Index: Greek New Testament

 

Mark 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

6:1 kai exÍlthen ekeithen kai a=erchetai tsb=Ílthen eis tÍn patrida autou kai akolouthousin autŰ oi mathÍtai autou

6:2 kai genomenou sabbatou Írxato a=didaskein en tÍ sunagŰgÍ tsb=didaskein kai polloi akouontes exeplÍssonto legontes pothen toutŰ tauta kai tis Í sophia Í dotheisa a=toutŰ tsb=autŰ ts=oti kai a=ai dunameis toiautai dia tŰn cheirŰn autou a=ginomenai tsb=ginon

6:3 ouk outos estin o tektŰn o uios a=tÍs marias a=kai adelphos tsb=de iakŰbou kai a=iŰsÍtos tsb=iŰsÍ kai iouda kai simŰnos kai ouk eisin ai adelphai autou Űde pros Ímas kai eskandalizonto en autŰ

6:4 a=kai elegen tsb=de autois o iÍsous oti ouk estin prophÍtÍs atimos ei mÍ en tÍ patridi autou kai en tois a=suggeneusin a=autou tsb=suggenesin kai en tÍ oikia autou

6:5 kai ouk a=edunato tsb=Ídunato ekei a=poiÍsai oudemian dunamin tsb=poiÍsai ei mÍ oligois arrŰstois epitheis tas cheiras etherapeusen

6:6 kai ethaumazen dia tÍn apistian autŰn kai periÍgen tas kŰmas kuklŰ didaskŰn

6:7 kai proskaleitai tous dŰdeka kai Írxato autous apostellein duo duo kai edidou autois exousian tŰn pneumatŰn tŰn akathartŰn

6:8 kai parÍggeilen autois ina mÍden airŰsin eis odon ei mÍ rabdon monon mÍ tsb=pÍran tsb=mÍ arton a=mÍ a=pÍran mÍ eis tÍn zŰnÍn chalkon

6:9 a=alla tsb=all upodedemenous sandalia kai mÍ s=endusasthai abt=endusÍsthe duo chitŰnas

6:10 kai elegen autois opou ean eiselthÍte eis oikian ekei menete eŰs an exelthÍte ekeithen

6:11 kai a=os tsb=osoi an a=topos mÍ a=dexÍtai tsb=dexŰntai umas mÍde akousŰsin umŰn ekporeuomenoi ekeithen ektinaxate ton choun ton upokatŰ tŰn podŰn umŰn eis marturion autois tsb=amÍn tsb=legŰ tsb=umin tsb=anektoteron tsb=estai tsb=sodomois tsb=Í tsb=gomorro

6:12 kai exelthontes a=ekÍruxan tsb=ekÍrusson ina a=metanoŰsin tsb=metanoÍsŰsin

6:13 kai daimonia polla exeballon kai Íleiphon elaiŰ pollous arrŰstous kai etherapeuon

6:14 kai Íkousen o basileus ÍrŰdÍs phaneron gar egeneto to onoma autou kai a=elegon tsb=elegen oti iŰannÍs o baptizŰn a=egÍgertai ek nekrŰn tsb=ÍgerthÍ kai dia touto energousin ai dunameis en autŰ

6:15 alloi a=de elegon oti Ílias estin alloi de elegon oti prophÍtÍs tsb=estin ts=Í Űs eis tŰn prophÍtŰn

6:16 akousas de b=[o] ats=o ÍrŰdÍs a=elegen tsb=eipen tsb=oti on egŰ apekephalisa iŰannÍn outos tsb=estin tsb=autos ÍgerthÍ tsb=ek tsb=nekrŰn

6:17 autos gar o ÍrŰdÍs aposteilas ekratÍsen ton iŰannÍn kai edÍsen auton en ts=tÍ phulakÍ dia ÍrŰdiada tÍn gunaika philippou tou adelphou autou oti autÍn egamÍsen

6:18 elegen gar o iŰannÍs tŰ ÍrŰdÍ oti ouk exestin soi echein tÍn gunaika tou adelphou sou

6:19 Í de ÍrŰdias eneichen autŰ kai Íthelen auton apokteinai kai ouk Ídunato

6:20 o gar ÍrŰdÍs ephobeito ton iŰannÍn eidŰs auton andra dikaion kai agion kai sunetÍrei auton kai akousas autou polla a=Íporei tsb=epoiei kai ÍdeŰs autou Íkouen

6:21 kai genomenÍs Ímeras eukairou ote ÍrŰdÍs tois genesiois autou deipnon a=epoiÍsen tsb=epoiei tois megistasin autou kai tois chiliarchois kai tois prŰtois tÍs galilaias

6:22 kai eiselthousÍs tÍs thugatros a=autou tsb=autÍs tsb=tÍs ÍrŰdiados kai orchÍsamenÍs a=Íresen tsb=kai tsb=aresasÍs tŰ ÍrŰdÍ kai tois sunanakeimenois eipen o basileus tŰ korasiŰ aitÍson me o ean thelÍs kai dŰsŰ soi

6:23 kai Űmosen autÍ a=[polla] tsb=oti o a=ti ean me aitÍsÍs dŰsŰ soi eŰs Ímisous tÍs basileias mou

6:24 a=kai tsb=Í tsb=de exelthousa eipen tÍ mÍtri autÍs ti a=aitÍsŰmai tsb=aitÍsomai Í de eipen tÍn kephalÍn iŰannou tou a=baptizontos tsb=baptistou

6:25 kai eiselthousa a=euthus tsb=eutheŰs meta spoudÍs pros ton basilea ÍtÍsato legousa thelŰ ina a=exautÍs tsb=moi dŰs a=moi tsb=ex tsb=autÍs epi pinaki tÍn kephalÍn iŰannou tou baptistou

6:26 kai perilupos genomenos o basileus dia tous orkous kai tous a=anakeimenous tsb=sunanakeimenous ouk ÍthelÍsen tsb=autÍn athetÍsai a=autÍn

6:27 kai a=euthus tsb=eutheŰs aposteilas o basileus ab=spekoulatora ts=spekoulatŰra epetaxen a=enegkai tsb=enechthÍnai tÍn kephalÍn autou a=kai tsb=6:28 tsb=o tsb=de apelthŰn apekephalisen auton en tÍ phulakÍ a=6:28 kai Ínegken tÍn kephalÍn autou epi pinaki ka

6:28 []

6:29 kai akousantes oi mathÍtai autou Ílthon kai Íran to ptŰma autou kai ethÍkan auto en t=tŰ mnÍmeiŰ

6:30 kai sunagontai oi apostoloi pros ton iÍsoun kai apÍggeilan autŰ panta tsb=kai osa epoiÍsan kai osa edidaxan

6:31 kai a=legei tsb=eipen autois deute umeis autoi kat idian eis erÍmon topon kai a=anapausasthe tsb=anapauesthe oligon Ísan gar oi erchomenoi kai oi upagontes polloi kai oude phagein ab=eukairoun ts=Íukairoun

6:32 kai apÍlthon a=en a=tŰ a=ploiŰ eis erÍmon topon tsb=tŰ tsb=ploiŰ kat idian

6:33 kai eidon autous upagontas ts=oi ts=ochloi kai epegnŰsan tsb=auton polloi kai pezÍ apo pasŰn tŰn poleŰn sunedramon ekei kai proÍlthon autous tsb=kai tsb=sunÍlthon tsb=pros tsb=auton

6:34 kai exelthŰn eiden tsb=o tsb=iÍsous polun ochlon kai esplagchnisthÍ ep a=autous tsb=autois oti Ísan Űs probata mÍ echonta poimena kai Írxato didaskein autous polla

6:35 kai ÍdÍ Űras pollÍs genomenÍs proselthontes autŰ oi mathÍtai autou a=elegon tsb=legousin oti erÍmos estin o topos kai ÍdÍ Űra pollÍ

6:36 apoluson autous ina apelthontes eis tous kuklŰ agrous kai kŰmas agorasŰsin eautois tsb=artous ti tsb=gar phagŰsin tsb=ouk tsb=echousin

6:37 o de apokritheis eipen autois dote autois umeis phagein kai legousin autŰ apelthontes agorasŰmen ts=diakosiŰn dÍnariŰn ab=diakosiŰn artous kai a=dŰsomen tsb=dŰmen autois phagein

6:38 o de legei autois posous artous echete upagete tsb=kai idete kai gnontes legousin pente kai duo ichthuas

6:39 kai epetaxen autois anaklinai pantas sumposia sumposia epi tŰ chlŰrŰ chortŰ

6:40 kai a=anepesan tsb=anepeson prasiai prasiai a=kata tsb=ana ekaton kai a=kata tsb=ana pentÍkonta

6:41 kai labŰn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogÍsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathÍtais a=[autou] tsb=autou ina a=paratithŰsin tsb=parathŰsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

6:42 kai ephagon pantes kai echortasthÍsan

6:43 kai Íran a=klasmata tsb=klasmatŰn dŰdeka a=kophinŰn tsb=kophinous a=plÍrŰmata tsb=plÍreis kai apo tŰn ichthuŰn

6:44 kai Ísan oi phagontes a=[tous a=artous] tsb=tous tsb=artous ts=Űsei pentakischilioi andres

6:45 kai a=euthus tsb=eutheŰs Ínagkasen tous mathÍtas autou embÍnai eis to ploion kai proagein eis to peran pros s=bÍthsaida abt=bÍthsaidan eŰs autos a=apoluei tsb=apolusÍ ton ochlon

6:46 kai apotaxamenos autois apÍlthen eis to oros proseuxasthai

6:47 kai opsias genomenÍs Ín to ploion en mesŰ tÍs thalassÍs kai autos monos epi tÍs gÍs

6:48 kai a=idŰn tsb=eiden autous basanizomenous en tŰ elaunein Ín gar o anemos enantios autois tsb=kai peri tetartÍn phulakÍn tÍs nuktos erchetai pros autous peripatŰn epi tÍs thalassÍs kai Íthelen parelthein autous

6:49 oi de idontes auton tsb=peripatounta epi tÍs thalassÍs a=peripatounta edoxan a=oti phantasma a=estin tsb=einai kai anekraxan

6:50 pantes gar auton eidon kai etarachthÍsan a=o a=de a=euthus tsb=kai tsb=eutheŰs elalÍsen met autŰn kai legei autois tharseite egŰ eimi mÍ phobeisthe

6:51 kai anebÍ pros autous eis to ploion kai ekopasen o anemos kai lian a=[ek tsb=ek a=perissou] tsb=perissou en eautois existanto tsb=kai tsb=ethaumazon

6:52 ou gar sunÍkan epi tois artois a=all Ín tsb=gar ab=autŰn Í kardia ts=autŰn pepŰrŰmenÍ

6:53 kai diaperasantes tsb=Ílthon epi tÍn gÍn a=Ílthon a=eis abs=gennÍsaret t=genÍsaret kai prosŰrmisthÍsan

6:54 kai exelthontŰn autŰn ek tou ploiou a=euthus tsb=eutheŰs epignontes auton

6:55 a=periedramon tsb=peridramontes olÍn tÍn a=chŰran tsb=perichŰron ekeinÍn a=kai Írxanto epi tois a=krabattois tsb=krabbatois tous kakŰs echontas peripherein opou Íkouon oti tsb=ekei estin

6:56 kai opou an eiseporeueto eis kŰmas Í a=eis poleis Í a=eis agrous en tais agorais a=etithesan tsb=etithoun tous asthenountas kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou apsŰntai kai osoi an a=Ípsanto tsb=Íptonto autou esŰzonto

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase