Index: Greek New Testament

 

Luke 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

1:1 epeidêper polloi epecheirêsan anataxasthai diêgêsin peri tôn peplêrophorêmenôn en êmin pragmatôn

1:2 kathôs paredosan êmin oi ap archês autoptai kai upêretai genomenoi tou logou

1:3 a=edoxe tsb=edoxen kamoi parêkolouthêkoti anôthen pasin akribôs kathexês soi grapsai kratiste theophile

1:4 ina epignôs peri ôn katêchêthês logôn tên asphaleian

1:5 egeneto en tais êmerais êrôdou tsb=tou basileôs tês ioudaias iereus tis onomati zacharias ex ephêmerias abia kai tsb=ê gunê a=autô tsb=autou ek tôn thugaterôn aarôn kai to onoma autês elisabet

1:6 êsan de dikaioi amphoteroi a=enantion tsb=enôpion tou theou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiômasin tou kuriou amemptoi

1:7 kai ouk ên autois teknon kathoti a=ên ê elisabet tsb=ên steira kai amphoteroi probebêkotes en tais êmerais autôn êsan

1:8 egeneto de en tô ierateuein auton en tê taxei tês ephêmerias autou enanti tou theou

1:9 kata to ethos tês ierateias a=elache tsb=elachen tou thumiasai eiselthôn eis ton naon tou kuriou

1:10 kai pan to plêthos ab=ên tou laou ts=ên proseuchomenon exô tê ôra tou thumiamatos

1:11 ôphthê de autô aggelos kuriou estôs ek dexiôn tou thusiastêriou tou thumiamatos

1:12 kai etarachthê zacharias idôn kai phobos epepesen ep auton

1:13 eipen de pros auton o aggelos mê phobou zacharia dioti eisêkousthê ê deêsis sou kai ê gunê sou elisabet gennêsei uion soi kai kaleseis to onoma autou iôannên

1:14 kai estai chara soi kai agalliasis kai polloi epi tê a=genesei tsb=gennêsei autou charêsontai

1:15 estai gar megas enôpion ab=[tou] ts=tou kuriou kai oinon kai sikera ou mê piê kai pneumatos agiou plêsthêsetai eti ek koilias mêtros autou

1:16 kai pollous tôn uiôn israêl epistrepsei epi kurion ton theon autôn

1:17 kai autos proeleusetai enôpion autou en pneumati kai dunamei êliou epistrepsai kardias paterôn epi tekna kai apeitheis en phronêsei dikaiôn etoimasai kuriô laon kateskeuasmenon

1:18 kai eipen zacharias pros ton aggelon kata ti gnôsomai touto egô gar eimi presbutês kai ê gunê mou probebêkuia en tais êmerais autês

1:19 kai apokritheis o aggelos eipen autô egô eimi gabriêl o parestêkôs enôpion tou theou kai apestalên lalêsai pros se kai euaggelisasthai soi tauta

1:20 kai idou esê siôpôn kai mê dunamenos lalêsai achri ês êmeras genêtai tauta anth ôn ouk episteusas tois logois mou oitines plêrôthêsontai eis ton kairon autôn

1:21 kai ên o laos prosdokôn ton zacharian kai ethaumazon en tô chronizein tsb=auton en tô naô a=auton

1:22 exelthôn de ouk a=edunato tsb=êdunato lalêsai autois kai epegnôsan oti optasian eôraken en tô naô kai autos ên dianeuôn autois kai diemenen kôphos

1:23 kai egeneto ôs eplêsthêsan ai êmerai tês leitourgias autou apêlthen eis ton oikon autou

1:24 meta de tautas tas êmeras sunelaben elisabet ê gunê autou kai periekruben eautên mênas pente legousa

1:25 oti outôs moi pepoiêken tsb=o kurios en êmerais ais epeiden aphelein tsb=to oneidos mou en anthrôpois

1:26 en de tô mêni tô ektô apestalê o aggelos gabriêl a=apo tsb=upo tou theou eis polin tês galilaias ê onoma as=nazareth bt=nazaret

1:27 pros parthenon a=emnêsteumenên tsb=memnêsteumenên andri ô onoma iôsêph ex oikou ab=dauid ts=dabid kai to onoma tês parthenou mariam

1:28 kai eiselthôn tsb=o tsb=aggelos pros autên eipen chaire kecharitômenê o kurios meta sou tsb=eulogêmenê tsb=su tsb=en tsb=gunaixin

1:29 ê de tsb=idousa tsb=dietarachthê epi tô logô a=dietarachthê tsb=autou kai dielogizeto potapos eiê o aspasmos outos

1:30 kai eipen o aggelos autê mê phobou mariam eures gar charin para tô theô

1:31 kai idou a=sullêmpsê tsb=sullêpsê en gastri kai texê uion kai kaleseis to onoma autou iêsoun

1:32 outos estai megas kai uios upsistou klêthêsetai kai dôsei autô kurios o theos ton thronon ab=dauid ts=dabid tou patros autou

1:33 kai basileusei epi ton oikon iakôb eis tous aiônas kai tês basileias autou ouk estai telos

1:34 eipen de mariam pros ton aggelon pôs estai touto epei andra ou ginôskô

1:35 kai apokritheis o aggelos eipen autê pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis upsistou episkiasei soi dio kai to gennômenon s=ek s=sou agion klêthêsetai uios theou

1:36 kai idou elisabet ê a=suggenis tsb=suggenês sou kai autê a=suneilêphen tsb=suneilêphuia uion en ab=gêrei ts=gêra autês kai outos mên ektos estin autê tê kaloumenê steira

1:37 oti ouk adunatêsei para a=tou tsb=tô a=theou tsb=theô pan rêma

1:38 eipen de mariam idou ê doulê kuriou genoito moi kata to rêma sou kai apêlthen ap autês o aggelos

1:39 anastasa de mariam en tais êmerais tautais eporeuthê eis tên oreinên meta spoudês eis polin iouda

1:40 kai eisêlthen eis ton oikon zachariou kai êspasato tên elisabet

1:41 kai egeneto ôs êkousen tsb=ê tsb=elisabet ton aspasmon tês marias a=ê a=elisabet eskirtêsen to brephos en tê koilia autês kai eplêsthê pneumatos agiou ê elisabet

1:42 kai anephônêsen a=kraugê tsb=phônê megalê kai eipen eulogêmenê su en gunaixin kai eulogêmenos o karpos tês koilias sou

1:43 kai pothen moi touto ina elthê ê mêtêr tou kuriou mou pros a=eme tsb=me

1:44 idou gar ôs egeneto ê phônê tou aspasmou sou eis ta ôta mou eskirtêsen ats=en ats=agalliasei to brephos b=en b=agalliasei en tê koilia mou

1:45 kai makaria ê pisteusasa oti estai teleiôsis tois lelalêmenois autê para kuriou

1:46 kai eipen mariam megalunei ê psuchê mou ton kurion

1:47 kai êgalliasen to pneuma mou epi tô theô tô sôtêri mou

1:48 oti epeblepsen epi tên tapeinôsin tês doulês autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai

1:49 oti epoiêsen moi a=megala tsb=megaleia o dunatos kai agion to onoma autou

1:50 kai to eleos autou eis geneas a=kai a=geneas tsb=geneôn tois phoboumenois auton

1:51 epoiêsen kratos en brachioni autou dieskorpisen uperêphanous dianoia kardias autôn

1:52 katheilen dunastas apo thronôn kai upsôsen tapeinous

1:53 peinôntas eneplêsen agathôn kai ploutountas exapesteilen kenous

1:54 antelabeto israêl paidos autou mnêsthênai eleous

1:55 kathôs elalêsen pros tous pateras êmôn tô abraam kai tô spermati autou eis ton aiôna

1:56 emeinen de mariam sun autê a=ôs tsb=ôsei mênas treis kai upestrepsen eis ton oikon autês

1:57 tê de elisabet eplêsthê o chronos tou tekein autên kai egennêsen uion

1:58 kai êkousan oi perioikoi kai oi suggeneis autês oti emegalunen kurios to eleos autou met autês kai sunechairon autê

1:59 kai egeneto en tê tsb=ogdoê êmera a=tê a=ogdoê êlthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tô onomati tou patros autou zacharian

1:60 kai apokritheisa ê mêtêr autou eipen ouchi alla klêthêsetai iôannês

1:61 kai a=eipan tsb=eipon pros autên oti oudeis estin a=ek tsb=en a=tês tsb=tê a=suggeneias tsb=suggeneia sou os kaleitai tô onomati toutô

1:62 eneneuon de tô patri autou to ti an theloi kaleisthai a=auto tsb=auton

1:63 kai aitêsas pinakidion egrapsen legôn iôannês estin tsb=to onoma autou kai ethaumasan pantes

1:64 aneôchthê de to stoma autou parachrêma kai ê glôssa autou kai elalei eulogôn ton theon

1:65 kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en olê tê oreinê tês ioudaias dielaleito panta ta rêmata tauta

1:66 kai ethento pantes oi akousantes en tê kardia autôn legontes ti ara to paidion touto estai kai a=gar cheir kuriou ên met autou

1:67 kai zacharias o patêr autou eplêsthê pneumatos agiou kai a=eprophêteusen tsb=proephêteusen legôn

1:68 eulogêtos kurios o theos tou israêl oti epeskepsato kai epoiêsen lutrôsin tô laô autou

1:69 kai êgeiren keras sôtêrias êmin en tsb=tô oikô ab=dauid ts=dabid tsb=tou paidos autou

1:70 kathôs elalêsen dia stomatos tôn agiôn tsb=tôn ap aiônos prophêtôn autou

1:71 sôtêrian ex echthrôn êmôn kai ek cheiros pantôn tôn misountôn êmas

1:72 poiêsai eleos meta tôn paterôn êmôn kai mnêsthênai diathêkês agias autou

1:73 orkon on ômosen pros abraam ton patera êmôn tou dounai êmin

1:74 aphobôs ek cheiros tsb=tôn echthrôn tsb=êmôn rusthentas latreuein autô

1:75 en osiotêti kai dikaiosunê enôpion autou a=pasais a=tais a=êmerais tsb=pasas tsb=tas tsb=êmeras tsb=tês tsb=zôês êmôn

1:76 kai su a=de paidion prophêtês upsistou klêthêsê proporeusê gar a=enôpion tsb=pro tsb=prosôpou kuriou etoimasai odous autou

1:77 tou dounai gnôsin sôtêrias tô laô autou en aphesei amartiôn autôn

1:78 dia splagchna eleous theou êmôn en ois a=episkepsetai tsb=epeskepsato êmas anatolê ex upsous

1:79 epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathêmenois tou kateuthunai tous podas êmôn eis odon eirênês

1:80 to de paidion êuxanen kai ekrataiouto pneumati kai ên en tais erêmois eôs êmeras anadeixeôs autou pros ton israêl

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase