Index: Greek New Testament

 

Matthew 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

22:1 kai apokritheis o iêsous palin eipen tsb=autois en parabolais a=autois legôn

22:2 ômoiôthê ê basileia tôn ouranôn anthrôpô basilei ostis epoiêsen gamous tô uiô autou

22:3 kai apesteilen tous doulous autou kalesai tous keklêmenous eis tous gamous kai ouk êthelon elthein

22:4 palin apesteilen allous doulous legôn eipate tois keklêmenois idou to ariston mou a=êtoimaka tsb=êtoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tethumena kai panta etoima deute eis tous gamous

22:5 oi de amelêsantes apêlthon a=os tsb=o men eis ton idion agron a=os tsb=o de a=epi tsb=eis tên emporian autou

22:6 oi de loipoi kratêsantes tous doulous autou ubrisan kai apekteinan

22:7 b=kai tsb=akousas ts=de o a=de basileus b=ekeinos ôrgisthê kai pempsas ta strateumata autou apôlesen tous phoneis ekeinous kai tên polin autôn eneprêsen

22:8 tote legei tois doulois autou o men gamos etoimos estin oi de keklêmenoi ouk êsan axioi

22:9 poreuesthe oun epi tas diexodous tôn odôn kai osous a=ean tsb=an eurête kalesate eis tous gamous

22:10 kai exelthontes oi douloi ekeinoi eis tas odous sunêgagon pantas a=ous tsb=osous euron ponêrous te kai agathous kai eplêsthê o gamos anakeimenôn

22:11 eiselthôn de o basileus theasasthai tous anakeimenous eiden ekei anthrôpon ouk endedumenon enduma gamou

22:12 kai legei autô etaire pôs eisêlthes ôde mê echôn enduma gamou o de ephimôthê

22:13 tote tsb=eipen o basileus a=eipen tois diakonois dêsantes autou podas kai cheiras tsb=arate tsb=auton tsb=kai ekbalete a=auton eis to skotos to exôteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

22:14 polloi gar eisin klêtoi oligoi de eklektoi

22:15 tote poreuthentes oi pharisaioi sumboulion elabon opôs auton pagideusôsin en logô

22:16 kai apostellousin autô tous mathêtas autôn meta tôn êrôdianôn legontes didaskale oidamen oti alêthês ei kai tên odon tou theou en alêtheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosôpon anthrôpôn

22:17 eipe oun êmin ti soi dokei exestin dounai kênson kaisari ê ou

22:18 gnous de o iêsous tên ponêrian autôn eipen ti me peirazete upokritai

22:19 epideixate moi to nomisma tou kênsou oi de prosênegkan autô dênarion

22:20 kai legei autois tinos ê eikôn autê kai ê epigraphê

22:21 legousin autô kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tô theô

22:22 kai akousantes ethaumasan kai aphentes auton a=apêlthan tsb=apêlthon

22:23 en ekeinê tê êmera prosêlthon autô saddoukaioi b=[oi] ts=oi legontes mê einai anastasin kai epêrôtêsan auton

22:24 legontes didaskale a=môusês tsb=môsês eipen ean tis apothanê mê echôn tekna epigambreusei o adelphos autou tên gunaika autou kai anastêsei sperma tô adelphô autou

22:25 êsan de par êmin epta adelphoi kai o prôtos a=gêmas tsb=gamêsas eteleutêsen kai mê echôn sperma aphêken tên gunaika autou tô adelphô autou

22:26 omoiôs kai o deuteros kai o tritos eôs tôn epta

22:27 usteron de pantôn apethanen tsb=kai ê gunê

22:28 en tê tsb=oun anastasei a=oun tinos tôn epta estai gunê pantes gar eschon autên

22:29 apokritheis de o iêsous eipen autois planasthe mê eidotes tas graphas mêde tên dunamin tou theou

22:30 en gar tê anastasei oute gamousin oute a=gamizontai tsb=ekgamizontai all ôs aggeloi tsb=tou tsb=theou en a=tô ouranô eisin

22:31 peri de tês anastaseôs tôn nekrôn ouk anegnôte to rêthen umin upo tou theou legontos

22:32 egô eimi o theos abraam kai o theos isaak kai o theos iakôb ouk estin a=[o] tsb=o tsb=theos theos nekrôn alla zôntôn

22:33 kai akousantes oi ochloi exeplêssonto epi tê didachê autou

22:34 oi de pharisaioi akousantes oti ephimôsen tous saddoukaious sunêchthêsan epi to auto

22:35 kai epêrôtêsen eis ex autôn a=[nomikos] tsb=nomikos peirazôn auton tsb=kai tsb=legôn

22:36 didaskale poia entolê megalê en tô nomô

22:37 o de tsb=iêsous ab=ephê ts=eipen autô agapêseis kurion ton theon sou en olê ats=tê kardia sou kai en olê ats=tê psuchê sou kai en olê tê dianoia sou

22:38 autê estin a=ê tsb=prôtê tsb=kai megalê a=kai a=prôtê entolê

22:39 deutera de omoia autê agapêseis ton plêsion sou ôs seauton

22:40 en tautais tais dusin entolais olos o nomos a=krematai kai oi prophêtai tsb=kremantai

22:41 sunêgmenôn de tôn pharisaiôn epêrôtêsen autous o iêsous

22:42 legôn ti umin dokei peri tou christou tinos uios estin legousin autô tou ab=dauid ts=dabid

22:43 legei autois pôs oun ab=dauid ts=dabid en pneumati tsb=kurion tsb=auton kalei a=auton a=kurion legôn

22:44 eipen tsb=o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou eôs an thô tous echthrous sou a=upokatô tsb=upopodion tôn podôn sou

22:45 ei oun ab=dauid ts=dabid kalei auton kurion pôs uios autou estin

22:46 kai oudeis edunato tsb=autô apokrithênai a=autô logon oude etolmêsen tis ap ekeinês tês êmeras eperôtêsai auton ouketi

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase