Index: Greek New Testament

 

Mark 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

10:1 a=kai a=ekeithen tsb=kakeithen anastas erchetai eis ta oria tÍs ioudaias a=[kai] tsb=dia tsb=tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ochloi pros auton kai Űs eiŰthei palin edidasken autous

10:2 kai proselthontes b=[oi] ts=oi pharisaioi a=epÍrŰtŰn tsb=epÍrŰtÍsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

10:3 o de apokritheis eipen autois ti umin eneteilato a=mŰusÍs tsb=mŰsÍs

10:4 oi de a=eipan tsb=eipon tsb=mŰsÍs epetrepsen a=mŰusÍs biblion apostasiou grapsai kai apolusai

10:5 tsb=kai tsb=apokritheis o a=de iÍsous eipen autois pros tÍn sklÍrokardian umŰn egrapsen umin tÍn entolÍn tautÍn

10:6 apo de archÍs ktiseŰs arsen kai thÍlu epoiÍsen autous tsb=o tsb=theos

10:7 eneken toutou kataleipsei anthrŰpos ton patera autou kai tÍn mÍtera a=[kai tsb=kai proskollÍthÍsetai pros tÍn gunaika a=autou] tsb=autou

10:8 kai esontai oi duo eis sarka mian Űste ouketi eisin duo alla mia sarx

10:9 o oun o theos sunezeuxen anthrŰpos mÍ chŰrizetŰ

10:10 kai a=eis tsb=en a=tÍn tsb=tÍ a=oikian tsb=oikia palin oi mathÍtai tsb=autou peri a=toutou a=epÍrŰtŰn tsb=tou tsb=autou tsb=epÍrŰtÍsan auton

10:11 kai legei autois os a=an tsb=ean apolusÍ tÍn gunaika autou kai gamÍsÍ allÍn moichatai ep autÍn

10:12 kai ean a=autÍ tsb=gunÍ a=apolusasa tsb=apolusÍ ton andra autÍs a=gamÍsÍ a=allon tsb=kai tsb=gamÍthÍ tsb=allŰ moichatai

10:13 kai prosepheron autŰ paidia ina tsb=apsÍtai autŰn a=apsÍtai oi de mathÍtai a=epetimÍsan a=autois tsb=epetimŰn tsb=tois tsb=prospherousin

10:14 idŰn de o iÍsous ÍganaktÍsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me ts=kai mÍ kŰluete auta tŰn gar toioutŰn estin Í basileia tou theou

10:15 amÍn legŰ umin os a=an tsb=ean mÍ dexÍtai tÍn basileian tou theou Űs paidion ou mÍ eiselthÍ eis autÍn

10:16 kai enagkalisamenos auta a=kateulogei titheis tas cheiras ep tsb=auta b=eulogei ts=Íulogei auta

10:17 kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramŰn eis kai gonupetÍsas auton epÍrŰta auton didaskale agathe ti poiÍsŰ ina zŰÍn aiŰnion klÍronomÍsŰ

10:18 o de iÍsous eipen autŰ ti me legeis agathon oudeis agathos ei mÍ eis o theos

10:19 tas entolas oidas mÍ tsb=moicheusÍs tsb=mÍ phoneusÍs a=mÍ a=moicheusÍs mÍ klepsÍs mÍ pseudomarturÍsÍs mÍ aposterÍsÍs tima ton patera sou kai tÍn mÍtera

10:20 o de a=ephÍ tsb=apokritheis tsb=eipen autŰ didaskale tauta panta ephulaxamÍn ek neotÍtos mou

10:21 o de iÍsous emblepsas autŰ ÍgapÍsen auton kai eipen autŰ en a=se tsb=soi usterei upage osa echeis pŰlÍson kai dos a=[tois] ts=tois ptŰchois kai exeis thÍsauron en ouranŰ kai deuro akolouthei moi tsb=aras tsb=ton tsb=stauron

10:22 o de stugnasas epi tŰ logŰ apÍlthen lupoumenos Ín gar echŰn ktÍmata polla

10:23 kai periblepsamenos o iÍsous legei tois mathÍtais autou pŰs duskolŰs oi ta chrÍmata echontes eis tÍn basileian tou theou eiseleusontai

10:24 oi de mathÍtai ethambounto epi tois logois autou o de iÍsous palin apokritheis legei autois tekna pŰs duskolon estin tsb=tous tsb=pepoithotas tsb=epi ts=tois tsb=chrÍmasin eis tÍn basileian tou theou eiselthein

10:25 eukopŰteron estin kamÍlon dia a=[tÍs] tsb=tÍs trumalias a=[tÍs] tsb=tÍs raphidos as=dielthein bt=eiselthein Í plousion eis tÍn basileian tou theou eiselthein

10:26 oi de perissŰs exeplÍssonto legontes pros eautous kai tis dunatai sŰthÍnai

10:27 emblepsas tsb=de autois o iÍsous legei para anthrŰpois adunaton all ou para ts=tŰ theŰ panta gar dunata tsb=estin para tŰ theŰ

10:28 ts=kai Írxato a=legein o petros tsb=legein autŰ idou Ímeis aphÍkamen panta kai a=ÍkolouthÍkamen tsb=ÍkolouthÍsamen soi

10:29 a=ephÍ tsb=apokritheis b=[de] ts=de o iÍsous tsb=eipen amÍn legŰ umin oudeis estin os aphÍken oikian Í adelphous Í adelphas Í tsb=patera tsb=Í mÍtera Í a=patera tsb=gunaika Í tekna Í agrous eneken emou kai a=eneken b=[eneken] tou euaggeliou

10:30 ean mÍ labÍ ekatontaplasiona nun en tŰ kairŰ toutŰ oikias kai adelphous kai adelphas kai mÍteras kai tekna kai agrous meta diŰgmŰn kai en tŰ aiŰni tŰ erchomenŰ zŰÍn aiŰnion

10:31 polloi de esontai prŰtoi eschatoi kai ab=[oi] ts=oi eschatoi prŰtoi

10:32 Ísan de en tÍ odŰ anabainontes eis ierosoluma kai Ín proagŰn autous o iÍsous kai ethambounto a=oi a=de tsb=kai akolouthountes ephobounto kai paralabŰn palin tous dŰdeka Írxato autois legein ta mellonta autŰ sumbainein

10:33 oti idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrŰpou paradothÍsetai tois archiereusin kai ats=tois grammateusin kai katakrinousin auton thanatŰ kai paradŰsousin auton tois ethnesin

10:34 kai empaixousin autŰ kai tsb=mastigŰsousin tsb=auton tsb=kai emptusousin autŰ kai a=mastigŰsousin tsb=apoktenousin auton kai a=apoktenousin a=kai a=meta a=treis a=Ímeras tsb=tÍ tsb=tritÍ tsb=Ímera anastÍsetai

10:35 kai prosporeuontai autŰ iakŰbos kai iŰannÍs oi uioi zebedaiou legontes a=autŰ didaskale thelomen ina o ean aitÍsŰmen a=se poiÍsÍs Ímin

10:36 o de eipen autois ti thelete a=[me] tsb=poiÍsai a=poiÍsŰ tsb=me umin

10:37 oi de a=eipan tsb=eipon autŰ dos Ímin ina eis a=sou ek dexiŰn tsb=sou kai eis ex a=aristerŰn tsb=euŰnumŰn tsb=sou kathisŰmen en tÍ doxÍ sou

10:38 o de iÍsous eipen autois ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potÍrion o egŰ pinŰ a=Í tsb=kai to baptisma o egŰ baptizomai baptisthÍnai

10:39 oi de a=eipan tsb=eipon autŰ dunametha o de iÍsous eipen autois to tsb=men potÍrion o egŰ pinŰ piesthe kai to baptisma o egŰ baptizomai baptisthÍsesthe

10:40 to de kathisai ek dexiŰn mou a=Í tsb=kai ex euŰnumŰn ts=mou ouk estin emon dounai all ois Ítoimastai

10:41 kai akousantes oi deka Írxanto aganaktein peri iakŰbou kai iŰannou

10:42 a=kai tsb=o tsb=de tsb=iÍsous proskalesamenos autous a=o a=iÍsous legei autois oidate oti oi dokountes archein tŰn ethnŰn katakurieuousin autŰn kai oi megaloi autŰn katexousiazousin autŰn

10:43 ouch outŰs de a=estin tsb=estai en umin all os a=an tsb=ean thelÍ tsb=genesthai megas a=genesthai en umin estai ts=diakonos umŰn ab=diakonos

10:44 kai os b=ean ats=an thelÍ a=en a=umin a=einai tsb=umŰn tsb=genesthai prŰtos estai pantŰn doulos

10:45 kai gar o uios tou anthrŰpou ouk Ílthen diakonÍthÍnai alla diakonÍsai kai dounai tÍn psuchÍn autou lutron anti pollŰn

10:46 kai erchontai eis ierichŰ kai ekporeuomenou autou apo ierichŰ kai tŰn mathÍtŰn autou kai ochlou ikanou a=o uios timaiou bartimaios tsb=o tuphlos a=prosaitÍs ekathÍto para tÍn odon tsb=prosaitŰn

10:47 kai akousas oti iÍsous o a=nazarÍnos tsb=nazŰraios estin Írxato krazein kai legein tsb=o tsb=uios a=uie ab=dauid ts=dabid iÍsou eleÍson me

10:48 kai epetimŰn autŰ polloi ina siŰpÍsÍ o de pollŰ mallon ekrazen uie ab=dauid ts=dabid eleÍson me

10:49 kai stas o iÍsous eipen a=phŰnÍsate auton tsb=phŰnÍthÍnai kai phŰnousin ton tuphlon legontes autŰ tharsei a=egeire tsb=egeirai phŰnei se

10:50 o de apobalŰn to imation autou a=anapÍdÍsas tsb=anastas Ílthen pros ton iÍsoun

10:51 kai apokritheis tsb=legei autŰ o iÍsous a=eipen ti a=soi theleis poiÍsŰ tsb=soi o de tuphlos eipen autŰ ab=rabbouni ts=rabboni ina anablepsŰ

10:52 a=kai o tsb=de iÍsous eipen autŰ upage Í pistis sou sesŰken se kai a=euthus tsb=eutheŰs aneblepsen kai Íkolouthei a=autŰ tsb=tŰ tsb=iÍsou en tÍ odŰ

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase