Index: Greek New Testament

 

Luke 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

7:1 a=epeidê tsb=epei tsb=de eplêrôsen panta ta rêmata autou eis tas akoas tou laou eisêlthen eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum

7:2 ekatontarchou de tinos doulos kakôs echôn b=emellen ats=êmellen teleutan os ên autô entimos

7:3 akousas de peri tou iêsou apesteilen pros auton presbuterous tôn ioudaiôn erôtôn auton opôs elthôn diasôsê ton doulon autou

7:4 oi de paragenomenoi pros ton iêsoun parekaloun auton spoudaiôs legontes oti axios estin ô a=parexê tsb=parexei touto

7:5 agapa gar to ethnos êmôn kai tên sunagôgên autos ôkodomêsen êmin

7:6 o de iêsous eporeueto sun autois êdê de autou ou makran apechontos apo tês oikias epempsen tsb=pros tsb=auton tsb=o tsb=ekatontarchos philous a=o a=ekatontarchês legôn autô kurie mê skullou ou gar tsb=eimi ikanos a=eimi ina upo tên stegên mou eiselthês

7:7 dio oude emauton êxiôsa pros se elthein b=all ats=alla eipe logô kai a=iathêtô tsb=iathêsetai o pais mou

7:8 kai gar egô anthrôpos eimi upo exousian tassomenos echôn up emauton stratiôtas kai legô toutô poreuthêti kai poreuetai kai allô erchou kai erchetai kai tô doulô mou poiêson touto kai poiei

7:9 akousas de tauta o iêsous ethaumasen auton kai strapheis tô akolouthounti autô ochlô eipen legô umin b=oute ats=oude en tô israêl tosautên pistin euron

7:10 kai upostrepsantes tsb=oi tsb=pemphthentes eis ton oikon a=oi a=pemphthentes euron ton tsb=asthenounta doulon ugiainonta

7:11 kai egeneto en ab=tô ts=tê exês a=eporeuthê tsb=eporeueto eis polin kaloumenên nain kai suneporeuonto autô oi mathêtai autou tsb=ikanoi kai ochlos polus

7:12 ôs de êggisen tê pulê tês poleôs kai idou exekomizeto tethnêkôs tsb=uios monogenês a=uios tê mêtri autou kai autê b=[ên] ats=ên chêra kai ochlos tês poleôs ikanos as=ên sun autê

7:13 kai idôn autên o kurios esplagchnisthê ep autê kai eipen autê mê klaie

7:14 kai proselthôn êpsato tês sorou oi de bastazontes estêsan kai eipen neaniske soi legô egerthêti

7:15 kai anekathisen o nekros kai êrxato lalein kai edôken auton tê mêtri autou

7:16 elaben de phobos ab=pantas ts=apantas kai edoxazon ton theon legontes oti prophêtês megas a=êgerthê tsb=egêgertai en êmin kai oti epeskepsato o theos ton laon autou

7:17 kai exêlthen o logos outos en olê tê ioudaia peri autou kai tsb=en pasê tê perichôrô

7:18 kai apêggeilan iôannê oi mathêtai autou peri pantôn toutôn

7:19 kai proskalesamenos duo tinas tôn mathêtôn autou o iôannês epempsen pros ton a=kurion tsb=iêsoun legôn su ei o erchomenos ê allon prosdokômen

7:20 paragenomenoi de pros auton oi andres a=eipan tsb=eipon iôannês o baptistês a=apesteilen tsb=apestalken êmas pros se legôn su ei o erchomenos ê allon prosdokômen

7:21 en a=ekeinê tsb=autê tsb=de tê ôra etherapeusen pollous apo nosôn kai mastigôn kai pneumatôn ponêrôn kai tuphlois pollois echarisato tsb=to blepein

7:22 kai apokritheis tsb=o tsb=iêsous eipen autois poreuthentes apaggeilate iôannê a eidete kai êkousate tsb=oti tuphloi anablepousin chôloi peripatousin leproi katharizontai a=kai kôphoi akouousin nekroi egeirontai ptôchoi euaggelizontai

7:23 kai makarios estin os ean mê skandalisthê en emoi

7:24 apelthontôn de tôn aggelôn iôannou êrxato legein b=tois b=ochlois ats=pros ats=tous ats=ochlous peri iôannou ti a=exêlthate tsb=exelêluthate eis tên erêmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon

7:25 alla ti a=exêlthate tsb=exelêluthate idein anthrôpon en malakois imatiois êmphiesmenon idou oi en imatismô endoxô kai truphê uparchontes en tois basileiois eisin

7:26 alla ti a=exêlthate tsb=exelêluthate idein prophêtên nai legô umin kai perissoteron prophêtou

7:27 outos estin peri ou gegraptai idou tsb=egô apostellô ton aggelon mou pro prosôpou sou os kataskeuasei tên odon sou emprosthen sou

7:28 legô tsb=gar umin meizôn en gennêtois gunaikôn tsb=prophêtês iôannou tsb=tou tsb=baptistou oudeis estin o de mikroteros en tê basileia tou theou meizôn autou estin

7:29 kai pas o laos akousas kai oi telônai edikaiôsan ton theon baptisthentes to baptisma iôannou

7:30 oi de pharisaioi kai oi nomikoi tên boulên tou theou êthetêsan eis eautous mê baptisthentes up autou

7:31 ts=eipen ts=de ts=o ts=kurios tini oun omoiôsô tous anthrôpous tês geneas tautês kai tini eisin omoioi

7:32 omoioi eisin paidiois tois en agora kathêmenois kai prosphônousin allêlois a=a tsb=kai a=legei tsb=legousin êulêsamen umin kai ouk ôrchêsasthe ethrênêsamen tsb=umin kai ouk eklausate

7:33 elêluthen gar iôannês o baptistês a=mê tsb=mête tsb=arton esthiôn a=arton mête tsb=oinon pinôn a=oinon kai legete daimonion echei

7:34 elêluthen o uios tou anthrôpou esthiôn kai pinôn kai legete idou anthrôpos phagos kai oinopotês ts=telônôn philos ab=telônôn kai amartôlôn

7:35 kai edikaiôthê ê sophia apo a=pantôn tôn teknôn autês tsb=pantôn

7:36 êrôta de tis auton tôn pharisaiôn ina phagê met autou kai eiselthôn eis a=ton tsb=tên a=oikon tsb=oikian tou pharisaiou a=kateklithê tsb=aneklithê

7:37 kai idou gunê a=êtis a=ên en tê polei tsb=êtis tsb=ên amartôlos a=kai b=[kai] epignousa oti a=katakeitai tsb=anakeitai en tê oikia tou pharisaiou komisasa alabastron murou

7:38 kai stasa a=opisô para tous podas autou tsb=opisô klaiousa a=tois a=dakrusin êrxato brechein tous podas autou tsb=tois tsb=dakrusin kai tais thrixin tês kephalês autês exemassen kai katephilei tous podas autou kai êleiphen tô murô

7:39 idôn de o pharisaios o kalesas auton eipen en eautô legôn outos ei ên prophêtês eginôsken an tis kai potapê ê gunê êtis aptetai autou oti amartôlos estin

7:40 kai apokritheis o iêsous eipen pros auton simôn echô soi ti eipein o de tsb=phêsin didaskale eipe a=phêsin

7:41 duo a=chreopheiletai tsb=chreôpheiletai êsan a=danistê tsb=daneistê tini o eis ôpheilen dênaria pentakosia o de eteros pentêkonta

7:42 mê echontôn tsb=de autôn apodounai amphoterois echarisato tis oun autôn tsb=eipe pleion tsb=auton agapêsei a=auton

7:43 apokritheis tsb=de tsb=o simôn eipen upolambanô oti ô to pleion echarisato o de eipen autô orthôs ekrinas

7:44 kai strapheis pros tên gunaika tô simôni ephê blepeis tautên tên gunaika eisêlthon sou eis tên oikian udôr a=moi epi tsb=tous podas tsb=mou ouk edôkas autê de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais thrixin tsb=tês tsb=kephalês autês exemaxen

7:45 philêma moi ouk edôkas autê de aph ês eisêlthon ou dielipen kataphilousa mou tous podas

7:46 elaiô tên kephalên mou ouk êleipsas autê de murô êleipsen tsb=mou tous podas a=mou

7:47 ou charin legô soi apheôntai ai amartiai autês ai pollai oti êgapêsen polu ô de oligon aphietai oligon agapa

7:48 eipen de autê apheôntai sou ai amartiai

7:49 kai êrxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias aphiêsin

7:50 eipen de pros tên gunaika ê pistis sou sesôken se poreuou eis eirênên

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase