Index: Greek New Testament

 

Luke 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

4:1 iêsous de a=plêrês pneumatos agiou tsb=plêrês upestrepsen apo tou iordanou kai êgeto en tô pneumati a=en tsb=eis a=tê tsb=tên a=erêmô tsb=erêmon

4:2 êmeras a=tesserakonta tsb=tessarakonta peirazomenos upo tou diabolou kai ouk ephagen ouden en tais êmerais ekeinais kai suntelestheisôn autôn tsb=usteron epeinasen

4:3 tsb=kai eipen a=de autô o diabolos ei uios ei tou theou eipe tô lithô toutô ina genêtai artos

4:4 kai apekrithê tsb=iêsous pros auton a=o a=iêsous tsb=legôn gegraptai oti ouk ep artô monô zêsetai b=[o] ats=o anthrôpos tsb=all tsb=epi tsb=panti tsb=rêmati tsb=theou

4:5 kai anagagôn auton tsb=o tsb=diabolos tsb=eis tsb=oros tsb=upsêlon edeixen autô pasas tas basileias tês oikoumenês en stigmê chronou

4:6 kai eipen autô o diabolos soi dôsô tên exousian tautên apasan kai tên doxan autôn oti emoi paradedotai kai ô ean thelô didômi autên

4:7 su oun ean proskunêsês enôpion ab=emou ts=mou estai sou ab=pasa ts=panta

4:8 kai apokritheis tsb=autô tsb=eipen o iêsous a=eipen a=autô tsb=upage tsb=opisô tsb=mou tsb=satana gegraptai ts=gar tsb=proskunêseis kurion ton theon sou a=proskunêseis kai autô monô latreuseis

4:9 tsb=kai êgagen a=de auton eis ierousalêm kai estêsen tsb=auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autô ei ts=o uios ei tou theou bale seauton enteuthen katô

4:10 gegraptai gar oti tois aggelois autou enteleitai peri sou tou diaphulaxai se

4:11 kai ats=oti epi cheirôn arousin se mêpote proskopsês pros lithon ton poda sou

4:12 kai apokritheis eipen autô o iêsous oti eirêtai ouk ekpeiraseis kurion ton theon sou

4:13 kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apestê ap autou achri kairou

4:14 kai upestrepsen o iêsous en tê dunamei tou pneumatos eis tên galilaian kai phêmê exêlthen kath olês tês perichôrou peri autou

4:15 kai autos edidasken en tais sunagôgais autôn doxazomenos upo pantôn

4:16 kai êlthen eis tsb=tên a=nazara s=nazareth bt=nazaret ou ên tethrammenos kai eisêlthen kata to eiôthos autô en tê êmera tôn sabbatôn eis tên sunagôgên kai anestê anagnônai

4:17 kai epedothê autô biblion tsb=êsaiou tou prophêtou a=êsaiou kai anaptuxas to biblion euren ton topon ou ên gegrammenon

4:18 pneuma kuriou ep eme ou ab=eineken ts=eneken echrisen me ab=euaggelisasthai ts=euaggelizesthai ptôchois apestalken me tsb=iasasthai tsb=tous tsb=suntetrimmenous tsb=tên tsb=kardian kêruxai aichmalôtois aphesin kai tuphlois anablepsin aposteilai tethrausme

4:19 kêruxai eniauton kuriou dekton

4:20 kai ptuxas to biblion apodous tô upêretê ekathisen kai pantôn a=oi a=ophthalmoi en tê sunagôgê tsb=oi tsb=ophthalmoi êsan atenizontes autô

4:21 êrxato de legein pros autous oti sêmeron peplêrôtai ê graphê autê en tois ôsin umôn

4:22 kai pantes emarturoun autô kai ethaumazon epi tois logois tês charitos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon a=ouchi tsb=ouch tsb=outos tsb=estin tsb=o uios a=estin iôsêph a=outos

4:23 kai eipen pros autous pantôs ereite moi tên parabolên tautên iatre therapeuson seauton osa êkousamen genomena a=eis tsb=en a=tên tsb=tê a=kapharnaoum tsb=kapernaoum poiêson kai ôde en tê patridi sou

4:24 eipen de amên legô umin oti oudeis prophêtês dektos estin en tê patridi autou

4:25 ep alêtheias de legô umin pollai chêrai êsan en tais êmerais êliou en tô israêl ote ekleisthê o ouranos epi etê tria kai mênas ex ôs egeneto limos megas epi pasan tên gên

4:26 kai pros oudemian autôn epemphthê êlias ei mê eis sarepta tês a=sidônias tsb=sidônos pros gunaika chêran

4:27 kai polloi leproi êsan tsb=epi tsb=elissaiou tsb=tou tsb=prophêtou en tô israêl a=epi a=elisaiou a=tou a=prophêtou kai oudeis autôn ekatharisthê ei mê a=naiman tsb=neeman o suros

4:28 kai eplêsthêsan pantes thumou en tê sunagôgê akouontes tauta

4:29 kai anastantes exebalon auton exô tês poleôs kai êgagon auton eôs ts=tês ophruos tou orous eph ou ê polis tsb=autôn ôkodomêto a=autôn tsb=eis a=ôste tsb=to katakrêmnisai auton

4:30 autos de dielthôn dia mesou autôn eporeueto

4:31 kai katêlthen eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum polin tês galilaias kai ên didaskôn autous en tois sabbasin

4:32 kai exeplêssonto epi tê didachê autou oti en exousia ên o logos autou

4:33 kai en tê sunagôgê ên anthrôpos echôn pneuma daimoniou akathartou kai anekraxen phônê megalê

4:34 tsb=legôn ea ti êmin kai soi iêsou nazarêne êlthes apolesai êmas oida se tis ei o agios tou theou

4:35 kai epetimêsen autô o iêsous legôn phimôthêti kai exelthe a=ap tsb=ex autou kai ripsan auton to daimonion eis ats=to meson exêlthen ap autou mêden blapsan auton

4:36 kai egeneto thambos epi pantas kai sunelaloun pros allêlous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois akathartois pneumasin kai exerchontai

4:37 kai exeporeueto êchos peri autou eis panta topon tês perichôrou

4:38 anastas de a=apo tsb=ek tês sunagôgês eisêlthen eis tên oikian simônos ts=ê penthera de tou simônos ên sunechomenê puretô megalô kai êrôtêsan auton peri autês

4:39 kai epistas epanô autês epetimêsen tô puretô kai aphêken autên parachrêma de anastasa diêkonei autois

4:40 dunontos de tou êliou a=apantes tsb=pantes osoi eichon asthenountas nosois poikilais êgagon autous pros auton o de eni ekastô autôn tas cheiras a=epititheis tsb=epitheis a=etherapeuen tsb=etherapeusen autous

4:41 exêrcheto de kai daimonia apo pollôn a= tsb=krazonta kai legonta oti su ei o tsb=christos tsb=o uios tou theou kai epitimôn ouk eia auta lalein oti êdeisan ton christon auton einai

4:42 genomenês de êmeras exelthôn eporeuthê eis erêmon topon kai oi ochloi ab=epezêtoun ts=ezêtoun auton kai êlthon eôs autou kai kateichon auton tou mê poreuesthai ap autôn

4:43 o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euaggelisasthai me dei tên basileian tou theou oti a=epi tsb=eis touto a=apestalên tsb=apestalmai

4:44 kai ên kêrussôn a=eis tsb=en a=tas tsb=tais a=sunagôgas tsb=sunagôgais tês a=ioudaias tsb=galilaias

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase