Index: Greek New Testament

 

Mark 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1:1 archÍ tou euaggeliou iÍsou christou a=[uiou a=theou] tsb=uiou tsb=tou tsb=theou

1:2 a=kathŰs tsb=Űs gegraptai en a=tŰ a=Ísaia a=tŰ a=prophÍtÍ tsb=tois tsb=prophÍtais idou tsb=egŰ apostellŰ ton aggelon mou pro prosŰpou sou os kataskeuasei tÍn odon tsb=sou tsb=emprosthen sou

1:3 phŰnÍ boŰntos en tÍ erÍmŰ etoimasate tÍn odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

1:4 egeneto iŰannÍs a=[o] baptizŰn en tÍ erÍmŰ kai kÍrussŰn baptisma metanoias eis aphesin amartiŰn

1:5 kai exeporeueto pros auton pasa Í ioudaia chŰra kai oi ierosolumitai a=pantes kai ebaptizonto a=up a=autou tsb=pantes en tŰ iordanÍ potamŰ tsb=up tsb=autou exomologoumenoi tas amartias autŰn

1:6 a=kai Ín tsb=de ab=o iŰannÍs endedumenos trichas kamÍlou kai zŰnÍn dermatinÍn peri tÍn osphun autou kai esthiŰn akridas kai meli agrion

1:7 kai ekÍrussen legŰn erchetai o ischuroteros mou opisŰ mou ou ouk eimi ikanos kupsas lusai ton imanta tŰn upodÍmatŰn autou

1:8 egŰ tsb=men ebaptisa umas tsb=en udati autos de baptisei umas en pneumati agiŰ

1:9 kai egeneto en ekeinais tais Ímerais Ílthen iÍsous apo s=nazareth abt=nazaret tÍs galilaias kai ebaptisthÍ tsb=upo tsb=iŰannou eis ton iordanÍn a=upo a=iŰannou

1:10 kai a=euthus tsb=eutheŰs anabainŰn a=ek tsb=apo tou udatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma a=Űs tsb=Űsei peristeran katabainon a=eis tsb=ep auton

1:11 kai phŰnÍ egeneto ek tŰn ouranŰn su ei o uios mou o agapÍtos en a=soi tsb=Ű eudokÍsa

1:12 kai euthus to pneuma auton ekballei eis tÍn erÍmon

1:13 kai Ín tsb=ekei en tÍ erÍmŰ a=tesserakonta Ímeras tsb=tessarakonta peirazomenos upo tou satana kai Ín meta tŰn thÍriŰn kai oi aggeloi diÍkonoun autŰ

1:14 meta de to paradothÍnai ton iŰannÍn Ílthen o iÍsous eis tÍn galilaian kÍrussŰn to euaggelion tsb=tÍs tsb=basileias tou theou

1:15 kai legŰn oti peplÍrŰtai o kairos kai Íggiken Í basileia tou theou metanoeite kai pisteuete en tŰ euaggeliŰ

1:16 a=kai tsb=peripatŰn a=paragŰn tsb=de para tÍn thalassan tÍs galilaias eiden simŰna kai andrean ton adelphon tsb=autou b=tou ab=simŰnos a=amphiballontas tsb=ballontas tsb=amphiblÍstron en tÍ thalassÍ Ísan gar alieis

1:17 kai eipen autois o iÍsous deute opisŰ mou kai poiÍsŰ umas genesthai alieis anthrŰpŰn

1:18 kai a=euthus tsb=eutheŰs aphentes ta diktua tsb=autŰn ÍkolouthÍsan autŰ

1:19 kai probas tsb=ekeithen oligon eiden iakŰbon ton tou zebedaiou kai iŰannÍn ton adelphon autou kai autous en tŰ ploiŰ katartizontas ta diktua

1:20 kai a=euthus tsb=eutheŰs ekalesen autous kai aphentes ton patera autŰn zebedaion en tŰ ploiŰ meta tŰn misthŰtŰn apÍlthon opisŰ autou

1:21 kai eisporeuontai eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum kai a=euthus tsb=eutheŰs tois sabbasin eiselthŰn eis tÍn sunagŰgÍn edidasken

1:22 kai exeplÍssonto epi tÍ didachÍ autou Ín gar didaskŰn autous Űs exousian echŰn kai ouch Űs oi grammateis

1:23 kai a=euthus Ín en tÍ sunagŰgÍ autŰn anthrŰpos en pneumati akathartŰ kai anekraxen

1:24 legŰn tsb=ea ti Ímin kai soi iÍsou nazarÍne Ílthes apolesai Ímas oida se tis ei o agios tou theou

1:25 kai epetimÍsen autŰ o iÍsous legŰn phimŰthÍti kai exelthe ex autou

1:26 kai sparaxan auton to pneuma to akatharton kai a=phŰnÍsan tsb=kraxan phŰnÍ megalÍ exÍlthen ex autou

1:27 kai ethambÍthÍsan a=apantes tsb=pantes Űste suzÍtein pros ab=eautous ts=autous legontas ti estin touto tsb=tis tsb=Í didachÍ tsb=Í kainÍ tsb=autÍ tsb=oti kat exousian kai tois a=pneumasi tsb=pneumasin tois akathartois epitassei kai upakouousin autŰ

1:28 a=kai exÍlthen tsb=de Í akoÍ autou euthus a=pantachou eis olÍn tÍn perichŰron tÍs galilaias

1:29 kai a=euthus tsb=eutheŰs ek tÍs sunagŰgÍs exelthontes Ílthon eis tÍn oikian simŰnos kai andreou meta iakŰbou kai iŰannou

1:30 Í de penthera simŰnos katekeito puressousa kai a=euthus tsb=eutheŰs legousin autŰ peri autÍs

1:31 kai proselthŰn Ígeiren autÍn kratÍsas tÍs cheiros tsb=autÍs kai aphÍken autÍn o puretos tsb=eutheŰs kai diÍkonei autois

1:32 opsias de genomenÍs ote edu o Ílios epheron pros auton pantas tous kakŰs echontas kai tous daimonizomenous

1:33 kai a=Ín a=olÍ Í polis tsb=olÍ episunÍgmenÍ tsb=Ín pros tÍn thuran

1:34 kai etherapeusen pollous kakŰs echontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk Íphien lalein ta daimonia oti Ídeisan auton

1:35 kai prŰi a=ennucha tsb=ennuchon lian anastas exÍlthen kai apÍlthen eis erÍmon topon kakei prosÍucheto

1:36 kai a=katediŰxen tsb=katediŰxan auton tsb=o simŰn kai oi met autou

1:37 kai a=euron tsb=eurontes auton a=kai legousin autŰ oti pantes ats=zÍtousin se b=zÍtousin

1:38 kai legei autois agŰmen a=allachou eis tas echomenas kŰmopoleis ina ab=kai ab=ekei ts=kakei kÍruxŰ eis touto gar a=exÍlthon tsb=exelÍlutha

1:39 kai a=Ílthen tsb=Ín kÍrussŰn a=eis tsb=en a=tas tsb=tais a=sunagŰgas tsb=sunagŰgais autŰn eis olÍn tÍn galilaian kai ta daimonia ekballŰn

1:40 kai erchetai pros auton lepros parakalŰn auton a=[kai a=gonupetŰn] tsb=kai tsb=gonupetŰn tsb=auton kai legŰn autŰ oti ean thelÍs dunasai me katharisai

1:41 a=kai tsb=o tsb=de tsb=iÍsous splagchnistheis ekteinas tÍn cheira tsb=Ípsato autou a=Ípsato kai legei autŰ thelŰ katharisthÍti

1:42 kai a=euthus tsb=eipontos tsb=autou tsb=eutheŰs apÍlthen ap autou Í lepra kai ekatharisthÍ

1:43 kai embrimÍsamenos autŰ a=euthus tsb=eutheŰs exebalen auton

1:44 kai legei autŰ ora mÍdeni mÍden eipÍs a=alla tsb=all upage seauton deixon tŰ ierei kai prosenegke peri tou katharismou sou a prosetaxen a=mŰusÍs tsb=mŰsÍs eis marturion autois

1:45 o de exelthŰn Írxato kÍrussein polla kai diaphÍmizein ton logon Űste mÍketi auton dunasthai phanerŰs eis polin eiselthein all exŰ a=ep tsb=en erÍmois topois Ín kai Írchonto pros auton a=pantothen tsb=pantachothen

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase