Index: Greek New Testament

 

Matthew 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

26:1 kai egeneto ote etelesen o iêsous pantas tous logous toutous eipen tois mathêtais autou

26:2 oidate oti meta duo êmeras to pascha ginetai kai o uios tou anthrôpou paradidotai eis to staurôthênai

26:3 tote sunêchthêsan oi archiereis kai oi tsb=grammateis tsb=kai tsb=oi presbuteroi tou laou eis tên aulên tou archiereôs tou legomenou kaiapha

26:4 kai sunebouleusanto ina ton iêsoun ts=kratêsôsin dolô ab=kratêsôsin kai apokteinôsin

26:5 elegon de mê en tê eortê ina mê thorubos genêtai en tô laô

26:6 tou de iêsou genomenou en bêthania en oikia simônos tou leprou

26:7 prosêlthen autô gunê a=echousa alabastron murou tsb=echousa barutimou kai katecheen epi a=tês tsb=tên a=kephalês tsb=kephalên autou anakeimenou

26:8 idontes de oi mathêtai tsb=autou êganaktêsan legontes eis ti ê apôleia autê

26:9 a=edunato tsb=êdunato gar touto tsb=to tsb=muron prathênai pollou kai dothênai b=[tois] ptôchois

26:10 gnous de o iêsous eipen autois ti kopous parechete tê gunaiki ergon gar kalon a=êrgasato tsb=eirgasato eis eme

26:11 pantote gar tous ptôchous echete meth eautôn eme de ou pantote echete

26:12 balousa gar autê to muron touto epi tou sômatos mou pros to entaphiasai me epoiêsen

26:13 amên legô umin opou ean kêruchthê to euaggelion touto en olô tô kosmô lalêthêsetai kai o epoiêsen autê eis mnêmosunon autês

26:14 tote poreutheis eis tôn dôdeka o legomenos ioudas iskariôtês pros tous archiereis

26:15 eipen ti thelete moi dounai kagô umin paradôsô auton oi de estêsan autô triakonta arguria

26:16 kai apo tote ezêtei eukairian ina auton paradô

26:17 tê de prôtê tôn azumôn prosêlthon oi mathêtai tô iêsou legontes tsb=autô pou theleis b=etoimasomen ats=etoimasômen soi phagein to pascha

26:18 o de eipen upagete eis tên polin pros ton deina kai eipate autô o didaskalos legei o kairos mou eggus estin pros se poiô to pascha meta tôn mathêtôn mou

26:19 kai epoiêsan oi mathêtai ôs sunetaxen autois o iêsous kai êtoimasan to pascha

26:20 opsias de genomenês anekeito meta tôn dôdeka

26:21 kai esthiontôn autôn eipen amên legô umin oti eis ex umôn paradôsei me

26:22 kai lupoumenoi sphodra êrxanto legein autô a=eis ekastos tsb=autôn mêti egô eimi kurie

26:23 o de apokritheis eipen o embapsas met emou a=tên a=cheira en tô trubliô tsb=tên tsb=cheira outos me paradôsei

26:24 o men uios tou anthrôpou upagei kathôs gegraptai peri autou ouai de tô anthrôpô ekeinô di ou o uios tou anthrôpou paradidotai kalon ên autô ei ouk egennêthê o anthrôpos ekeinos

26:25 apokritheis de ioudas o paradidous auton eipen mêti egô eimi rabbi legei autô su eipas

26:26 esthiontôn de autôn labôn o iêsous tsb=ton arton kai b=eucharistêsas ats=eulogêsas eklasen kai a=dous tsb=edidou tois mathêtais tsb=kai eipen labete phagete touto estin to sôma mou

26:27 kai labôn tsb=to potêrion kai eucharistêsas edôken autois legôn piete ex autou pantes

26:28 touto gar estin to aima mou tsb=to tês tsb=kainês diathêkês to peri pollôn a=ekchunnomenon tsb=ekchunomenon eis aphesin amartiôn

26:29 legô de umin tsb=oti ou mê piô ap arti ek toutou tou a=genêmatos tsb=gennêmatos tês ampelou eôs tês êmeras ekeinês otan auto pinô meth umôn kainon en tê basileia tou patros mou

26:30 kai umnêsantes exêlthon eis to oros tôn elaiôn

26:31 tote legei autois o iêsous pantes umeis skandalisthêsesthe en emoi en tê nukti tautê gegraptai gar pataxô ton poimena kai a=diaskorpisthêsontai tsb=diaskorpisthêsetai ta probata tês poimnês

26:32 meta de to egerthênai me proaxô umas eis tên galilaian

26:33 apokritheis de o petros eipen autô ei ts=kai pantes skandalisthêsontai en soi egô b=[de] oudepote skandalisthêsomai

26:34 ephê autô o iêsous amên legô soi oti en tautê tê nukti prin alektora phônêsai tris aparnêsê me

26:35 legei autô o petros kan deê me sun soi apothanein ou mê se b=aparnêsômai ats=aparnêsomai omoiôs b=de kai pantes oi mathêtai a=eipan tsb=eipon

26:36 tote erchetai met autôn o iêsous eis chôrion legomenon a=gethsêmani tsb=gethsêmanê kai legei tois mathêtais kathisate autou eôs a=[ou] tsb=ou apelthôn tsb=proseuxômai ekei a=proseuxômai

26:37 kai paralabôn ton petron kai tous duo uious zebedaiou êrxato lupeisthai kai adêmonein

26:38 tote legei autois b=o b=iêsous perilupos estin ê psuchê mou eôs thanatou meinate ôde kai grêgoreite met emou

26:39 kai b=proselthôn ats=proelthôn mikron epesen epi prosôpon autou proseuchomenos kai legôn pater mou ei dunaton estin a=parelthatô tsb=parelthetô ap emou to potêrion touto plên ouch ôs egô thelô all ôs su

26:40 kai erchetai pros tous mathêtas kai euriskei autous katheudontas kai legei tô petrô outôs ouk ischusate mian ôran grêgorêsai met emou

26:41 grêgoreite kai proseuchesthe ina mê eiselthête eis peirasmon to men pneuma prothumon ê de sarx asthenês

26:42 palin ek deuterou apelthôn prosêuxato legôn pater mou ei ou dunatai touto tsb=to tsb=potêrion parelthein tsb=ap tsb=emou ean mê auto piô genêthêtô to thelêma sou

26:43 kai elthôn tsb=euriskei tsb=autous palin a=euren a=autous katheudontas êsan gar autôn oi ophthalmoi bebarêmenoi

26:44 kai apheis autous tsb=apelthôn palin a=apelthôn prosêuxato ek tritou ton auton logon eipôn a=palin

26:45 tote erchetai pros tous mathêtas tsb=autou kai legei autois katheudete a=[to] tsb=to loipon kai anapauesthe idou êggiken ê ôra kai o uios tou anthrôpou paradidotai eis cheiras amartôlôn

26:46 egeiresthe agômen idou êggiken o paradidous me

26:47 kai eti autou lalountos idou ioudas eis tôn dôdeka êlthen kai met autou ochlos polus meta machairôn kai xulôn apo tôn archiereôn kai presbuterôn tou laou

26:48 o de paradidous auton edôken autois sêmeion legôn on an philêsô autos estin kratêsate auton

26:49 kai eutheôs proselthôn tô iêsou eipen chaire rabbi kai katephilêsen auton

26:50 o de iêsous eipen autô etaire eph a=o tsb=ô parei tote proselthontes epebalon tas cheiras epi ton iêsoun kai ekratêsan auton

26:51 kai idou eis tôn meta iêsou ekteinas tên cheira apespasen tên machairan autou kai pataxas ton doulon tou archiereôs apheilen autou to ôtion

26:52 tote legei autô o iêsous apostrepson tsb=sou tên machairan a=sou eis ton topon autês pantes gar oi labontes machairan en a=machairê tsb=machaira b=apothanountai ats=apolountai

26:53 ê dokeis oti ou dunamai tsb=arti parakalesai ton patera mou kai parastêsei moi a=arti tsb=pleious a=pleiô tsb=ê dôdeka a=legiônas tsb=legeônas aggelôn

26:54 pôs oun plêrôthôsin ai graphai oti outôs dei genesthai

26:55 en ekeinê tê ôra eipen o iêsous tois ochlois ôs epi lêstên a=exêlthate tsb=exêlthete meta machairôn kai xulôn sullabein me kath êmeran tsb=pros tsb=umas tsb=ekathezomên tsb=didaskôn en tô ierô a=ekathezomên a=didaskôn kai ouk ekratêsate me

26:56 touto de olon gegonen ina plêrôthôsin ai graphai tôn prophêtôn tote oi mathêtai pantes aphentes auton ephugon

26:57 oi de kratêsantes ton iêsoun apêgagon pros kaiaphan ton archierea opou oi grammateis kai oi presbuteroi sunêchthêsan

26:58 o de petros êkolouthei autô apo makrothen eôs tês aulês tou archiereôs kai eiselthôn esô ekathêto meta tôn upêretôn idein to telos

26:59 oi de archiereis kai tsb=oi tsb=presbuteroi tsb=kai to sunedrion olon ezêtoun pseudomarturian kata tou iêsou opôs ats=auton thanatôsôsin b=auton

26:60 kai ouch euron tsb=kai pollôn tsb=pseudomarturôn proselthontôn a=pseudomarturôn tsb=ouch tsb=euron tsb=26:61 usteron de proselthontes duo a=26:61 tsb=pseudomartures a=eipan tsb=eipon outos ephê dunamai katalusai ton naon tou theou kai dia triôn êmerôn oik

26:61 []

26:62 kai anastas o archiereus eipen autô ouden apokrinê ti outoi sou katamarturousin

26:63 o de iêsous esiôpa kai tsb=apokritheis o archiereus eipen autô exorkizô se kata tou theou tou zôntos ina êmin eipês ei su ei o christos o uios tou theou

26:64 legei autô o iêsous su eipas plên legô umin ap arti opsesthe ton uion tou anthrôpou kathêmenon ek dexiôn tês dunameôs kai erchomenon epi tôn nephelôn tou ouranou

26:65 tote o archiereus dierrêxen ta imatia autou legôn tsb=oti eblasphêmêsen ti eti chreian echomen marturôn ide nun êkousate tên blasphêmian tsb=autou

26:66 ti umin dokei oi de apokrithentes a=eipan tsb=eipon enochos thanatou estin

26:67 tote eneptusan eis to prosôpon autou kai ekolaphisan auton oi de a=erapisan tsb=errapisan

26:68 legontes prophêteuson êmin christe tis estin o paisas se

26:69 o de petros tsb=exô ekathêto a=exô en tê aulê kai prosêlthen autô mia paidiskê legousa kai su êstha meta iêsou tou galilaiou

26:70 o de êrnêsato emprosthen b=autôn pantôn legôn ouk oida ti legeis

26:71 exelthonta de tsb=auton eis ton pulôna eiden auton allê kai legei b=autois ats=tois ekei tsb=kai outos ên meta iêsou tou nazôraiou

26:72 kai palin êrnêsato a=meta tsb=meth orkou oti ouk oida ton anthrôpon

26:73 meta mikron de proselthontes oi estôtes eipon tô petrô alêthôs kai su ex autôn ei kai gar ê lalia sou dêlon se poiei

26:74 tote êrxato ab=katathematizein ts=katanathematizein kai omnuein oti ouk oida ton anthrôpon kai eutheôs alektôr ephônêsen

26:75 kai emnêsthê o petros tou rêmatos tsb=tou iêsou eirêkotos tsb=autô oti prin alektora phônêsai tris aparnêsê me kai exelthôn exô eklausen pikrôs

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase