Index: Greek New Testament

 

Mark 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

12:1 kai êrxato autois en parabolais a=lalein tsb=legein ampelôna tsb=ephuteusen anthrôpos a=ephuteusen kai periethêken phragmon kai ôruxen upolênion kai ôkodomêsen purgon kai a=exedeto tsb=exedoto auton geôrgois kai apedêmêsen

12:2 kai apesteilen pros tous geôrgous tô kairô doulon ina para tôn geôrgôn labê apo a=tôn tsb=tou a=karpôn tsb=karpou tou ampelônos

12:3 a=kai tsb=oi tsb=de labontes auton edeiran kai apesteilan kenon

12:4 kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon a=ekephaliôsan tsb=lithobolêsantes tsb=ekephalaiôsan kai a=êtimasan tsb=apesteilan tsb=êtimômenon

12:5 kai tsb=palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollous allous a=ous tsb=tous men derontes a=ous tsb=tous de a=apoktennontes b=apoktenontes ts=apokteinontes

12:6 eti tsb=oun ena a=eichen uion tsb=echôn agapêton tsb=autou apesteilen tsb=kai auton a=eschaton pros autous tsb=eschaton legôn oti entrapêsontai ton uion mou

12:7 ekeinoi de oi geôrgoi tsb=eipon pros eautous a=eipan oti outos estin o klêronomos deute apokteinômen auton kai êmôn estai ê klêronomia

12:8 kai labontes tsb=auton apekteinan a=auton kai exebalon a=auton exô tou ampelônos

12:9 ti a=[oun] tsb=oun poiêsei o kurios tou ampelônos eleusetai kai apolesei tous geôrgous kai dôsei ton ampelôna allois

12:10 oude tên graphên tautên anegnôte lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias

12:11 para kuriou egeneto autê kai estin thaumastê en ophthalmois êmôn

12:12 kai ezêtoun auton kratêsai kai ephobêthêsan ton ochlon egnôsan gar oti pros autous tên parabolên eipen kai aphentes auton apêlthon

12:13 kai apostellousin pros auton tinas tôn pharisaiôn kai tôn êrôdianôn ina auton agreusôsin logô

12:14 a=kai tsb=oi tsb=de elthontes legousin autô didaskale oidamen oti alêthês ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosôpon anthrôpôn all ep alêtheias tên odon tou theou didaskeis exestin a=dounai kênson kaisari tsb=dounai ê ou tsb=12:15 dômen

12:15 []

12:16 oi de ênegkan kai legei autois tinos ê eikôn autê kai ê epigraphê oi de a=eipan tsb=eipon autô kaisaros

12:17 tsb=kai tsb=apokritheis o a=de iêsous eipen autois tsb=apodote ta kaisaros a=apodote kaisari kai ta tou theou tô theô kai a=exethaumazon tsb=ethaumasan ep autô

12:18 kai erchontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin mê einai kai a=epêrôtôn tsb=epêrôtêsan auton legontes

12:19 didaskale a=môusês tsb=môsês egrapsen êmin oti ean tinos adelphos apothanê kai katalipê gunaika kai tsb=tekna mê aphê a=teknon ina labê o adelphos autou tên gunaika tsb=autou kai exanastêsê sperma tô adelphô autou

12:20 epta s=oun adelphoi êsan kai o prôtos elaben gunaika kai apothnêskôn ouk aphêken sperma

12:21 kai o deuteros elaben autên kai apethanen a=mê a=katalipôn tsb=kai tsb=oude tsb=autos tsb=aphêken sperma kai o tritos ôsautôs

12:22 kai tsb=elabon tsb=autên oi epta tsb=kai ouk aphêkan sperma a=eschaton tsb=eschatê pantôn tsb=apethanen kai ê gunê a=apethanen

12:23 en tê ts=oun anastasei a=[otan tsb=otan a=anastôsin] tsb=anastôsin tinos autôn estai gunê oi gar epta eschon autên gunaika

12:24 a=ephê tsb=kai a=autois tsb=apokritheis o iêsous tsb=eipen tsb=autois ou dia touto planasthe mê eidotes tas graphas mêde tên dunamin tou theou

12:25 otan gar ek nekrôn anastôsin oute gamousin oute a=gamizontai tsb=gamiskontai all eisin ôs aggeloi tsb=oi en tois ouranois

12:26 peri de tôn nekrôn oti egeirontai ouk anegnôte en tê biblô a=môuseôs tsb=môseôs epi ab=tou ts=tês batou a=pôs tsb=ôs eipen autô o theos legôn egô o theos abraam kai a=[o] tsb=o theos isaak kai a=[o] tsb=o theos iakôb

12:27 ouk estin tsb=o theos nekrôn alla tsb=theos zôntôn tsb=umeis tsb=oun polu planasthe

12:28 kai proselthôn eis tôn grammateôn akousas autôn suzêtountôn a=idôn tsb=eidôs oti kalôs tsb=autois apekrithê a=autois epêrôtêsen auton poia estin tsb=prôtê b=pantôn ts=pasôn entolê a=prôtê a=pantôn

12:29 tsb=o tsb=de tsb=iêsous apekrithê a=o a=iêsous tsb=autô oti prôtê a=estin b=pantôn ts=pasôn tsb=tôn tsb=entolôn akoue israêl kurios o theos êmôn kurios eis estin

12:30 kai agapêseis kurion ton theon sou ex olês tês kardias sou kai ex olês tês psuchês sou kai ex olês tês dianoias sou kai ex olês tês ischuos sou tsb=autê tsb=prôtê tsb=entolê

12:31 tsb=kai deutera tsb=omoia autê agapêseis ton plêsion sou ôs seauton meizôn toutôn allê entolê ouk estin

12:32 kai eipen autô o grammateus kalôs didaskale ep alêtheias eipas oti eis estin ts=theos kai ouk estin allos plên autou

12:33 kai to agapan auton ex olês tês kardias kai ex olês tês suneseôs kai ex olês tês tsb=psuchês tsb=kai tsb=ex tsb=olês tsb=tês ischuos kai to agapan ton plêsion ôs eauton a=perissoteron tsb=pleion estin pantôn tôn olokautômatôn kai ts=tôn thusiôn

12:34 kai o iêsous idôn a=[auton] tsb=auton oti nounechôs apekrithê eipen autô ou makran ei apo tês basileias tou theou kai oudeis ouketi etolma auton eperôtêsai

12:35 kai apokritheis o iêsous elegen didaskôn en tô ierô pôs legousin oi grammateis oti o christos uios a=dauid estin b=dauid ts=dabid

12:36 autos tsb=gar ab=dauid ts=dabid eipen en ats=tô pneumati ats=tô agiô b=legei ats=eipen tsb=o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou eôs an thô tous echthrous sou a=upokatô tsb=upopodion tôn podôn sou

12:37 autos tsb=oun ab=dauid ts=dabid legei auton kurion kai pothen tsb=uios autou estin a=uios kai a=[o] tsb=o polus ochlos êkouen autou êdeôs

12:38 kai tsb=elegen tsb=autois en tê didachê autou a=elegen blepete apo tôn grammateôn tôn thelontôn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais

12:39 kai prôtokathedrias en tais sunagôgais kai prôtoklisias en tois deipnois

12:40 oi katesthiontes tas oikias tôn chêrôn kai prophasei makra proseuchomenoi outoi a=lêmpsontai tsb=lêpsontai perissoteron krima

12:41 kai kathisas tsb=o tsb=iêsous katenanti tou gazophulakiou etheôrei pôs o ochlos ballei chalkon eis to gazophulakion kai polloi plousioi eballon polla

12:42 kai elthousa mia chêra ptôchê ebalen lepta duo o estin kodrantês

12:43 kai proskalesamenos tous mathêtas autou a=eipen tsb=legei autois amên legô umin oti ê chêra autê ê ptôchê pleion pantôn a=ebalen tsb=beblêken tôn ab=ballontôn ts=balontôn eis to gazophulakion

12:44 pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon autê de ek tês usterêseôs autês panta osa eichen ebalen olon ton bion autês

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase