Index: Greek New Testament

 

Mark 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

13:1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autŰ eis tŰn mathÍtŰn autou didaskale ide potapoi lithoi kai potapai oikodomai

13:2 kai o iÍsous tsb=apokritheis eipen autŰ blepeis tautas tas megalas oikodomas ou mÍ aphethÍ a=Űde lithos epi a=lithon tsb=lithŰ os ou mÍ kataluthÍ

13:3 kai kathÍmenou autou eis to oros tŰn elaiŰn katenanti tou ierou a=epÍrŰta tsb=epÍrŰtŰn auton kat idian petros kai iakŰbos kai iŰannÍs kai andreas

13:4 a=eipon tsb=eipe Ímin pote tauta estai kai ti to sÍmeion otan mellÍ tsb=panta tauta sunteleisthai a=panta

13:5 o de iÍsous tsb=apokritheis tsb=autois Írxato legein a=autois blepete mÍ tis umas planÍsÍ

13:6 polloi tsb=gar eleusontai epi tŰ onomati mou legontes oti egŰ eimi kai pollous planÍsousin

13:7 otan de akousÍte polemous kai akoas polemŰn mÍ throeisthe dei tsb=gar genesthai all oupŰ to telos

13:8 egerthÍsetai gar ethnos a=ep tsb=epi ethnos kai basileia epi basileian tsb=kai esontai seismoi kata topous tsb=kai esontai limoi a=archÍ tsb=kai tsb=tarachai tsb=archai ŰdinŰn tauta

13:9 blepete de umeis eautous paradŰsousin tsb=gar umas eis sunedria kai eis sunagŰgas darÍsesthe kai epi ÍgemonŰn kai basileŰn s=achthÍsesthe abt=stathÍsesthe eneken emou eis marturion autois

13:10 kai eis panta ta ethnÍ tsb=dei prŰton a=dei kÍruchthÍnai to euaggelion

13:11 a=kai otan a=agŰsin tsb=de tsb=agagŰsin umas paradidontes mÍ promerimnate ti lalÍsÍte tsb=mÍde tsb=meletate all o ean dothÍ umin en ekeinÍ tÍ Űra touto laleite ou gar este umeis oi lalountes alla to pneuma to agion

13:12 a=kai paradŰsei tsb=de adelphos adelphon eis thanaton kai patÍr teknon kai epanastÍsontai tekna epi goneis kai thanatŰsousin autous

13:13 kai esesthe misoumenoi upo pantŰn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sŰthÍsetai

13:14 otan de idÍte to bdelugma tÍs erÍmŰseŰs a=estÍkota tsb=to tsb=rÍthen tsb=upo tsb=daniÍl tsb=tou tsb=prophÍtou bs=estŰs t=estos opou ou dei o anaginŰskŰn noeitŰ tote oi en tÍ ioudaia pheugetŰsan eis ta orÍ

13:15 o a=[de] tsb=de epi tou dŰmatos mÍ katabatŰ tsb=eis tsb=tÍn tsb=oikian mÍde a=eiselthatŰ tsb=eiselthetŰ arai ti ek tÍs oikias autou

13:16 kai o eis ton agron tsb=Űn mÍ epistrepsatŰ eis ta opisŰ arai to imation autou

13:17 ouai de tais en gastri echousais kai tais thÍlazousais en ekeinais tais Ímerais

13:18 proseuchesthe de ina mÍ genÍtai tsb=Í tsb=phugÍ tsb=umŰn cheimŰnos

13:19 esontai gar ai Ímerai ekeinai thlipsis oia ou gegonen toiautÍ ap archÍs ktiseŰs a=Ín tsb=Ís ektisen o theos eŰs tou nun kai ou mÍ genÍtai

13:20 kai ei mÍ tsb=kurios ekolobŰsen a=kurios tas Ímeras ouk an esŰthÍ pasa sarx alla dia tous eklektous ous exelexato ekolobŰsen tas Ímeras

13:21 b=[kai] ats=kai tote ean tis umin eipÍ a=ide tsb=idou Űde o christos a=ide tsb=Í tsb=idou ekei mÍ ab=pisteuete ts=pisteusÍte

13:22 egerthÍsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophÍtai kai dŰsousin sÍmeia kai terata pros to apoplanan ei dunaton tsb=kai tous eklektous

13:23 umeis de blepete tsb=idou proeirÍka umin panta

13:24 a=alla tsb=all en ekeinais tais Ímerais meta tÍn thlipsin ekeinÍn o Ílios skotisthÍsetai kai Í selÍnÍ ou dŰsei to pheggos autÍs

13:25 kai oi asteres a=esontai a=ek tou ouranou a=piptontes tsb=esontai tsb=ekpiptontes kai ai dunameis ai en tois ouranois saleuthÍsontai

13:26 kai tote opsontai ton uion tou anthrŰpou erchomenon en nephelais meta dunameŰs pollÍs kai doxÍs

13:27 kai tote apostelei tous aggelous tsb=autou kai episunaxei tous eklektous a=[autou] tsb=autou ek tŰn tessarŰn anemŰn ap akrou gÍs eŰs akrou ouranou

13:28 apo de tÍs sukÍs mathete tÍn parabolÍn otan tsb=autÍs ÍdÍ o klados a=autÍs apalos genÍtai kai ekphuÍ ta phulla ginŰskete oti eggus to theros estin

13:29 outŰs kai umeis otan tsb=tauta idÍte a=tauta ginomena ginŰskete oti eggus estin epi thurais

13:30 amÍn legŰ umin oti ou mÍ parelthÍ Í genea autÍ mechris ou tsb=panta tauta a=panta genÍtai

13:31 o ouranos kai Í gÍ b=pareleusetai ats=pareleusontai oi de logoi mou ou mÍ a=pareleusontai tsb=parelthŰsin

13:32 peri de tÍs Ímeras ekeinÍs ab=Í ts=kai ats=tÍs Űras oudeis oiden oude oi aggeloi tsb=oi en ouranŰ oude o uios ei mÍ o patÍr

13:33 blepete agrupneite tsb=kai tsb=proseuchesthe ouk oidate gar pote o kairos estin

13:34 Űs anthrŰpos apodÍmos apheis tÍn oikian autou kai dous tois doulois autou tÍn exousian tsb=kai ekastŰ to ergon autou kai tŰ thurŰrŰ eneteilato ina grÍgorÍ

13:35 grÍgoreite oun ouk oidate gar pote o kurios tÍs oikias erchetai a=Í opse Í a=mesonuktion tsb=mesonuktiou Í alektorophŰnias Í prŰi

13:36 mÍ elthŰn exaiphnÍs eurÍ umas katheudontas

13:37 a=o tsb=a de umin legŰ pasin legŰ grÍgoreite

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase