Index: Greek New Testament

 

Luke 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

12:1 en ois episunachtheisôn tôn muriadôn tou ochlou ôste katapatein allêlous êrxato legein pros tous mathêtas autou prôton prosechete eautois apo tês zumês tsb=tôn tsb=pharisaiôn êtis estin upokrisis a=tôn a=pharisaiôn

12:2 ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokaluphthêsetai kai krupton o ou gnôsthêsetai

12:3 anth ôn osa en tê skotia eipate en tô phôti akousthêsetai kai o pros to ous elalêsate en tois tameiois kêruchthêsetai epi tôn dômatôn

12:4 legô de umin tois philois mou mê phobêthête apo tôn b=apoktenontôn ats=apokteinontôn to sôma kai meta tauta mê echontôn perissoteron ti poiêsai

12:5 upodeixô de umin tina phobêthête phobêthête ton meta to apokteinai tsb=exousian echonta a=exousian embalein eis tên geennan nai legô umin touton phobêthête

12:6 ouchi pente strouthia a=pôlountai tsb=pôleitai assariôn duo kai en ex autôn ouk estin epilelêsmenon enôpion tou theou

12:7 alla kai ai triches tês kephalês umôn pasai êrithmêntai mê tsb=oun phobeisthe pollôn strouthiôn diapherete

12:8 legô de umin pas os an omologêsê en emoi emprosthen tôn anthrôpôn kai o uios tou anthrôpou omologêsei en autô emprosthen tôn aggelôn tou theou

12:9 o de arnêsamenos me enôpion tôn anthrôpôn aparnêthêsetai enôpion tôn aggelôn tou theou

12:10 kai pas os erei logon eis ton uion tou anthrôpou aphethêsetai autô tô de eis to agion pneuma blasphêmêsanti ouk aphethêsetai

12:11 otan de a=eispherôsin tsb=prospherôsin umas epi tas sunagôgas kai tas archas kai tas exousias mê a=merimnêsête tsb=merimnate pôs ê ti apologêsêsthe ê ti eipête

12:12 to gar agion pneuma didaxei umas en autê tê ôra a dei eipein

12:13 eipen de tis tsb=autô ek tou ochlou a=autô didaskale eipe tô adelphô mou merisasthai met emou tên klêronomian

12:14 o de eipen autô anthrôpe tis me katestêsen a=kritên tsb=dikastên ê meristên eph umas

12:15 eipen de pros autous orate kai phulassesthe apo a=pasês tsb=tês pleonexias oti ouk en tô perisseuein tini ê zôê b=autô ats=autou estin ek tôn uparchontôn a=autô tsb=autou

12:16 eipen de parabolên pros autous legôn anthrôpou tinos plousiou euphorêsen ê chôra

12:17 kai dielogizeto en eautô legôn ti poiêsô oti ouk echô pou sunaxô tous karpous mou

12:18 kai eipen touto poiêsô kathelô mou tas apothêkas kai meizonas oikodomêsô kai sunaxô ekei panta a=ton a=siton tsb=ta tsb=genêmata tsb=mou kai ta agatha mou

12:19 kai erô tê psuchê mou psuchê echeis polla agatha keimena eis etê polla anapauou phage pie euphrainou

12:20 eipen de autô o theos bs=aphron at=aphrôn tautê tê nukti tên psuchên sou apaitousin apo sou a de êtoimasas tini estai

12:21 outôs o thêsaurizôn eautô kai mê eis theon ploutôn

12:22 eipen de pros tous mathêtas a=[autou] tsb=autou dia touto tsb=umin legô a=umin mê merimnate tê psuchê tsb=umôn ti phagête mêde tô sômati ti endusêsthe

12:23 ê a=gar psuchê pleion estin tês trophês kai to sôma tou endumatos

12:24 katanoêsate tous korakas oti ou speirousin oude therizousin ois ouk estin tameion oude apothêkê kai o theos trephei autous posô mallon umeis diapherete tôn peteinôn

12:25 tis de ex umôn merimnôn dunatai tsb=prostheinai epi tên êlikian autou a=prostheinai pêchun tsb=ena

12:26 ei oun a=oude tsb=oute elachiston dunasthe ti peri tôn loipôn merimnate

12:27 katanoêsate ta krina pôs auxanei ou kopia oude nêthei legô de umin oude solomôn en pasê tê doxê autou periebaleto ôs en toutôn

12:28 ei de tsb=ton tsb=chorton en tsb=tô agrô a=ton a=chorton tsb=sêmeron onta a=sêmeron kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outôs a=amphiezei tsb=amphiennusin posô mallon umas oligopistoi

12:29 kai umeis mê zêteite ti phagête a=kai tsb=ê ti piête kai mê meteôrizesthe

12:30 tauta gar panta ta ethnê tou kosmou a=epizêtousin tsb=epizêtei umôn de o patêr oiden oti chrêzete toutôn

12:31 plên zêteite tên basileian a=autou tsb=tou tsb=theou kai tauta tsb=panta prostethêsetai umin

12:32 mê phobou to mikron poimnion oti eudokêsen o patêr umôn dounai umin tên basileian

12:33 pôlêsate ta uparchonta umôn kai dote eleêmosunên poiêsate eautois a=ballantia tsb=balantia mê palaioumena thêsauron anekleipton en tois ouranois opou kleptês ouk eggizei oude sês diaphtheirei

12:34 opou gar estin o thêsauros umôn ekei kai ê kardia umôn estai

12:35 estôsan umôn ai osphues periezôsmenai kai oi luchnoi kaiomenoi

12:36 kai umeis omoioi anthrôpois prosdechomenois ton kurion eautôn pote ab=analusê ts=analusei ek tôn gamôn ina elthontos kai krousantos eutheôs anoixôsin autô

12:37 makarioi oi douloi ekeinoi ous elthôn o kurios eurêsei grêgorountas amên legô umin oti perizôsetai kai anaklinei autous kai parelthôn diakonêsei autois

12:38 a=kan tsb=kai tsb=ean tsb=elthê en tê deutera a=kan tsb=phulakê tsb=kai en tê tritê phulakê elthê kai eurê outôs makarioi eisin tsb=oi tsb=douloi ekeinoi

12:39 touto de ginôskete oti ei êdei o oikodespotês poia ôra o kleptês erchetai tsb=egrêgorêsen tsb=an tsb=kai ouk an aphêken a=dioruchthênai tsb=diorugênai ton oikon autou

12:40 kai umeis tsb=oun ginesthe etoimoi oti ê ôra ou dokeite o uios tou anthrôpou erchetai

12:41 eipen de tsb=autô o petros kurie pros êmas tên parabolên tautên legeis ê kai pros pantas

12:42 a=kai eipen tsb=de o kurios tis ara estin o pistos oikonomos a=o tsb=kai phronimos on katastêsei o kurios epi tês therapeias autou tou didonai en kairô a=[to] tsb=to sitometrion

12:43 makarios o doulos ekeinos on elthôn o kurios autou eurêsei poiounta outôs

12:44 alêthôs legô umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastêsei auton

12:45 ean de eipê o doulos ekeinos en tê kardia autou chronizei o kurios mou erchesthai kai arxêtai tuptein tous paidas kai tas paidiskas esthiein te kai pinein kai methuskesthai

12:46 êxei o kurios tou doulou ekeinou en êmera ê ou prosdoka kai en ôra ê ou ginôskei kai dichotomêsei auton kai to meros autou meta tôn apistôn thêsei

12:47 ekeinos de o doulos o gnous to thelêma tou kuriou a=autou tsb=eautou kai mê etoimasas a=ê tsb=mêde poiêsas pros to thelêma autou darêsetai pollas

12:48 o de mê gnous poiêsas de axia plêgôn darêsetai oligas panti de ô edothê polu polu zêtêthêsetai par autou kai ô parethento polu perissoteron aitêsousin auton

12:49 pur êlthon balein a=epi tsb=eis tên gên kai ti thelô ei êdê anêphthê

12:50 baptisma de echô baptisthênai kai pôs sunechomai eôs a=otou tsb=ou telesthê

12:51 dokeite oti eirênên paregenomên dounai en tê gê ouchi legô umin all ê diamerismon

12:52 esontai gar apo tou nun pente en tsb=oikô eni a=oikô diamemerismenoi treis epi dusin kai duo epi trisin

12:53 a=diameristhêsontai tsb=diameristhêsetai patêr ab=epi ts=eph uiô kai uios epi patri mêtêr epi a=tên a=thugatera tsb=thugatri kai thugatêr epi a=tên a=mêtera tsb=mêtri penthera epi tên numphên autês kai numphê epi tên pentheran tsb=autês

12:54 elegen de kai tois ochlois otan idête a=[tên] tsb=tên nephelên anatellousan a=epi tsb=apo dusmôn eutheôs legete a=oti ombros erchetai kai ginetai outôs

12:55 kai otan noton pneonta legete oti kausôn estai kai ginetai

12:56 upokritai to prosôpon abt=tês abt=gês abt=kai tou ouranou s=kai s=tês s=gês oidate dokimazein ton tsb=de kairon a=de touton pôs a=ouk a=oidate a=dokimazein tsb=ou tsb=dokimazete

12:57 ti de kai aph eautôn ou krinete to dikaion

12:58 ôs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tê odô dos ergasian apêllachthai ap autou mêpote katasurê se pros ton kritên kai o kritês se a=paradôsei tsb=paradô tô praktori kai o praktôr se a=balei b=balê ts=ballê eis phulakên

12:59 legô soi ou mê exelthês ekeithen eôs tsb=ou kai b=ton ats=to eschaton lepton apodôs

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase