Index: Greek New Testament

 

Matthew 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

27:1 prôias de genomenês sumboulion elabon pantes oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou kata tou iêsou ôste thanatôsai auton

27:2 kai dêsantes auton apêgagon kai paredôkan tsb=auton tsb=pontiô pilatô tô êgemoni

27:3 tote idôn ioudas o paradidous auton oti katekrithê metamelêtheis a=estrepsen tsb=apestrepsen ta triakonta arguria tois archiereusin kai tsb=tois presbuterois

27:4 legôn êmarton paradous aima athôon oi de a=eipan tsb=eipon ti pros êmas su a=opsê tsb=opsei

27:5 kai ripsas ta arguria a=eis tsb=en a=ton tsb=tô a=naon tsb=naô anechôrêsen kai apelthôn apêgxato

27:6 oi de archiereis labontes ta arguria a=eipan tsb=eipon ouk exestin balein auta eis ton korbanan epei timê aimatos estin

27:7 sumboulion de labontes êgorasan ex autôn ton agron tou kerameôs eis taphên tois xenois

27:8 dio eklêthê o agros ekeinos agros aimatos eôs tês sêmeron

27:9 tote eplêrôthê to rêthen dia ieremiou tou prophêtou legontos kai elabon ta triakonta arguria tên timên tou tetimêmenou on etimêsanto apo uiôn israêl

27:10 kai edôkan auta eis ton agron tou kerameôs katha sunetaxen moi kurios

27:11 o de iêsous a=estathê tsb=estê emprosthen tou êgemonos kai epêrôtêsen auton o êgemôn legôn su ei o basileus tôn ioudaiôn o de iêsous ephê tsb=autô su legeis

27:12 kai en tô katêgoreisthai auton upo tôn archiereôn kai tsb=tôn presbuterôn ouden apekrinato

27:13 tote legei autô o pilatos ouk akoueis posa sou katamarturousin

27:14 kai ouk apekrithê autô pros oude en rêma ôste thaumazein ton êgemona lian

27:15 kata de eortên eiôthei o êgemôn apoluein ena tô ochlô desmion on êthelon

27:16 eichon de tote desmion episêmon legomenon a=[iêsoun] barabban

27:17 sunêgmenôn oun autôn eipen autois o pilatos tina thelete apolusô umin a=[iêsoun a=ton] barabban ê iêsoun ton legomenon christon

27:18 êdei gar oti dia phthonon paredôkan auton

27:19 kathêmenou de autou epi tou bêmatos apesteilen pros auton ê gunê autou legousa mêden soi kai tô dikaiô ekeinô polla gar epathon sêmeron kat onar di auton

27:20 oi de archiereis kai oi presbuteroi epeisan tous ochlous ina aitêsôntai ton barabban ton de iêsoun apolesôsin

27:21 apokritheis de o êgemôn eipen autois tina thelete apo tôn duo apolusô umin oi de a=eipan a=ton tsb=eipon barabban

27:22 legei autois o pilatos ti oun poiêsô iêsoun ton legomenon christon legousin tsb=autô pantes staurôthêtô

27:23 o de tsb=êgemôn ephê ti gar kakon epoiêsen oi de perissôs ekrazon legontes staurôthêtô

27:24 idôn de o pilatos oti ouden ôphelei alla mallon thorubos ginetai labôn udôr apenipsato tas cheiras apenanti tou ochlou legôn athôos eimi apo tou aimatos tsb=tou tsb=dikaiou toutou umeis opsesthe

27:25 kai apokritheis pas o laos eipen to aima autou eph êmas kai epi ta tekna êmôn

27:26 tote apelusen autois ton barabban ton de iêsoun phragellôsas paredôken ina staurôthê

27:27 tote oi stratiôtai tou êgemonos paralabontes ton iêsoun eis to praitôrion sunêgagon ep auton olên tên speiran

27:28 kai ekdusantes auton tsb=periethêkan tsb=autô chlamuda kokkinên a=periethêkan a=autô

27:29 kai plexantes stephanon ex akanthôn epethêkan epi a=tês tsb=tên a=kephalês tsb=kephalên autou kai kalamon a=en tsb=epi a=tê tsb=tên a=dexia tsb=dexian autou kai gonupetêsantes emprosthen autou a=enepaixan tsb=enepaizon autô legontes chaire a=basileu tsb=o

27:30 kai emptusantes eis auton elabon ton kalamon kai etupton eis tên kephalên autou

27:31 kai ote enepaixan autô exedusan auton tên chlamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai apêgagon auton eis to staurôsai

27:32 exerchomenoi de euron anthrôpon kurênaion onomati simôna touton êggareusan ina arê ton stauron autou

27:33 kai elthontes eis topon legomenon golgotha ab=o ts=os estin tsb=legomenos kraniou topos a=legomenos

27:34 edôkan autô piein a=oinon tsb=oxos meta cholês memigmenon kai geusamenos ouk a=êthelêsen tsb=êthelen piein

27:35 staurôsantes de auton diemerisanto ta imatia autou ballontes klêron ts=ina ts=plêrôthê ts=to ts=rêthen ts=upo ts=tou ts=prophêtou ts=diemerisanto ts=ta ts=imatia ts=mou ts=eautois ts=kai ts=epi ts=ton ts=imatismon ts=mou ts=ebalon ts=klêron

27:36 kai kathêmenoi etêroun auton ekei

27:37 kai epethêkan epanô tês kephalês autou tên aitian autou gegrammenên outos estin iêsous o basileus tôn ioudaiôn

27:38 tote staurountai sun autô duo lêstai eis ek dexiôn kai eis ex euônumôn

27:39 oi de paraporeuomenoi eblasphêmoun auton kinountes tas kephalas autôn

27:40 kai legontes o kataluôn ton naon kai en trisin êmerais oikodomôn sôson seauton ei uios ei tou theou a=[kai] katabêthi apo tou staurou

27:41 omoiôs tsb=de kai oi archiereis empaizontes meta tôn grammateôn kai presbuterôn b=kai b=pharisaiôn elegon

27:42 allous esôsen eauton ou dunatai sôsai tsb=ei basileus israêl estin katabatô nun apo tou staurou kai pisteusomen ab=ep a=auton tsb=autô

27:43 pepoithen epi ton theon rusasthô nun tsb=auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

27:44 to d auto kai oi lêstai oi sustaurôthentes a=sun autô ôneidizon ab=auton ts=autô

27:45 apo de ektês ôras skotos egeneto epi pasan tên gên eôs ôras ab=enatês ts=ennatês

27:46 peri de tên ab=enatên ts=ennatên ôran aneboêsen o iêsous phônê megalê legôn êli êli a=lema b=lima ts=lama sabachthani tout estin thee mou thee mou b=ina b=ti ats=inati me egkatelipes

27:47 tines de tôn ekei a=estêkotôn tsb=estôtôn akousantes elegon oti êlian phônei outos

27:48 kai eutheôs dramôn eis ex autôn kai labôn spoggon plêsas te oxous kai peritheis kalamô epotizen auton

27:49 oi de loipoi elegon aphes idômen ei erchetai êlias sôsôn auton

27:50 o de iêsous palin kraxas phônê megalê aphêken to pneuma

27:51 kai idou to katapetasma tou naou eschisthê a=ap tsb=eis tsb=duo tsb=apo anôthen eôs katô a=eis a=duo kai ê gê eseisthê kai ai petrai eschisthêsan

27:52 kai ta mnêmeia aneôchthêsan kai polla sômata tôn kekoimêmenôn agiôn a=êgerthêsan tsb=êgerthê

27:53 kai exelthontes ek tôn mnêmeiôn meta tên egersin autou eisêlthon eis tên agian polin kai enephanisthêsan pollois

27:54 o de ekatontarchos kai oi met autou têrountes ton iêsoun idontes ton seismon kai ta genomena ephobêthêsan sphodra legontes alêthôs theou uios ên outos

27:55 êsan de ekei gunaikes pollai apo makrothen theôrousai aitines êkolouthêsan tô iêsou apo tês galilaias diakonousai autô

27:56 en ais ên maria ê magdalênê kai maria ê tou iakôbou kai a=iôsêph tsb=iôsê mêtêr kai ê mêtêr tôn uiôn zebedaiou

27:57 opsias de genomenês êlthen anthrôpos plousios apo arimathaias tounoma iôsêph os kai autos a=emathêteuthê tsb=emathêteusen tô iêsou

27:58 outos proselthôn tô pilatô êtêsato to sôma tou iêsou tote o pilatos ekeleusen apodothênai tsb=to tsb=sôma

27:59 kai labôn to sôma o iôsêph enetulixen auto a=[en] sindoni kathara

27:60 kai ethêken auto en tô kainô autou mnêmeiô o elatomêsen en tê petra kai proskulisas lithon megan tê thura tou mnêmeiou apêlthen

27:61 ên de ekei a=mariam tsb=maria ê magdalênê kai ê allê maria kathêmenai apenanti tou taphou

27:62 tê de epaurion êtis estin meta tên paraskeuên sunêchthêsan oi archiereis kai oi pharisaioi pros pilaton

27:63 legontes kurie emnêsthêmen oti ekeinos o planos eipen eti zôn meta treis êmeras egeiromai

27:64 keleuson oun asphalisthênai ton taphon eôs tês tritês êmeras mêpote elthontes oi mathêtai autou tsb=nuktos klepsôsin auton kai eipôsin tô laô êgerthê apo tôn nekrôn kai estai ê eschatê planê cheirôn tês prôtês

27:65 ephê tsb=de autois o pilatos echete koustôdian upagete asphalisasthe ôs oidate

27:66 oi de poreuthentes êsphalisanto ton taphon sphragisantes ton lithon meta tês koustôdias

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase