Index: Greek New Testament

 

Matthew 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

28:1 opse de sabbatŰn tÍ epiphŰskousÍ eis mian sabbatŰn Ílthen a=mariam tsb=maria Í magdalÍnÍ kai Í allÍ maria theŰrÍsai ton taphon

28:2 kai idou seismos egeneto megas aggelos gar kuriou katabas ex ouranou a=kai proselthŰn apekulisen ton lithon tsb=apo tsb=tÍs tsb=thuras kai ekathÍto epanŰ autou

28:3 Ín de Í a=eidea tsb=idea autou Űs astrapÍ kai to enduma autou leukon a=Űs tsb=Űsei chiŰn

28:4 apo de tou phobou autou eseisthÍsan oi tÍrountes kai a=egenÍthÍsan tsb=egenonto a=Űs tsb=Űsei nekroi

28:5 apokritheis de o aggelos eipen tais gunaixin mÍ phobeisthe umeis oida gar oti iÍsoun ton estaurŰmenon zÍteite

28:6 ouk estin Űde ÍgerthÍ gar kathŰs eipen deute idete ton topon opou ekeito tsb=o tsb=kurios

28:7 kai tachu poreutheisai eipate tois mathÍtais autou oti ÍgerthÍ apo tŰn nekrŰn kai idou proagei umas eis tÍn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

28:8 kai a=apelthousai tsb=exelthousai tachu apo tou mnÍmeiou meta phobou kai charas megalÍs edramon apaggeilai tois mathÍtais autou

28:9 tsb=Űs tsb=de tsb=eporeuonto tsb=apaggeilai tsb=tois tsb=mathÍtais tsb=autou kai idou ts=o iÍsous a=upÍntÍsen tsb=apÍntÍsen autais legŰn chairete ai de proselthousai ekratÍsan autou tous podas kai prosekunÍsan autŰ

28:10 tote legei autais o iÍsous mÍ phobeisthe upagete apaggeilate tois adelphois mou ina apelthŰsin eis tÍn galilaian b=kai b=ekei ats=kakei me opsontai

28:11 poreuomenŰn de autŰn idou tines tÍs koustŰdias elthontes eis tÍn polin apÍggeilan tois archiereusin apanta ta genomena

28:12 kai sunachthentes meta tŰn presbuterŰn sumboulion te labontes arguria ikana edŰkan tois stratiŰtais

28:13 legontes eipate oti oi mathÍtai autou nuktos elthontes eklepsan auton ÍmŰn koimŰmenŰn

28:14 kai ean akousthÍ touto epi tou Ígemonos Ímeis peisomen a=[auton] tsb=auton kai umas amerimnous poiÍsomen

28:15 oi de labontes ta arguria epoiÍsan Űs edidachthÍsan kai diephÍmisthÍ o logos outos para ioudaiois mechri tÍs sÍmeron a=[Ímeras]

28:16 oi de endeka mathÍtai eporeuthÍsan eis tÍn galilaian eis to oros ou etaxato autois o iÍsous

28:17 kai idontes auton prosekunÍsan tsb=autŰ oi de edistasan

28:18 kai proselthŰn o iÍsous elalÍsen autois legŰn edothÍ moi pasa exousia en ouranŰ kai epi a=[tÍs] gÍs

28:19 poreuthentes ats=oun mathÍteusate panta ta ethnÍ baptizontes autous eis to onoma tou patros kai tou uiou kai tou agiou pneumatos

28:20 didaskontes autous tÍrein panta osa eneteilamÍn umin kai idou egŰ meth umŰn eimi pasas tas Ímeras eŰs tÍs sunteleias tou aiŰnos tsb=amÍn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase