Index: Greek New Testament

 

Luke 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

3:1 en etei de pentekaidekatô tês êgemonias tiberiou kaisaros êgemoneuontos pontiou pilatou tês ioudaias kai a=tetraarchountos tsb=tetrarchountos tês galilaias êrôdou philippou de tou adelphou autou a=tetraarchountos tsb=tetrarchountos tês itouraias kai trach

3:2 ab=epi ts=ep ab=archiereôs ts=archiereôn anna kai kaiapha egeneto rêma theou epi iôannên ton ts=tou zachariou uion en tê erêmô

3:3 kai êlthen eis pasan a=[tên] tsb=tên perichôron tou iordanou kêrussôn baptisma metanoias eis aphesin amartiôn

3:4 ôs gegraptai en biblô logôn êsaiou tou prophêtou tsb=legontos phônê boôntos en tê erêmô etoimasate tên odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

3:5 pasa pharagx plêrôthêsetai kai pan oros kai bounos tapeinôthêsetai kai estai ta skolia eis eutheian kai ai tracheiai eis odous leias

3:6 kai opsetai pasa sarx to sôtêrion tou theou

3:7 elegen oun tois ekporeuomenois ochlois baptisthênai up autou gennêmata echidnôn tis upedeixen umin phugein apo tês mellousês orgês

3:8 poiêsate oun karpous axious tês metanoias kai mê arxêsthe legein en eautois patera echomen ton abraam legô gar umin oti dunatai o theos ek tôn lithôn toutôn egeirai tekna tô abraam

3:9 êdê de kai ê axinê pros tên rizan tôn dendrôn keitai pan oun dendron mê poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

3:10 kai epêrôtôn auton oi ochloi legontes ti oun a=poiêsômen tsb=poiêsomen

3:11 apokritheis de a=elegen tsb=legei autois o echôn duo chitônas metadotô tô mê echonti kai o echôn brômata omoiôs poieitô

3:12 êlthon de kai telônai baptisthênai kai a=eipan tsb=eipon pros auton didaskale ti a=poiêsômen tsb=poiêsomen

3:13 o de eipen pros autous mêden pleon para to diatetagmenon umin prassete

3:14 epêrôtôn de auton kai strateuomenoi legontes a=ti a=poiêsômen kai êmeis tsb=ti tsb=poiêsomen kai eipen a=autois tsb=pros tsb=autous mêdena diaseisête mêde sukophantêsête kai arkeisthe tois opsôniois umôn

3:15 prosdokôntos de tou laou kai dialogizomenôn pantôn en tais kardiais autôn peri tou iôannou mêpote autos eiê o christos

3:16 apekrinato a=legôn a=pasin o iôannês tsb=apasin tsb=legôn egô men udati baptizô umas erchetai de o ischuroteros mou ou ouk eimi ikanos lusai ton imanta tôn upodêmatôn autou autos umas baptisei en pneumati agiô kai puri

3:17 ou to ptuon en tê cheiri autou a=diakatharai tsb=kai tsb=diakathariei tên alôna autou kai a=sunagagein tsb=sunaxei ton siton eis tên apothêkên autou to de achuron katakausei puri asbestô

3:18 polla men oun kai etera parakalôn euêggelizeto ton laon

3:19 o de êrôdês o a=tetraarchês tsb=tetrarchês elegchomenos up autou peri êrôdiados tês gunaikos ts=philippou tou adelphou autou kai peri pantôn ôn epoiêsen ponêrôn o êrôdês

3:20 prosethêken kai touto epi pasin a=[kai] tsb=kai katekleisen ton iôannên en tsb=tê phulakê

3:21 egeneto de en tô baptisthênai apanta ton laon kai iêsou baptisthentos kai proseuchomenou aneôchthênai ton ouranon

3:22 kai katabênai to pneuma to agion sômatikô eidei a=ôs tsb=ôsei peristeran ep auton kai phônên ex ouranou genesthai tsb=legousan su ei o uios mou o agapêtos en soi ab=eudokêsa ts=êudokêsa

3:23 kai autos ên tsb=o iêsous a=archomenos ôsei etôn triakonta tsb=archomenos ôn a=uios ôs enomizeto tsb=uios iôsêph tou êli

3:24 tou a=maththat tsb=matthat tou leui tou melchi tou a=iannai tsb=ianna tou iôsêph

3:25 tou mattathiou tou amôs tou naoum tou esli tou naggai

3:26 tou maath tou mattathiou tou a=semein tsb=semei tou a=iôsêch tsb=iôsêph tou a=iôda tsb=iouda

3:27 tou ab=iôanan ts=iôanna tou rêsa tou zorobabel tou salathiêl tou nêri

3:28 tou melchi tou addi tou kôsam tou a=elmadam tsb=elmôdam tou êr

3:29 tou a=iêsou tsb=iôsê tou eliezer tou a=iôrim tsb=iôreim tou a=maththat tsb=matthat tou leui

3:30 tou s=simeôn abt=sumeôn tou iouda tou iôsêph tou a=iônam tsb=iônan tou a=eliakim tsb=eliakeim

3:31 tou melea tou a=menna s=menam bt=mainan tou mattatha tou a=natham tsb=nathan tou ab=dauid ts=dabid

3:32 tou iessai tou a=iôbêd tsb=ôbêd tou a=boos tsb=booz tou a=sala tsb=salmôn tou naassôn

3:33 tou aminadab tou a=admin a=tou a=arni tsb=aram tou esrôm tou phares tou iouda

3:34 tou iakôb tou isaak tou abraam tou thara tou nachôr

3:35 tou ab=serouch ts=sarouch tou ragau tou b=phaleg ats=phalek tou eber tou sala

3:36 tou a=kainam tsb=kainan tou arphaxad tou sêm tou nôe tou lamech

3:37 tou mathousala tou enôch tou a=iaret tsb=iared tou maleleêl tou a=kainam tsb=kainan

3:38 tou enôs tou sêth tou adam tou theou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase