Index: Greek New Testament

 

Matthew 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

24:1 kai exelthôn o iêsous tsb=eporeueto apo tou ierou a=eporeueto kai prosêlthon oi mathêtai autou epideixai autô tas oikodomas tou ierou

24:2 o de a=apokritheis tsb=iêsous eipen autois ou blepete tsb=panta tauta a=panta amên legô umin ou mê aphethê ôde lithos epi lithon os ou ts=mê kataluthêsetai

24:3 kathêmenou de autou epi tou orous tôn elaiôn prosêlthon autô oi mathêtai kat idian legontes eipe êmin pote tauta estai kai ti to sêmeion tês sês parousias kai tsb=tês sunteleias tou aiônos

24:4 kai apokritheis o iêsous eipen autois blepete mê tis umas planêsê

24:5 polloi gar eleusontai epi tô onomati mou legontes egô eimi o christos kai pollous planêsousin

24:6 mellêsete de akouein polemous kai akoas polemôn orate mê throeisthe dei gar tsb=panta genesthai all oupô estin to telos

24:7 egerthêsetai gar ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai tsb=loimoi tsb=kai seismoi kata topous

24:8 panta de tauta archê ôdinôn

24:9 tote paradôsousin umas eis thlipsin kai apoktenousin umas kai esesthe misoumenoi upo pantôn tôn ethnôn dia to onoma mou

24:10 kai tote skandalisthêsontai polloi kai allêlous paradôsousin kai misêsousin allêlous

24:11 kai polloi pseudoprophêtai egerthêsontai kai planêsousin pollous

24:12 kai dia to plêthunthênai tên anomian psugêsetai ê agapê tôn pollôn

24:13 o de upomeinas eis telos outos sôthêsetai

24:14 kai kêruchthêsetai touto to euaggelion tês basileias en olê tê oikoumenê eis marturion pasin tois ethnesin kai tote êxei to telos

24:15 otan oun idête to bdelugma tês erêmôseôs to rêthen dia daniêl tou prophêtou bs=estôs at=estos en topô agiô o anaginôskôn noeitô

24:16 tote oi en tê ioudaia pheugetôsan a=eis tsb=epi ta orê

24:17 o epi tou dômatos mê a=katabatô tsb=katabainetô arai ab=ta ts=ti ek tês oikias autou

24:18 kai o en tô agrô mê epistrepsatô opisô arai a=to tsb=ta a=imation tsb=imatia autou

24:19 ouai de tais en gastri echousais kai tais thêlazousais en ekeinais tais êmerais

24:20 proseuchesthe de ina mê genêtai ê phugê umôn cheimônos mêde ts=en sabbatô

24:21 estai gar tote thlipsis megalê oia ou gegonen ap archês kosmou eôs tou nun oud ou mê genêtai

24:22 kai ei mê ekolobôthêsan ai êmerai ekeinai ouk an esôthê pasa sarx dia de tous eklektous kolobôthêsontai ai êmerai ekeinai

24:23 tote ean tis umin eipê idou ôde o christos ê ôde mê pisteusête

24:24 egerthêsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophêtai kai dôsousin sêmeia megala kai terata ôste planêsai ei dunaton kai tous eklektous

24:25 idou proeirêka umin

24:26 ean oun eipôsin umin idou en tê erêmô estin mê exelthête idou en tois tameiois mê pisteusête

24:27 ôsper gar ê astrapê exerchetai apo anatolôn kai phainetai eôs dusmôn outôs estai b=[kai] ts=kai ê parousia tou uiou tou anthrôpou

24:28 opou tsb=gar ean ê to ptôma ekei sunachthêsontai oi aetoi

24:29 eutheôs de meta tên thlipsin tôn êmerôn ekeinôn o êlios skotisthêsetai kai ê selênê ou dôsei to pheggos autês kai oi asteres pesountai apo tou ouranou kai ai dunameis tôn ouranôn saleuthêsontai

24:30 kai tote phanêsetai to sêmeion tou uiou tou anthrôpou en tsb=tô ouranô kai tote kopsontai pasai ai phulai tês gês kai opsontai ton uion tou anthrôpou erchomenon epi tôn nephelôn tou ouranou meta dunameôs kai doxês pollês

24:31 kai apostelei tous aggelous autou meta salpiggos tsb=phônês megalês kai episunaxousin tous eklektous autou ek tôn tessarôn anemôn ap akrôn ouranôn eôs a=[tôn] akrôn autôn

24:32 apo de tês sukês mathete tên parabolên otan êdê o klados autês genêtai apalos kai ta phulla ekphuê ginôskete oti eggus to theros

24:33 outôs kai umeis otan idête ats=panta tauta b=panta ginôskete oti eggus estin epi thurais

24:34 amên legô umin a=oti ou mê parelthê ê genea autê eôs an panta tauta genêtai

24:35 o ouranos kai ê gê a=pareleusetai tsb=pareleusontai oi de logoi mou ou mê parelthôsin

24:36 peri de tês êmeras ekeinês kai ts=tês ôras oudeis oiden oude oi aggeloi tôn ouranôn a=oude a=o a=uios ei mê o patêr tsb=mou monos

24:37 ôsper a=gar tsb=de ai êmerai tou nôe outôs estai tsb=kai ê parousia tou uiou tou anthrôpou

24:38 a=ôs tsb=ôsper gar êsan en tais êmerais a=[ekeinais] tais pro tou kataklusmou trôgontes kai pinontes gamountes kai a=gamizontes tsb=ekgamizontes achri ês êmeras eisêlthen nôe eis tên kibôton

24:39 kai ouk egnôsan eôs êlthen o kataklusmos kai êren apantas outôs estai a=[kai] tsb=kai ê parousia tou uiou tou anthrôpou

24:40 tote duo esontai en tô agrô tsb=o eis paralambanetai kai tsb=o eis aphietai

24:41 duo alêthousai en tô a=mulô tsb=mulôni mia paralambanetai kai mia aphietai

24:42 grêgoreite oun oti ouk oidate poia a=êmera tsb=ôra o kurios umôn erchetai

24:43 ekeino de ginôskete oti ei êdei o oikodespotês poia phulakê o kleptês erchetai egrêgorêsen an kai ouk an eiasen a=dioruchthênai tsb=diorugênai tên oikian autou

24:44 dia touto kai umeis ginesthe etoimoi oti ê tsb=ôra ou dokeite a=ôra o uios tou anthrôpou erchetai

24:45 tis ara estin o pistos doulos kai phronimos on katestêsen o kurios tsb=autou epi tês a=oiketeias tsb=therapeias autou tou a=dounai tsb=didonai autois tên trophên en kairô

24:46 makarios o doulos ekeinos on elthôn o kurios autou eurêsei tsb=poiounta outôs a=poiounta

24:47 amên legô umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastêsei auton

24:48 ean de eipê o kakos doulos ekeinos en tê kardia autou chronizei a=mou o kurios tsb=mou tsb=elthein

24:49 kai arxêtai tuptein tous sundoulous a=autou a=esthiê tsb=esthiein de kai a=pinê tsb=pinein meta tôn methuontôn

24:50 êxei o kurios tou doulou ekeinou en êmera ê ou prosdoka kai en ôra ê ou ginôskei

24:51 kai dichotomêsei auton kai to meros autou meta tôn upokritôn thêsei ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase