Index: Greek New Testament

 

Mark 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

7:1 kai sunagontai pros auton oi pharisaioi kai tines tôn grammateôn elthontes apo ierosolumôn

7:2 kai idontes tinas tôn mathêtôn autou a=oti koinais chersin tout estin aniptois a=esthiousin a=tous tsb=esthiontas artous tsb=emempsanto

7:3 oi gar pharisaioi kai pantes oi ioudaioi ean mê pugmê nipsôntai tas cheiras ouk esthiousin kratountes tên paradosin tôn presbuterôn

7:4 kai a=ap tsb=apo agoras ean mê baptisôntai ouk esthiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismous potêriôn kai xestôn kai chalkiôn a=[kai tsb=kai a=klinôn] tsb=klinôn

7:5 a=kai tsb=epeita eperôtôsin auton oi pharisaioi kai oi grammateis ab=dia ab=ti ts=diati a=ou a=peripatousin oi mathêtai sou tsb=ou tsb=peripatousin kata tên paradosin tôn presbuterôn alla a=koinais tsb=aniptois chersin esthiousin ton arton

7:6 o de tsb=apokritheis eipen autois tsb=oti kalôs a=eprophêteusen tsb=proephêteusen êsaias peri umôn tôn upokritôn ôs gegraptai a=[oti] outos o laos tois cheilesin me tima ê de kardia autôn porrô apechei ap emou

7:7 matên de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anthrôpôn

7:8 aphentes tsb=gar tên entolên tou theou krateite tên paradosin tôn anthrôpôn tsb=baptismous tsb=xestôn tsb=kai tsb=potêriôn tsb=kai tsb=alla tsb=paromoia tsb=toiauta tsb=polla tsb=poieite

7:9 kai elegen autois kalôs atheteite tên entolên tou theou ina tên paradosin umôn a=stêsête tsb=têrêsête

7:10 a=môusês tsb=môsês gar eipen tima ton patera sou kai tên mêtera sou kai o kakologôn patera ê mêtera thanatô teleutatô

7:11 umeis de legete ean eipê anthrôpos tô patri ê tê mêtri korban o estin dôron o ean ex emou ôphelêthês

7:12 tsb=kai ouketi aphiete auton ouden poiêsai tô patri tsb=autou ê tê mêtri tsb=autou

7:13 akurountes ton logon tou theou tê paradosei umôn ê paredôkate kai paromoia toiauta polla poieite

7:14 kai proskalesamenos a=palin tsb=panta ton ochlon elegen autois a=akousate tsb=akouete mou pantes kai a=sunete tsb=suniete

7:15 ouden estin exôthen tou anthrôpou eisporeuomenon eis auton o dunatai tsb=auton koinôsai a=auton alla ta a=ek a=tou a=anthrôpou ekporeuomena tsb=ap tsb=autou tsb=ekeina estin ta koinounta ton anthrôpon

7:16 tsb=ei tsb=tis tsb=echei tsb=ôta tsb=akouein tsb=akouetô

7:17 kai ote eisêlthen eis oikon apo tou ochlou epêrôtôn auton oi mathêtai autou a=tên a=parabolên tsb=peri tsb=tês tsb=parabolês

7:18 kai legei autois outôs kai umeis asunetoi este ou noeite oti pan to exôthen eisporeuomenon eis ton anthrôpon ou dunatai auton koinôsai

7:19 oti ouk eisporeuetai autou eis tên kardian all eis tên koilian kai eis ton aphedrôna ekporeuetai a=katharizôn tsb=katharizon panta ta brômata

7:20 elegen de oti to ek tou anthrôpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anthrôpon

7:21 esôthen gar ek tês kardias tôn anthrôpôn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai tsb=moicheiai porneiai a=klopai phonoi

7:22 a=moicheiai tsb=klopai pleonexiai ponêriai dolos aselgeia ophthalmos ponêros blasphêmia uperêphania aphrosunê

7:23 panta tauta ta ponêra esôthen ekporeuetai kai koinoi ton anthrôpon

7:24 tsb=kai ekeithen a=de anastas apêlthen eis ta a=oria tsb=methoria turou tsb=kai tsb=sidônos kai eiselthôn eis ts=tên oikian oudena êthelen gnônai kai ouk êdunêthê lathein

7:25 a=all a=euthus akousasa tsb=gar gunê peri autou ês eichen to thugatrion autês pneuma akatharton elthousa prosepesen pros tous podas autou

7:26 tsb=ên tsb=de ê a=de gunê a=ên ellênis b=suraphoinikissa ts=surophoinissa a=surophoinikissa tô genei kai êrôta auton ina to daimonion ab=ekbalê ts=ekballê ek tês thugatros autês

7:27 a=kai a=elegen tsb=o tsb=de tsb=iêsous tsb=eipen autê aphes prôton chortasthênai ta tekna ou gar tsb=kalon estin a=kalon labein ton arton tôn teknôn kai tsb=balein tois kunariois a=balein

7:28 ê de apekrithê kai legei autô tsb=nai kurie kai tsb=gar ta kunaria upokatô tês trapezês a=esthiousin tsb=esthiei apo tôn psichiôn tôn paidiôn

7:29 kai eipen autê dia touton ton logon upage exelêluthen tsb=to tsb=daimonion ek tês thugatros sou a=to a=daimonion

7:30 kai apelthousa eis ton oikon autês euren to a=paidion a=beblêmenon a=epi a=tên a=klinên a=kai a=to daimonion exelêluthos tsb=kai tsb=tên tsb=thugatera tsb=beblêmenên tsb=epi tsb=tês tsb=klinês

7:31 kai palin exelthôn ek tôn oriôn turou tsb=kai tsb=sidônos êlthen a=dia a=sidônos a=eis tsb=pros tên thalassan tês galilaias ana meson tôn oriôn dekapoleôs

7:32 kai pherousin autô kôphon a=kai b=moggilalon ats=mogilalon kai parakalousin auton ina epithê autô tên cheira

7:33 kai apolabomenos auton apo tou ochlou kat idian ebalen tous daktulous autou eis ta ôta autou kai ptusas êpsato tês glôssês autou

7:34 kai anablepsas eis ton ouranon estenaxen kai legei autô ephphatha o estin dianoichthêti

7:35 kai a=[eutheôs] tsb=eutheôs a=ênoigêsan tsb=diênoichthêsan autou ai akoai kai eluthê o desmos tês glôssês autou kai elalei orthôs

7:36 kai diesteilato autois ina mêdeni a=legôsin tsb=eipôsin oson de tsb=autos autois diestelleto a=autoi mallon perissoteron ekêrusson

7:37 kai uperperissôs exeplêssonto legontes kalôs panta pepoiêken kai tous kôphous poiei akouein kai a=[tous] tsb=tous alalous lalein

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase