Index: Greek New Testament

 

Luke 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2:1 egeneto de en tais Ímerais ekeinais exÍlthen dogma para kaisaros augoustou apographesthai pasan tÍn oikoumenÍn

2:2 autÍ tsb=Í apographÍ prŰtÍ egeneto Ígemoneuontos tÍs surias kurÍniou

2:3 kai eporeuonto pantes apographesthai ekastos eis tÍn a=eautou tsb=idian polin

2:4 anebÍ de kai iŰsÍph apo tÍs galilaias ek poleŰs as=nazareth bt=nazaret eis tÍn ioudaian eis polin ab=dauid ts=dabid Ítis kaleitai bÍthleem dia to einai auton ex oikou kai patrias ab=dauid ts=dabid

2:5 apograpsasthai sun mariam tÍ a=emnÍsteumenÍ tsb=memnÍsteumenÍ autŰ tsb=gunaiki ousÍ egkuŰ

2:6 egeneto de en tŰ einai autous ekei eplÍsthÍsan ai Ímerai tou tekein autÍn

2:7 kai eteken ton uion autÍs ton prŰtotokon kai esparganŰsen auton kai aneklinen auton en tsb=tÍ phatnÍ dioti ouk Ín autois topos en tŰ katalumati

2:8 kai poimenes Ísan en tÍ chŰra tÍ autÍ agraulountes kai phulassontes phulakas tÍs nuktos epi tÍn poimnÍn autŰn

2:9 kai tsb=idou aggelos kuriou epestÍ autois kai doxa kuriou perielampsen autous kai ephobÍthÍsan phobon megan

2:10 kai eipen autois o aggelos mÍ phobeisthe idou gar euaggelizomai umin charan megalÍn Ítis estai panti tŰ laŰ

2:11 oti etechthÍ umin sÍmeron sŰtÍr os estin christos kurios en polei ab=dauid ts=dabid

2:12 kai touto umin to sÍmeion eurÍsete brephos esparganŰmenon a=kai keimenon en ts=tÍ phatnÍ

2:13 kai exaiphnÍs egeneto sun tŰ aggelŰ plÍthos stratias ouraniou ainountŰn ton theon kai legontŰn

2:14 doxa en upsistois theŰ kai epi gÍs eirÍnÍ en anthrŰpois a=eudokias tsb=eudokia

2:15 kai egeneto Űs apÍlthon ap autŰn eis ton ouranon oi aggeloi tsb=kai tsb=oi tsb=anthrŰpoi oi poimenes a=elaloun tsb=eipon pros allÍlous dielthŰmen dÍ eŰs bÍthleem kai idŰmen to rÍma touto to gegonos o o kurios egnŰrisen Ímin

2:16 kai a=Ílthan tsb=Ílthon speusantes kai aneuron tÍn te mariam kai ton iŰsÍph kai to brephos keimenon en tÍ phatnÍ

2:17 idontes de a=egnŰrisan tsb=diegnŰrisan peri tou rÍmatos tou lalÍthentos autois peri tou paidiou toutou

2:18 kai pantes oi akousantes ethaumasan peri tŰn lalÍthentŰn upo tŰn poimenŰn pros autous

2:19 Í de mariam panta sunetÍrei ta rÍmata tauta sumballousa en tÍ kardia autÍs

2:20 kai ab=upestrepsan ts=epestrepsan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton theon epi pasin ois Íkousan kai eidon kathŰs elalÍthÍ pros autous

2:21 kai ote eplÍsthÍsan Ímerai oktŰ tou peritemein ab=auton ts=to ts=paidion kai eklÍthÍ to onoma autou iÍsous to klÍthen upo tou aggelou pro tou a=sullÍmphthÍnai tsb=sullÍphthÍnai auton en tÍ koilia

2:22 kai ote eplÍsthÍsan ai Ímerai tou katharismou s=autÍs abt=autŰn kata ton nomon a=mŰuseŰs tsb=mŰseŰs anÍgagon auton eis ierosoluma parastÍsai tŰ kuriŰ

2:23 kathŰs gegraptai en nomŰ kuriou oti pan arsen dianoigon mÍtran agion tŰ kuriŰ klÍthÍsetai

2:24 kai tou dounai thusian kata to eirÍmenon en a=tŰ nomŰ kuriou zeugos trugonŰn Í duo a=nossous tsb=neossous peristerŰn

2:25 kai idou tsb=Ín anthrŰpos a=Ín en ierousalÍm Ű onoma s=simeŰn abt=sumeŰn kai o anthrŰpos outos dikaios kai eulabÍs prosdechomenos paraklÍsin tou israÍl kai pneuma ts=agion Ín ab=agion ep auton

2:26 kai Ín autŰ kechrÍmatismenon upo tou pneumatos tou agiou mÍ idein thanaton prin a=[Í] a=an tsb=Í idÍ ton christon kuriou

2:27 kai Ílthen en tŰ pneumati eis to ieron kai en tŰ eisagagein tous goneis to paidion iÍsoun tou poiÍsai autous kata to eithismenon tou nomou peri autou

2:28 kai autos edexato auto eis tas agkalas tsb=autou kai eulogÍsen ton theon kai eipen

2:29 nun apolueis ton doulon sou despota kata to rÍma sou en eirÍnÍ

2:30 oti eidon oi ophthalmoi mou to sŰtÍrion sou

2:31 o Ítoimasas kata prosŰpon pantŰn tŰn laŰn

2:32 phŰs eis apokalupsin ethnŰn kai doxan laou sou israÍl

2:33 kai Ín a=o a=patÍr a=autou tsb=iŰsÍph kai Í mÍtÍr tsb=autou thaumazontes epi tois laloumenois peri autou

2:34 kai eulogÍsen autous s=simeŰn abt=sumeŰn kai eipen pros mariam tÍn mÍtera autou idou outos keitai eis ptŰsin kai anastasin pollŰn en tŰ israÍl kai eis sÍmeion antilegomenon

2:35 kai sou a=[de] tsb=de autÍs tÍn psuchÍn dieleusetai romphaia opŰs an apokaluphthŰsin ek pollŰn kardiŰn dialogismoi

2:36 kai Ín anna prophÍtis thugatÍr phanouÍl ek phulÍs asÍr autÍ probebÍkuia en Ímerais pollais zÍsasa tsb=etÍ meta andros a=etÍ epta apo tÍs parthenias autÍs

2:37 kai autÍ chÍra a=eŰs tsb=Űs etŰn ab=ogdoÍkonta ab=tessarŰn ts=ogdoÍkontatessarŰn Í ouk aphistato tsb=apo tou ierou nÍsteiais kai deÍsesin latreuousa nukta kai Ímeran

2:38 kai autÍ tsb=autÍ tÍ Űra epistasa anthŰmologeito tŰ a=theŰ tsb=kuriŰ kai elalei peri autou pasin tois prosdechomenois lutrŰsin tsb=en ierousalÍm

2:39 kai Űs etelesan a=panta tsb=apanta ta kata ton nomon kuriou a=epestrepsan tsb=upestrepsan eis tÍn galilaian eis tsb=tÍn polin ab=eautŰn ts=autŰn as=nazareth bt=nazaret

2:40 to de paidion Íuxanen kai ekrataiouto tsb=pneumati plÍroumenon a=sophia tsb=sophias kai charis theou Ín ep auto

2:41 kai eporeuonto oi goneis autou kat etos eis ierousalÍm tÍ eortÍ tou pascha

2:42 kai ote egeneto etŰn dŰdeka a=anabainontŰn tsb=anabantŰn autŰn tsb=eis tsb=ierosoluma kata to ethos tÍs eortÍs

2:43 kai teleiŰsantŰn tas Ímeras en tŰ upostrephein autous upemeinen iÍsous o pais en ierousalÍm kai ouk a=egnŰsan a=oi a=goneis tsb=egnŰ tsb=iŰsÍph tsb=kai tsb=Í tsb=mÍtÍr autou

2:44 nomisantes de auton a=einai en tÍ sunodia tsb=einai Ílthon Ímeras odon kai anezÍtoun auton en tois a=suggeneusin tsb=suggenesin kai tsb=en tois gnŰstois

2:45 kai mÍ eurontes tsb=auton upestrepsan eis ierousalÍm a=anazÍtountes tsb=zÍtountes auton

2:46 kai egeneto a=meta tsb=meth Ímeras treis euron auton en tŰ ierŰ kathezomenon en mesŰ tŰn didaskalŰn kai akouonta autŰn kai eperŰtŰnta autous

2:47 existanto de pantes oi akouontes autou epi tÍ sunesei kai tais apokrisesin autou

2:48 kai idontes auton exeplagÍsan kai a=eipen pros auton Í mÍtÍr autou tsb=eipen teknon ti epoiÍsas Ímin outŰs idou o patÍr sou kagŰ odunŰmenoi ezÍtoumen se

2:49 kai eipen pros autous ti oti ezÍteite me ouk Ídeite oti en tois tou patros mou dei einai me

2:50 kai autoi ou sunÍkan to rÍma o elalÍsen autois

2:51 kai katebÍ met autŰn kai Ílthen eis as=nazareth bt=nazaret kai Ín upotassomenos autois kai Í mÍtÍr autou dietÍrei panta ta rÍmata tsb=tauta en tÍ kardia autÍs

2:52 kai iÍsous proekopten a=[en a=tÍ] sophia kai Ílikia kai chariti para theŰ kai anthrŰpois

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase