Index: Greek New Testament

 

Mark 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

16:1 kai diagenomenou tou sabbatou maria Í magdalÍnÍ kai maria b=[Í ats=Í b=tou] a=[tou] ts=tou iakŰbou kai salŰmÍ Ígorasan arŰmata ina elthousai aleipsŰsin auton

16:2 kai lian prŰi a=tÍ a=mia a=tŰn tsb=tÍs tsb=mias sabbatŰn erchontai epi to mnÍmeion anateilantos tou Íliou

16:3 kai elegon pros eautas tis apokulisei Ímin ton lithon ek tÍs thuras tou mnÍmeiou

16:4 kai anablepsasai theŰrousin oti apokekulistai o lithos Ín gar megas sphodra

16:5 kai eiselthousai eis to mnÍmeion eidon neaniskon kathÍmenon en tois dexiois peribeblÍmenon stolÍn leukÍn kai exethambÍthÍsan

16:6 o de legei autais mÍ ekthambeisthe iÍsoun zÍteite ton nazarÍnon ton estaurŰmenon ÍgerthÍ ouk estin Űde ide o topos opou ethÍkan auton

16:7 a=alla tsb=all upagete eipate tois mathÍtais autou kai tŰ petrŰ oti proagei umas eis tÍn galilaian ekei auton opsesthe kathŰs eipen umin

16:8 kai exelthousai ts=tachu ephugon apo tou mnÍmeiou eichen a=gar tsb=de autas tromos kai ekstasis kai oudeni ouden a=eipan tsb=eipon ephobounto a=gar[[panta a=de a=ta a=parÍggelmena a=tois a=peri a=ton a=petron a=suntomŰs a=exÍggeilan a=meta a=de a=tauta a=

16:9 a=[[anastas tsb=anastas de prŰi prŰtÍ sabbatou ephanÍ prŰton maria tÍ magdalÍnÍ a=par tsb=aph Ís ekbeblÍkei epta daimonia

16:10 ekeinÍ poreutheisa apÍggeilen tois met autou genomenois a=penthousi tsb=penthousin kai klaiousin

16:11 kakeinoi akousantes oti zÍ kai etheathÍ up autÍs ÍpistÍsan

16:12 meta de tauta dusin ex autŰn peripatousin ephanerŰthÍ en etera morphÍ poreuomenois eis agron

16:13 kakeinoi apelthontes apÍggeilan tois loipois oude ekeinois episteusan

16:14 usteron a=[de] anakeimenois autois tois endeka ephanerŰthÍ kai Űneidisen tÍn apistian autŰn kai sklÍrokardian oti tois theasamenois auton egÍgermenon ouk episteusan

16:15 kai eipen autois poreuthentes eis ton kosmon apanta kÍruxate to euaggelion pasÍ tÍ ktisei

16:16 o pisteusas kai baptistheis sŰthÍsetai o de apistÍsas katakrithÍsetai

16:17 sÍmeia de tois pisteusasin tauta parakolouthÍsei en tŰ onomati mou daimonia ekbalousin glŰssais lalÍsousin kainais

16:18 a=[kai a=en a=tais a=chersin] opheis arousin kan thanasimon ti piŰsin ou mÍ autous ab=blapsÍ ts=blapsei epi arrŰstous cheiras epithÍsousin kai kalŰs exousin

16:19 o men oun kurios a=iÍsous meta to lalÍsai autois a=anelÍmphthÍ tsb=anelÍphthÍ eis ton ouranon kai ekathisen ek dexiŰn tou theou

16:20 ekeinoi de exelthontes ekÍruxan pantachou tou kuriou sunergountos kai ton logon bebaiountos dia tŰn epakolouthountŰn a=sÍmeiŰn]] tsb=sÍmeiŰn tsb=amÍn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase