Index: Greek New Testament

 

Mark 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

8:1 en ekeinais tais Ímerais a=palin a=pollou tsb=pampollou ochlou ontos kai mÍ echontŰn ti phagŰsin proskalesamenos tsb=o tsb=iÍsous tous mathÍtas tsb=autou legei autois

8:2 splagchnizomai epi ton ochlon oti ÍdÍ ab=Ímerai ts=Ímeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagŰsin

8:3 kai ean apolusŰ autous nÍsteis eis oikon autŰn ekluthÍsontai en tÍ odŰ a=kai tines tsb=gar autŰn a=apo makrothen b=Íkousin ats=Íkasin

8:4 kai apekrithÍsan autŰ oi mathÍtai autou a=oti pothen toutous dunÍsetai tis Űde chortasai artŰn ep erÍmias

8:5 kai a=ÍrŰta tsb=epÍrŰta autous posous echete artous oi de a=eipan tsb=eipon epta

8:6 kai a=paraggellei tsb=parÍggeilen tŰ ochlŰ anapesein epi tÍs gÍs kai labŰn tous epta artous eucharistÍsas eklasen kai edidou tois mathÍtais autou ina a=paratithŰsin tsb=parathŰsin kai parethÍkan tŰ ochlŰ

8:7 kai eichon ichthudia oliga kai eulogÍsas tsb=eipen tsb=paratheinai tsb=kai auta a=eipen a=kai a=tauta a=paratithenai

8:8 a=kai ephagon tsb=de kai echortasthÍsan kai Íran perisseumata klasmatŰn epta spuridas

8:9 Ísan de tsb=oi tsb=phagontes Űs tetrakischilioi kai apelusen autous

8:10 kai a=euthus tsb=eutheŰs embas eis to ploion meta tŰn mathÍtŰn autou Ílthen eis ta merÍ dalmanoutha

8:11 kai exÍlthon oi pharisaioi kai Írxanto suzÍtein autŰ zÍtountes par autou sÍmeion apo tou ouranou peirazontes auton

8:12 kai anastenaxas tŰ pneumati autou legei ti Í genea autÍ a=zÍtei sÍmeion tsb=epizÍtei amÍn legŰ umin ei dothÍsetai tÍ genea tautÍ sÍmeion

8:13 kai apheis autous tsb=embas palin a=embas tsb=eis ts=to tsb=ploion apÍlthen eis to peran

8:14 kai epelathonto s=oi s=mathÍtai labein artous kai ei mÍ ena arton ouk eichon meth eautŰn en tŰ ploiŰ

8:15 kai diestelleto autois legŰn orate blepete apo tÍs zumÍs tŰn pharisaiŰn kai tÍs zumÍs ÍrŰdou

8:16 kai dielogizonto pros allÍlous tsb=legontes oti artous ouk a=echousin tsb=echomen

8:17 kai gnous tsb=o tsb=iÍsous legei autois ti dialogizesthe oti artous ouk echete oupŰ noeite oude suniete tsb=eti pepŰrŰmenÍn echete tÍn kardian umŰn

8:18 ophthalmous echontes ou blepete kai Űta echontes ouk akouete kai ou mnÍmoneuete

8:19 ote tous pente artous eklasa eis tous pentakischilious posous kophinous tsb=plÍreis klasmatŰn a=plÍreis Írate legousin autŰ dŰdeka

8:20 ote tsb=de tous epta eis tous tetrakischilious posŰn spuridŰn plÍrŰmata klasmatŰn Írate a=kai tsb=oi a=legousin tsb=de a=[autŰ] tsb=eipon epta

8:21 kai elegen autois a=oupŰ tsb=pŰs tsb=ou suniete

8:22 kai a=erchontai tsb=erchetai eis s=bÍthsaida abt=bÍthsaidan kai pherousin autŰ tuphlon kai parakalousin auton ina autou apsÍtai

8:23 kai epilabomenos tÍs cheiros tou tuphlou a=exÍnegken tsb=exÍgagen auton exŰ tÍs kŰmÍs kai ptusas eis ta ommata autou epitheis tas cheiras autŰ epÍrŰta auton ei ti a=blepeis tsb=blepei

8:24 kai anablepsas elegen blepŰ tous anthrŰpous abt=oti Űs dendra abt=orŰ peripatountas

8:25 eita palin epethÍken tas cheiras epi tous ophthalmous autou kai a=dieblepsen tsb=epoiÍsen tsb=auton tsb=anablepsai kai a=apekatestÍ tsb=apokatestathÍ kai a=eneblepen tsb=eneblepsen tÍlaugŰs a=apanta tsb=apantas

8:26 kai apesteilen auton eis b=[ton] ts=ton oikon autou legŰn mÍde eis tÍn kŰmÍn eiselthÍs tsb=mÍde tsb=eipÍs tsb=tini tsb=en tsb=tÍ tsb=kŰmÍ

8:27 kai exÍlthen o iÍsous kai oi mathÍtai autou eis tas kŰmas kaisareias tÍs philippou kai en tÍ odŰ epÍrŰta tous mathÍtas autou legŰn autois tina me legousin oi anthrŰpoi einai

8:28 oi de a=eipan a=autŰ a=legontes a=[oti] tsb=apekrithÍsan iŰannÍn ton baptistÍn kai alloi Ílian alloi de a=oti a=eis tsb=ena tŰn prophÍtŰn

8:29 kai autos a=epÍrŰta tsb=legei a=autous tsb=autois umeis de tina me legete einai apokritheis tsb=de o petros legei autŰ su ei o christos

8:30 kai epetimÍsen autois ina mÍdeni legŰsin peri autou

8:31 kai Írxato didaskein autous oti dei ton uion tou anthrŰpou polla pathein kai apodokimasthÍnai a=upo tsb=apo tŰn presbuterŰn kai ab=tŰn archiereŰn kai ab=tŰn grammateŰn kai apoktanthÍnai kai meta treis Ímeras anastÍnai

8:32 kai parrÍsia ton logon elalei kai proslabomenos tsb=auton o petros a=auton Írxato epitiman autŰ

8:33 o de epistrapheis kai idŰn tous mathÍtas autou epetimÍsen tsb=tŰ petrŰ a=kai a=legei tsb=legŰn upage opisŰ mou satana oti ou phroneis ta tou theou alla ta tŰn anthrŰpŰn

8:34 kai proskalesamenos ton ochlon sun tois mathÍtais autou eipen autois a=ei a=tis tsb=ostis thelei opisŰ mou ab=akolouthein ts=elthein aparnÍsasthŰ eauton kai aratŰ ton stauron autou kai akoloutheitŰ moi

8:35 os gar a=ean tsb=an thelÍ tÍn psuchÍn autou sŰsai apolesei autÍn os d an a=apolesei tsb=apolesÍ tÍn b=eautou psuchÍn ats=autou eneken emou kai tou euaggeliou tsb=outos sŰsei autÍn

8:36 ti gar a=Űphelei tsb=ŰphelÍsei anthrŰpon a=kerdÍsai tsb=ean tsb=kerdÍsÍ ton kosmon olon kai a=zÍmiŰthÍnai tsb=zÍmiŰthÍ tÍn psuchÍn autou

8:37 tsb=Í ti a=gar a=doi tsb=dŰsei anthrŰpos antallagma tÍs psuchÍs autou

8:38 os gar ab=ean ts=an epaischunthÍ me kai tous emous logous en tÍ genea tautÍ tÍ moichalidi kai amartŰlŰ kai o uios tou anthrŰpou epaischunthÍsetai auton otan elthÍ en tÍ doxÍ tou patros autou meta tŰn aggelŰn tŰn agiŰn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase