Index: Greek New Testament

 

Luke 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

10:1 meta de tauta anedeixen o kurios tsb=kai eterous ebdomÍkonta a=[duo] kai apesteilen autous ana duo a=[duo] pro prosŰpou autou eis pasan polin kai topon ou a=Ímellen tsb=emellen autos erchesthai

10:2 elegen a=de tsb=oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deÍthÍte oun tou kuriou tou therismou opŰs b=ekbalÍ ts=ekballÍ ergatas a=ekbalÍ eis ton therismon autou

10:3 upagete idou tsb=egŰ apostellŰ umas Űs arnas en mesŰ lukŰn

10:4 mÍ bastazete a=ballantion tsb=balantion mÍ pÍran a=mÍ tsb=mÍde upodÍmata kai mÍdena kata tÍn odon aspasÍsthe

10:5 eis Ín d an a=eiselthÍte oikian tsb=eiserchÍsthe prŰton legete eirÍnÍ tŰ oikŰ toutŰ

10:6 kai ean ts=men tsb=Í ekei a=Í s=o uios eirÍnÍs a=epanapaÍsetai tsb=epanapausetai ep auton Í eirÍnÍ umŰn ei de a=mÍ a=ge tsb=mÍge eph umas anakampsei

10:7 en autÍ de tÍ oikia menete esthiontes kai pinontes ta par autŰn axios gar o ergatÍs tou misthou autou tsb=estin mÍ metabainete ex oikias eis oikian

10:8 kai eis Ín ts=d an polin eiserchÍsthe kai dechŰntai umas esthiete ta paratithemena umin

10:9 kai therapeuete tous en autÍ astheneis kai legete autois Íggiken eph umas Í basileia tou theou

10:10 eis Ín d an polin a=eiselthÍte tsb=eiserchÍsthe kai mÍ dechŰntai umas exelthontes eis tas plateias autÍs eipate

10:11 kai ton koniorton ton kollÍthenta Ímin ek tÍs poleŰs umŰn a=eis a=tous a=podas apomassometha umin plÍn touto ginŰskete oti Íggiken tsb=eph tsb=umas Í basileia tou theou

10:12 legŰ ts=de umin oti sodomois en tÍ Ímera ekeinÍ anektoteron estai Í tÍ polei ekeinÍ

10:13 ouai soi ab=chorazin ts=chŰrazin ouai soi bÍthsaida oti ei en turŰ kai sidŰni a=egenÍthÍsan tsb=egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkŰ kai spodŰ a=kathÍmenoi tsb=kathÍmenai metenoÍsan

10:14 plÍn turŰ kai sidŰni anektoteron estai en tÍ krisei Í umin

10:15 kai su a=kapharnaoum a=mÍ a=eŰs a=ouranou a=upsŰthÍsÍ tsb=kapernaoum tsb=Í eŰs tou tsb=ouranou tsb=upsŰtheisa tsb=eŰs adou a=katabÍsÍ tsb=katabibasthÍsÍ

10:16 o akouŰn umŰn emou akouei kai o athetŰn umas eme athetei o de eme athetŰn athetei ton aposteilanta me

10:17 upestrepsan de oi ebdomÍkonta a=[duo] meta charas legontes kurie kai ta daimonia upotassetai Ímin en tŰ onomati sou

10:18 eipen de autois etheŰroun ton satanan Űs astrapÍn ek tou ouranou pesonta

10:19 idou a=dedŰka tsb=didŰmi umin tÍn exousian tou patein epanŰ opheŰn kai skorpiŰn kai epi pasan tÍn dunamin tou echthrou kai ouden umas ou mÍ s=adikÍsei abt=adikÍsÍ

10:20 plÍn en toutŰ mÍ chairete oti ta pneumata umin upotassetai chairete de ts=mallon oti ta onomata umŰn a=eggegraptai tsb=egraphÍ en tois ouranois

10:21 en autÍ tÍ Űra Ígalliasato a=[en] tŰ pneumati a=tŰ tsb=o a=agiŰ tsb=iÍsous kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tÍs gÍs oti apekrupsas tauta apo sophŰn kai sunetŰn kai apekalupsas auta nÍpiois nai o patÍr oti outŰs tsb=egeneto eudokia a

10:22 bt=kai bt=strapheis bt=pros bt=tous bt=mathÍtas bt=eipen panta ts=paredothÍ moi ab=paredothÍ upo tou patros mou kai oudeis ginŰskei tis estin o uios ei mÍ o patÍr kai tis estin o patÍr ei mÍ o uios kai Ű ean boulÍtai o uios apokalupsai

10:23 kai strapheis pros tous mathÍtas kat idian eipen makarioi oi ophthalmoi oi blepontes a blepete

10:24 legŰ gar umin oti polloi prophÍtai kai basileis ÍthelÍsan idein a umeis blepete kai ouk a=eidan tsb=eidon kai akousai a akouete kai ouk Íkousan

10:25 kai idou nomikos tis anestÍ ekpeirazŰn auton tsb=kai legŰn didaskale ti poiÍsas zŰÍn aiŰnion klÍronomÍsŰ

10:26 o de eipen pros auton en tŰ nomŰ ti gegraptai pŰs anaginŰskeis

10:27 o de apokritheis eipen agapÍseis kurion ton theon sou ex olÍs a=[tÍs] tsb=tÍs kardias sou kai a=en tsb=ex a=olÍ tsb=olÍs a=tÍ tsb=tÍs a=psuchÍ tsb=psuchÍs sou kai a=en tsb=ex a=olÍ tsb=olÍs a=tÍ tsb=tÍs a=ischui tsb=ischuos sou kai a=en tsb=ex a=olÍ tsb=o

10:28 eipen de autŰ orthŰs apekrithÍs touto poiei kai zÍsÍ

10:29 o de thelŰn a=dikaiŰsai tsb=dikaioun eauton eipen pros ton iÍsoun kai tis estin mou plÍsion

10:30 upolabŰn tsb=de o iÍsous eipen anthrŰpos tis katebainen apo ierousalÍm eis ierichŰ kai lÍstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plÍgas epithentes apÍlthon aphentes ÍmithanÍ tsb=tugchanonta

10:31 kata sugkurian de iereus tis katebainen en tÍ odŰ ekeinÍ kai idŰn auton antiparÍlthen

10:32 omoiŰs de kai leuitÍs a=[genomenos] tsb=genomenos kata ton topon elthŰn kai idŰn antiparÍlthen

10:33 a=samaritÍs tsb=samareitÍs de tis odeuŰn Ílthen kat auton kai idŰn tsb=auton esplagchnisthÍ

10:34 kai proselthŰn katedÍsen ta traumata autou epicheŰn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion ktÍnos Ígagen auton eis pandocheion kai epemelÍthÍ autou

10:35 kai epi tÍn aurion tsb=exelthŰn ekbalŰn a=edŰken duo dÍnaria tsb=edŰken tŰ pandochei kai eipen tsb=autŰ epimelÍthÍti autou kai o ti an prosdapanÍsÍs egŰ en tŰ epanerchesthai me apodŰsŰ soi

10:36 tis tsb=oun toutŰn tŰn triŰn ab=plÍsion dokei soi ts=plÍsion gegonenai tou empesontos eis tous lÍstas

10:37 o de eipen o poiÍsas to eleos met autou eipen a=de tsb=oun autŰ o iÍsous poreuou kai su poiei omoiŰs

10:38 tsb=egeneto tsb=de en a=de tŰ poreuesthai autous tsb=kai autos eisÍlthen eis kŰmÍn tina gunÍ de tis onomati martha upedexato auton tsb=eis tsb=ton tsb=oikon tsb=autÍs

10:39 kai tÍde Ín adelphÍ kaloumenÍ a=mariam tsb=maria a=[Í] tsb=Í kai a=parakathestheisa tsb=parakathisasa a=pros tsb=para tous podas tou a=kuriou tsb=iÍsou Íkouen ton logon autou

10:40 Í de martha periespato peri pollÍn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti Í adelphÍ mou monÍn me b=kateleipen ats=katelipen diakonein eipe oun autÍ ina moi sunantilabÍtai

10:41 apokritheis de eipen autÍ o a=kurios tsb=iÍsous martha martha merimnas kai a=thorubazÍ tsb=turbazÍ peri polla

10:42 enos de estin chreia a=mariam tsb=maria a=gar tsb=de tÍn agathÍn merida exelexato Ítis ouk aphairethÍsetai tsb=ap autÍs

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase