Index: Greek New Testament

 

Matthew 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

25:1 tote omoiôthêsetai ê basileia tôn ouranôn deka parthenois aitines labousai tas lampadas a=eautôn tsb=autôn exêlthon eis a=upantêsin tsb=apantêsin tou numphiou

25:2 pente de tsb=êsan ex autôn a=êsan tsb=phronimoi tsb=kai tsb=ai tsb=pente môrai a=kai a=pente a=phronimoi

25:3 a=ai a=gar tsb=aitines môrai labousai tas lampadas ab=autôn ts=eautôn ouk elabon meth eautôn elaion

25:4 ai de phronimoi elabon elaion en tois aggeiois tsb=autôn meta tôn lampadôn a=eautôn tsb=autôn

25:5 chronizontos de tou numphiou enustaxan pasai kai ekatheudon

25:6 mesês de nuktos kraugê gegonen idou o numphios tsb=erchetai exerchesthe eis apantêsin a=[autou] tsb=autou

25:7 tote êgerthêsan pasai ai parthenoi ekeinai kai ekosmêsan tas lampadas a=eautôn tsb=autôn

25:8 ai de môrai tais phronimois a=eipan tsb=eipon dote êmin ek tou elaiou umôn oti ai lampades êmôn sbennuntai

25:9 apekrithêsan de ai phronimoi legousai mêpote a=ou a=mê tsb=ouk arkesê êmin kai umin poreuesthe tsb=de mallon pros tous pôlountas kai agorasate eautais

25:10 aperchomenôn de autôn agorasai êlthen o numphios kai ai etoimoi eisêlthon met autou eis tous gamous kai ekleisthê ê thura

25:11 usteron de erchontai kai ai loipai parthenoi legousai kurie kurie anoixon êmin

25:12 o de apokritheis eipen amên legô umin ouk oida umas

25:13 grêgoreite oun oti ouk oidate tên êmeran oude tên ôran tsb=en tsb=ê tsb=o tsb=uios tsb=tou tsb=anthrôpou tsb=erchetai

25:14 ôsper gar anthrôpos apodêmôn ekalesen tous idious doulous kai paredôken autois ta uparchonta autou

25:15 kai ô men edôken pente talanta ô de duo ô de en ekastô kata tên idian dunamin kai apedêmêsen eutheôs

25:16 poreutheis tsb=de o ta pente talanta labôn a=êrgasato tsb=eirgasato en autois kai a=ekerdêsen tsb=epoiêsen alla pente tsb=talanta

25:17 ôsautôs tsb=kai o ta duo ekerdêsen tsb=kai tsb=autos alla duo

25:18 o de to en labôn apelthôn ôruxen a=gên tsb=en tsb=tê tsb=gê kai a=ekrupsen tsb=apekrupsen to argurion tou kuriou autou

25:19 meta de tsb=chronon polun a=chronon erchetai o kurios tôn doulôn ekeinôn kai sunairei a=logon met autôn tsb=logon

25:20 kai proselthôn o ta pente talanta labôn prosênegken alla pente talanta legôn kurie pente talanta moi paredôkas ide alla pente talanta ekerdêsa tsb=ep tsb=autois

25:21 ephê tsb=de autô o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ês pistos epi pollôn se katastêsô eiselthe eis tên charan tou kuriou sou

25:22 proselthôn a=[de] tsb=de kai o ta duo talanta tsb=labôn eipen kurie duo talanta moi paredôkas ide alla duo talanta ekerdêsa tsb=ep tsb=autois

25:23 ephê autô o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ês pistos epi pollôn se katastêsô eiselthe eis tên charan tou kuriou sou

25:24 proselthôn de kai o to en talanton eilêphôs eipen kurie egnôn se oti sklêros ei anthrôpos therizôn opou ouk espeiras kai sunagôn othen ou dieskorpisas

25:25 kai phobêtheis apelthôn ekrupsa to talanton sou en tê gê ide echeis to son

25:26 apokritheis de o kurios autou eipen autô ponêre doule kai oknêre êdeis oti therizô opou ouk espeira kai sunagô othen ou dieskorpisa

25:27 edei tsb=oun se a=oun balein a=ta tsb=to a=arguria tsb=argurion mou tois trapezitais kai elthôn egô ekomisamên an to emon sun tokô

25:28 arate oun ap autou to talanton kai dote tô echonti ta deka talanta

25:29 tô gar echonti panti dothêsetai kai perisseuthêsetai tsb=apo tsb=de tou a=de mê echontos kai o echei arthêsetai ap autou

25:30 kai ton achreion doulon ab=ekbalete ts=ekballete eis to skotos to exôteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

25:31 otan de elthê o uios tou anthrôpou en tê doxê autou kai pantes oi tsb=agioi aggeloi met autou tote kathisei epi thronou doxês autou

25:32 kai a=sunachthêsontai tsb=sunachthêsetai emprosthen autou panta ta ethnê kai a=aphorisei tsb=aphoriei autous ap allêlôn ôsper o poimên aphorizei ta probata apo tôn eriphôn

25:33 kai stêsei ta men probata ek dexiôn autou ta de eriphia ex euônumôn

25:34 tote erei o basileus tois ek dexiôn autou deute oi eulogêmenoi tou patros mou klêronomêsate tên êtoimasmenên umin basileian apo katabolês kosmou

25:35 epeinasa gar kai edôkate moi phagein edipsêsa kai epotisate me xenos êmên kai sunêgagete me

25:36 gumnos kai periebalete me êsthenêsa kai epeskepsasthe me en phulakê êmên kai a=êlthate tsb=êlthete pros me

25:37 tote apokrithêsontai autô oi dikaioi legontes kurie pote se eidomen peinônta kai ethrepsamen ê dipsônta kai epotisamen

25:38 pote de se eidomen xenon kai sunêgagomen ê gumnon kai periebalomen

25:39 pote de se eidomen a=asthenounta tsb=asthenê ê en phulakê kai êlthomen pros se

25:40 kai apokritheis o basileus erei autois amên legô umin eph oson epoiêsate eni toutôn tôn adelphôn mou tôn elachistôn emoi epoiêsate

25:41 tote erei kai tois ex euônumôn poreuesthe ap emou a=[oi] tsb=oi katêramenoi eis to pur to aiônion to êtoimasmenon tô diabolô kai tois aggelois autou

25:42 epeinasa gar kai ouk edôkate moi phagein edipsêsa kai ouk epotisate me

25:43 xenos êmên kai ou sunêgagete me gumnos kai ou periebalete me asthenês kai en phulakê kai ouk epeskepsasthe me

25:44 tote apokrithêsontai ts=autô kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinônta ê dipsônta ê xenon ê gumnon ê asthenê ê en phulakê kai ou diêkonêsamen soi

25:45 tote apokrithêsetai autois legôn amên legô umin eph oson ouk epoiêsate eni toutôn tôn elachistôn oude emoi epoiêsate

25:46 kai apeleusontai outoi eis kolasin aiônion oi de dikaioi eis zôên aiônion

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase