Index: Greek New Testament

 

Mark 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

3:1 kai eisÍlthen palin eis tÍn sunagŰgÍn kai Ín ekei anthrŰpos exÍrammenÍn echŰn tÍn cheira

3:2 kai paretÍroun auton ei tois sabbasin therapeusei auton ina katÍgorÍsŰsin autou

3:3 kai legei tŰ anthrŰpŰ tŰ tsb=exÍrammenÍn tsb=echonti tÍn a=xÍran cheira a=echonti a=egeire tsb=egeirai eis to meson

3:4 kai legei autois exestin tois sabbasin a=agathon a=poiÍsai tsb=agathopoiÍsai Í kakopoiÍsai psuchÍn sŰsai Í apokteinai oi de esiŰpŰn

3:5 kai periblepsamenos autous met orgÍs sullupoumenos epi tÍ pŰrŰsei tÍs kardias autŰn legei tŰ anthrŰpŰ ekteinon tÍn cheira tsb=sou kai exeteinen kai a=apekatestathÍ tsb=apokatestathÍ Í cheir autou tsb=ugiÍs tsb=Űs tsb=Í tsb=allÍ

3:6 kai exelthontes oi pharisaioi a=euthus tsb=eutheŰs meta tŰn ÍrŰdianŰn sumboulion a=edidoun tsb=epoioun kat autou opŰs auton apolesŰsin

3:7 kai o iÍsous tsb=anechŰrÍsen meta tŰn mathÍtŰn autou a=anechŰrÍsen pros tÍn thalassan kai polu plÍthos apo tÍs galilaias a=[ÍkolouthÍsen] tsb=ÍkolouthÍsan tsb=autŰ kai apo tÍs ioudaias

3:8 kai apo ierosolumŰn kai apo tÍs idoumaias kai peran tou iordanou kai tsb=oi peri turon kai sidŰna plÍthos polu a=akouontes tsb=akousantes osa epoiei Ílthon pros auton

3:9 kai eipen tois mathÍtais autou ina ploiarion proskarterÍ autŰ dia ton ochlon ina mÍ thlibŰsin auton

3:10 pollous gar etherapeusen Űste epipiptein autŰ ina autou apsŰntai osoi eichon mastigas

3:11 kai ta pneumata ta akatharta otan auton a=etheŰroun tsb=etheŰrei a=prosepipton tsb=prosepipten autŰ kai a=ekrazon tsb=ekrazen a=legontes tsb=legonta oti su ei o uios tou theou

3:12 kai polla epetima autois ina mÍ ats=auton phaneron b=auton poiÍsŰsin

3:13 kai anabainei eis to oros kai proskaleitai ous Íthelen autos kai apÍlthon pros auton

3:14 kai epoiÍsen dŰdeka a=[ous a=kai a=apostolous a=Űnomasen] ina Űsin met autou kai ina apostellÍ autous kÍrussein

3:15 kai echein exousian tsb=therapeuein tsb=tas tsb=nosous tsb=kai ekballein ta daimonia

3:16 a=[kai a=epoiÍsen a=tous a=dŰdeka] kai epethÍken a=onoma tŰ simŰni tsb=onoma petron

3:17 kai iakŰbon ton tou zebedaiou kai iŰannÍn ton adelphon tou iakŰbou kai epethÍken autois a= tsb=onomata a=boanÍrges tsb=boanerges o estin uioi brontÍs

3:18 kai andrean kai philippon kai bartholomaion kai a=maththaion tsb=matthaion kai thŰman kai iakŰbon ton tou alphaiou kai thaddaion kai simŰna ton a=kananaion tsb=kananitÍn

3:19 kai ioudan a=iskariŰth tsb=iskariŰtÍn os kai paredŰken auton a=3:20 kai a=erchetai tsb=erchontai eis oikon tsb=3:20 kai sunerchetai palin a=[o] ochlos Űste mÍ dunasthai autous a=mÍde tsb=mÍte arton phagein

3:20 []

3:21 kai akousantes oi par autou exÍlthon kratÍsai auton elegon gar oti exestÍ

3:22 kai oi grammateis oi apo ierosolumŰn katabantes elegon oti beelzeboul echei kai oti en tŰ archonti tŰn daimoniŰn ekballei ta daimonia

3:23 kai proskalesamenos autous en parabolais elegen autois pŰs dunatai satanas satanan ekballein

3:24 kai ean basileia eph eautÍn meristhÍ ou dunatai stathÍnai Í basileia ekeinÍ

3:25 kai ean oikia eph eautÍn meristhÍ ou a=dunÍsetai tsb=dunatai tsb=stathÍnai Í oikia ekeinÍ a=stathÍnai

3:26 kai ei o satanas anestÍ eph eauton kai a=emeristhÍ tsb=memeristai ou dunatai a=stÍnai tsb=stathÍnai alla telos echei

3:27 a=all ats=ou ats=dunatai oudeis b=dunatai tsb=ta tsb=skeuÍ tsb=tou tsb=ischurou tsb=eiselthŰn eis tÍn oikian a=tou a=ischurou a=eiselthŰn a=ta a=skeuÍ autou diarpasai ean mÍ prŰton ton ischuron dÍsÍ kai tote tÍn oikian autou b=diarpasÍ ats=diarpasei

3:28 amÍn legŰ umin oti panta aphethÍsetai tsb=ta tsb=amartÍmata tois uiois tŰn anthrŰpŰn a=ta a=amartÍmata kai a=ai blasphÍmiai a=osa tsb=osas a=ean tsb=an blasphÍmÍsŰsin

3:29 os d an blasphÍmÍsÍ eis to pneuma to agion ouk echei aphesin eis ton aiŰna a=alla tsb=all enochos estin aiŰniou a=amartÍmatos tsb=kriseŰs

3:30 oti elegon pneuma akatharton echei

3:31 tsb=erchontai tsb=oun tsb=oi tsb=adelphoi kai a=erchetai Í mÍtÍr autou kai a=oi a=adelphoi a=autou a=kai exŰ a=stÍkontes tsb=estŰtes apesteilan pros auton a=kalountes tsb=phŰnountes auton

3:32 kai ekathÍto tsb=ochlos peri auton a=ochlos a=kai a=legousin tsb=eipon tsb=de autŰ idou Í mÍtÍr sou kai oi adelphoi b=sou b=kai b=ai b=adelphai sou a=[kai a=ai a=adelphai a=sou] exŰ zÍtousin se

3:33 kai a=apokritheis tsb=apekrithÍ autois a=legei tsb=legŰn tis estin Í mÍtÍr mou a=kai tsb=Í oi adelphoi a=[mou] tsb=mou

3:34 kai periblepsamenos tsb=kuklŰ tous peri auton a=kuklŰ kathÍmenous legei ide Í mÍtÍr mou kai oi adelphoi mou

3:35 os a=[gar] tsb=gar an poiÍsÍ to thelÍma tou theou outos adelphos mou kai adelphÍ tsb=mou kai mÍtÍr estin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase