=epekathisen epanô autôn

21:8 o de pleistos ochlos estrôsan eautôn ta imatia en tê odô alloi de ekopton kladous apo tôn dendrôn kai estrônnuon en tê odô

21:9 oi de ochloi oi proagontes a=auton kai oi akolouthountes ekrazon legontes ôsanna tô uiô ab=dauid ts=dabid eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou ôsanna en tois upsistois

21:10 kai eiselthontos autou eis ierosoluma eseisthê pasa ê polis legousa tis estin outos

21:11 oi de ochloi elegon outos estin tsb=iêsous o prophêtês a=iêsous o apo as=nazareth bt=nazaret tês galilaias

21:12 kai eisêlthen tsb=o iêsous eis to ieron tsb=tou tsb=theou kai exebalen pantas tous pôlountas kai agorazontas en tô ierô kai tas trapezas tôn kollubistôn katestrepsen kai tas kathedras tôn pôlountôn tas peristeras

21:13 kai legei autois gegraptai o oikos mou oikos proseuchês klêthêsetai umeis de auton a=poieite tsb=epoiêsate spêlaion lêstôn

21:14 kai prosêlthon autô ats=tuphloi ats=kai chôloi b=kai b=tuphloi en tô ierô kai etherapeusen autous

21:15 idontes de oi archiereis kai oi grammateis ta thaumasia a epoiêsen kai tous paidas a=tous krazontas en tô ierô kai legontas ôsanna tô uiô ab=dauid ts=dabid êganaktêsan

21:16 kai a=eipan tsb=eipon autô akoueis ti outoi legousin o de iêsous legei autois nai oudepote anegnôte oti ek stomatos nêpiôn kai thêlazontôn katêrtisô ainon

21:17 kai katalipôn autous exêlthen exô tês poleôs eis bêthanian kai êulisthê ekei

21:18 a=prôi tsb=prôias de epanagôn eis tên polin epeinasen

21:19 kai idôn sukên mian epi tês odou êlthen ep autên kai ouden euren en autê ei mê phulla monon kai legei autê mêketi ek sou karpos genêtai eis ton aiôna kai exêranthê parachrêma ê sukê

21:20 kai idontes oi mathêtai ethaumasan legontes pôs parachrêma exêranthê ê sukê

21:21 apokritheis de o iêsous eipen autois amên legô umin ean echête pistin kai mê diakrithête ou monon to tês sukês poiêsete alla kan tô orei toutô eipête arthêti kai blêthêti eis tên thalassan genêsetai

21:22 kai panta osa b=ean ats=an aitêsête en tê proseuchê pisteuontes a=lêmpsesthe tsb=lêpsesthe

21:23 kai a=elthontos tsb=elthonti a=autou tsb=autô eis to ieron prosêlthon autô didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edôken tên exousian tautên

21:24 apokritheis de o iêsous eipen autois erôtêsô umas kagô logon ena on ean eipête moi kagô umin erô en poia exousia tauta poiô

21:25 to baptisma a=to iôannou pothen ên ex ouranou ê ex anthrôpôn oi de dielogizonto a=en tsb=par eautois legontes ean eipômen ex ouranou erei êmin ab=dia ab=ti ts=diati oun ouk episteusate autô

21:26 ean de eipômen ex anthrôpôn phoboumetha ton ochlon pantes gar a=ôs a=prophêtên echousin ton iôannên tsb=ôs tsb=prophêtên

21:27 kai apokrithentes tô iêsou a=eipan tsb=eipon ouk oidamen ephê autois kai autos oude egô legô umin en poia exousia tauta poiô

21:28 ti de umin dokei anthrôpos eichen tekna duo kai proselthôn tô prôtô eipen teknon upage sêmeron ergazou en tô ampelôni tsb=mou

21:29 o de apokritheis eipen ou thelô usteron de metamelêtheis apêlthen

21:30 tsb=kai proselthôn a=de tô a=eterô tsb=deuterô eipen ôsautôs o de apokritheis eipen egô kurie kai ouk apêlthen

21:31 tis ek tôn duo epoiêsen to thelêma tou patros legousin tsb=autô o prôtos legei autois o iêsous amên legô umin oti oi telônai kai ai pornai proagousin umas eis tên basileian tou theou

21:32 êlthen gar tsb=pros tsb=umas iôannês a=pros a=umas en odô dikaiosunês kai ouk episteusate autô oi de telônai kai ai pornai episteusan autô umeis de idontes a=oude tsb=ou metemelêthête usteron tou pisteusai autô

21:33 allên parabolên akousate anthrôpos b=[tis] ts=tis ên oikodespotês ostis ephuteusen ampelôna kai phragmon autô periethêken kai ôruxen en autô lênon kai ôkodomêsen purgon kai a=exedeto tsb=exedoto auton geôrgois kai apedêmêsen

21:34 ote de êggisen o kairos tôn karpôn apesteilen tous doulous autou pros tous geôrgous labein tous karpous autou

21:35 kai labontes oi geôrgoi tous doulous autou on men edeiran on de apekteinan on de elithobolêsan

21:36 palin apesteilen allous doulous pleionas tôn prôtôn kai epoiêsan autois ôsautôs

21:37 usteron de apesteilen pros autous ton uion autou legôn entrapêsontai ton uion mou

21:38 oi de geôrgoi idontes ton uion eipon en eautois outos estin o klêronomos deute apokteinômen auton kai a=schômen tsb=kataschômen tên klêronomian autou

21:39 kai labontes auton exebalon exô tou ampelônos kai apekteinan

21:40 otan oun elthê o kurios tou ampelônos ti poiêsei tois geôrgois ekeinois

21:41 legousin autô kakous kakôs apolesei autous kai ton ampelôna ab=ekdôsetai ts=ekdosetai allois geôrgois oitines apodôsousin autô tous karpous en tois kairois autôn

21:42 legei autois o iêsous oudepote anegnôte en tais graphais lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias para kuriou egeneto autê kai estin thaumastê en ophthalmois êmôn

21:43 dia touto legô umin oti arthêsetai aph umôn ê basileia tou theou kai dothêsetai ethnei poiounti tous karpous autês

21:44 a=[kai tsb=kai o pesôn epi ton lithon touton sunthlasthêsetai eph on d an pesê likmêsei a=auton] tsb=auton

21:45 kai akousantes oi archiereis kai oi pharisaioi tas parabolas autou egnôsan oti peri autôn legei

21:46 kai zêtountes auton kratêsai ephobêthêsan tous ochlous a=epei tsb=epeidê a=eis tsb=ôs prophêtên auton eichon

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase