Index: Greek New Testament

 

Luke 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

8:1 kai egeneto en tŰ kathexÍs kai autos diŰdeuen kata polin kai kŰmÍn kÍrussŰn kai euaggelizomenos tÍn basileian tou theou kai oi dŰdeka sun autŰ

8:2 kai gunaikes tines ai Ísan tetherapeumenai apo pneumatŰn ponÍrŰn kai astheneiŰn maria Í kaloumenÍ magdalÍnÍ aph Ís daimonia epta exelÍluthei

8:3 kai iŰanna gunÍ chouza epitropou ÍrŰdou kai sousanna kai eterai pollai aitines diÍkonoun a=autois a=ek b=autois ts=autŰ tsb=apo tŰn uparchontŰn autais

8:4 suniontos de ochlou pollou kai tŰn kata polin epiporeuomenŰn pros auton eipen dia parabolÍs

8:5 exÍlthen o speirŰn tou speirai ton sporon autou kai en tŰ speirein auton o men epesen para tÍn odon kai katepatÍthÍ kai ta peteina tou ouranou katephagen auto

8:6 kai eteron a=katepesen tsb=epesen epi tÍn petran kai phuen exÍranthÍ dia to mÍ echein ikmada

8:7 kai eteron epesen en mesŰ tŰn akanthŰn kai sumphueisai ai akanthai apepnixan auto

8:8 kai eteron epesen ab=eis ts=epi tÍn gÍn tÍn agathÍn kai phuen epoiÍsen karpon ekatontaplasiona tauta legŰn ephŰnei o echŰn Űta akouein akouetŰ

8:9 epÍrŰtŰn de auton oi mathÍtai autou tsb=legontes tis a=autÍ eiÍ Í parabolÍ tsb=autÍ

8:10 o de eipen umin dedotai gnŰnai ta mustÍria tÍs basileias tou theou tois de loipois en parabolais ina blepontes mÍ blepŰsin kai akouontes mÍ suniŰsin

8:11 estin de autÍ Í parabolÍ o sporos estin o logos tou theou

8:12 oi de para tÍn odon eisin oi a=akousantes tsb=akouontes eita erchetai o diabolos kai airei ton logon apo tÍs kardias autŰn ina mÍ pisteusantes sŰthŰsin

8:13 oi de epi tÍs petras oi otan akousŰsin meta charas dechontai ton logon kai outoi rizan ouk echousin oi pros kairon pisteuousin kai en kairŰ peirasmou aphistantai

8:14 to de eis tas akanthas peson outoi eisin oi akousantes kai upo merimnŰn kai ploutou kai ÍdonŰn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesphorousin

8:15 to de en tÍ kalÍ gÍ outoi eisin oitines en kardia kalÍ kai agathÍ akousantes ton logon katechousin kai karpophorousin en upomonÍ

8:16 oudeis de luchnon apsas kaluptei auton skeuei Í upokatŰ klinÍs tithÍsin all epi luchnias a=tithÍsin tsb=epitithÍsin ina oi eisporeuomenoi blepŰsin to phŰs

8:17 ou gar estin krupton o ou phaneron genÍsetai oude apokruphon o ou a=mÍ a=gnŰsthÍ tsb=gnŰsthÍsetai kai eis phaneron elthÍ

8:18 blepete oun pŰs akouete os a=an gar b=ean ts=an echÍ dothÍsetai autŰ kai os b=ean ats=an mÍ echÍ kai o dokei echein arthÍsetai ap autou

8:19 a=paregeneto tsb=paregenonto de pros auton Í mÍtÍr kai oi adelphoi autou kai ouk Ídunanto suntuchein autŰ dia ton ochlon

8:20 tsb=kai apÍggelÍ a=de autŰ tsb=legontŰn Í mÍtÍr sou kai oi adelphoi sou estÍkasin exŰ idein tsb=se thelontes a=se

8:21 o de apokritheis eipen pros autous mÍtÍr mou kai adelphoi mou outoi eisin oi ton logon tou theou akouontes kai poiountes tsb=auton

8:22 tsb=kai egeneto a=de en mia tŰn ÍmerŰn kai autos enebÍ eis ploion kai oi mathÍtai autou kai eipen pros autous dielthŰmen eis to peran tÍs limnÍs kai anÍchthÍsan

8:23 pleontŰn de autŰn aphupnŰsen kai katebÍ lailaps anemou eis tÍn limnÍn kai suneplÍrounto kai ekinduneuon

8:24 proselthontes de diÍgeiran auton legontes epistata epistata apollumetha o de a=diegertheis tsb=egertheis epetimÍsen tŰ anemŰ kai tŰ kludŰni tou udatos kai epausanto kai egeneto galÍnÍ

8:25 eipen de autois pou tsb=estin Í pistis umŰn phobÍthentes de ethaumasan legontes pros allÍlous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tŰ udati kai upakouousin autŰ

8:26 kai katepleusan eis tÍn chŰran tŰn a=gerasÍnŰn tsb=gadarÍnŰn Ítis estin a=antipera tsb=antiperan tÍs galilaias

8:27 exelthonti de autŰ epi tÍn gÍn upÍntÍsen tsb=autŰ anÍr tis ek tÍs poleŰs a=echŰn tsb=os tsb=eichen daimonia tsb=ek tsb=chronŰn tsb=ikanŰn kai a=chronŰ a=ikanŰ tsb=imation ouk a=enedusato a=imation tsb=enedidusketo kai en oikia ouk emenen all en tois mnÍma

8:28 idŰn de ton iÍsoun tsb=kai anakraxas prosepesen autŰ kai phŰnÍ megalÍ eipen ti emoi kai soi iÍsou uie tou theou tou upsistou deomai sou mÍ me basanisÍs

8:29 abs=parÍggeilen t=parÍggellen gar tŰ pneumati tŰ akathartŰ exelthein apo tou anthrŰpou pollois gar chronois sunÍrpakei auton kai a=edesmeueto tsb=edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrÍssŰn ta desma Ílauneto upo tou a=daimoniou tsb=daimonos

8:30 epÍrŰtÍsen de auton o iÍsous tsb=legŰn ti soi tsb=estin onoma a=estin o de eipen a=legiŰn tsb=legeŰn oti a=eisÍlthen daimonia polla tsb=eisÍlthen eis auton

8:31 kai as=parekaloun bt=parekalei auton ina mÍ epitaxÍ autois eis tÍn abusson apelthein

8:32 Ín de ekei agelÍ choirŰn ikanŰn a=boskomenÍ tsb=boskomenŰn en tŰ orei kai a=parekalesan tsb=parekaloun auton ina epitrepsÍ autois eis ekeinous eiselthein kai epetrepsen autois

8:33 exelthonta de ta daimonia apo tou anthrŰpou ab=eisÍlthon ts=eisÍlthen eis tous choirous kai ŰrmÍsen Í agelÍ kata tou krÍmnou eis tÍn limnÍn kai apepnigÍ

8:34 idontes de oi boskontes to a=gegonos tsb=gegenÍmenon ephugon kai ts=apelthontes apÍggeilan eis tÍn polin kai eis tous agrous

8:35 exÍlthon de idein to gegonos kai Ílthon pros ton iÍsoun kai euron kathÍmenon ton anthrŰpon aph ou ta daimonia a=exÍlthen tsb=exelÍluthei imatismenon kai sŰphronounta para tous podas tou iÍsou kai ephobÍthÍsan

8:36 apÍggeilan de autois tsb=kai oi idontes pŰs esŰthÍ o daimonistheis

8:37 kai a=ÍrŰtÍsen tsb=ÍrŰtÍsan auton apan to plÍthos tÍs perichŰrou tŰn a=gerasÍnŰn tsb=gadarÍnŰn apelthein ap autŰn oti phobŰ megalŰ suneichonto autos de embas eis tsb=to ploion upestrepsen

8:38 a=edeito tsb=edeeto de autou o anÍr aph ou exelÍluthei ta daimonia einai sun autŰ apelusen de auton tsb=o tsb=iÍsous legŰn

8:39 upostrephe eis ton oikon sou kai diÍgou osa tsb=epoiÍsen soi a=epoiÍsen o theos kai apÍlthen kath olÍn tÍn polin kÍrussŰn osa epoiÍsen autŰ o iÍsous

8:40 tsb=egeneto tsb=de en a=de tŰ a=upostrephein tsb=upostrepsai ton iÍsoun apedexato auton o ochlos Ísan gar pantes prosdokŰntes auton

8:41 kai idou Ílthen anÍr Ű onoma a=iairos tsb=iaeiros kai a=outos tsb=autos archŰn tÍs sunagŰgÍs upÍrchen kai pesŰn para tous podas a=[tou] tsb=tou iÍsou parekalei auton eiselthein eis ton oikon autou

8:42 oti thugatÍr monogenÍs Ín autŰ Űs etŰn dŰdeka kai autÍ apethnÍsken en de tŰ upagein auton oi ochloi sunepnigon auton

8:43 kai gunÍ ousa en rusei aimatos apo etŰn dŰdeka Ítis a=[iatrois b=iatrois ts=eis ts=iatrous prosanalŰsasa olon ton a=bion] tsb=bion ouk ischusen a=ap tsb=up oudenos therapeuthÍnai

8:44 proselthousa opisthen Ípsato tou kraspedou tou imatiou autou kai parachrÍma estÍ Í rusis tou aimatos autÍs

8:45 kai eipen o iÍsous tis o apsamenos mou arnoumenŰn de pantŰn eipen o petros tsb=kai tsb=oi tsb=met tsb=autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin tsb=kai tsb=legeis tsb=tis tsb=o tsb=apsamenos tsb=mou

8:46 o de iÍsous eipen Ípsato mou tis egŰ gar egnŰn dunamin a=exelÍluthuian tsb=exelthousan ap emou

8:47 idousa de Í gunÍ oti ouk elathen tremousa Ílthen kai prospesousa autŰ di Ín aitian Ípsato autou apÍggeilen tsb=autŰ enŰpion pantos tou laou kai Űs iathÍ parachrÍma

8:48 o de eipen autÍ a=thugatÍr tsb=tharsei tsb=thugater Í pistis sou sesŰken se poreuou eis eirÍnÍn

8:49 eti autou lalountos erchetai tis para tou archisunagŰgou legŰn tsb=autŰ oti tethnÍken Í thugatÍr sou a=mÍketi tsb=mÍ skulle ton didaskalon

8:50 o de iÍsous akousas apekrithÍ autŰ tsb=legŰn mÍ phobou monon a=pisteuson tsb=pisteue kai sŰthÍsetai

8:51 ab=elthŰn ts=eiselthŰn de eis tÍn oikian ouk aphÍken eiselthein a=tina a=sun a=autŰ tsb=oudena ei mÍ petron kai ts=iakŰbon ts=kai iŰannÍn ab=kai ab=iakŰbon kai ton patera tÍs paidos kai tÍn mÍtera

8:52 eklaion de pantes kai ekoptonto autÍn o de eipen mÍ klaiete a=ou a=gar tsb=ouk apethanen alla katheudei

8:53 kai kategelŰn autou eidotes oti apethanen

8:54 autos de tsb=ekbalŰn tsb=exŰ tsb=pantas tsb=kai kratÍsas tÍs cheiros autÍs ephŰnÍsen legŰn Í pais a=egeire tsb=egeirou

8:55 kai epestrepsen to pneuma autÍs kai anestÍ parachrÍma kai dietaxen autÍ dothÍnai phagein

8:56 kai exestÍsan oi goneis autÍs o de parÍggeilen autois mÍdeni eipein to gegonos

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase