Index: Greek New Testament

 

Luke 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

13:1 parêsan de tines en autô tô kairô apaggellontes autô peri tôn galilaiôn ôn to aima pilatos emixen meta tôn thusiôn autôn

13:2 kai apokritheis tsb=o tsb=iêsous eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartôloi para pantas tous galilaious egenonto oti a=tauta tsb=toiauta peponthasin

13:3 ouchi legô umin all ean mê metanoête pantes a=omoiôs tsb=ôsautôs apoleisthe

13:4 ê ekeinoi oi a=dekaoktô tsb=deka tsb=kai tsb=oktô eph ous epesen o purgos en tô silôam kai apekteinen autous dokeite oti a=autoi tsb=outoi opheiletai egenonto para pantas a=tous anthrôpous tous katoikountas tsb=en ierousalêm

13:5 ouchi legô umin all ean mê metanoête pantes a=ôsautôs tsb=omoiôs apoleisthe

13:6 elegen de tautên tên parabolên sukên eichen tis a=pephuteumenên en tô ampelôni autou tsb=pephuteumenên kai êlthen ts=karpon zêtôn ab=karpon en autê kai ouch euren

13:7 eipen de pros ton ampelourgon idou tria etê a=aph a=ou erchomai zêtôn karpon en tê sukê tautê kai ouch euriskô ekkopson a=[oun] autên b=ina b=ti ats=inati kai tên gên katargei

13:8 o de apokritheis legei autô kurie aphes autên kai touto to etos eôs otou skapsô peri autên kai balô ab=kopria ts=koprian

13:9 kan men poiêsê karpon tsb=ei tsb=de tsb=mêge eis to mellon a=ei a=de a=mê a=ge ekkopseis autên

13:10 ên de didaskôn en mia tôn sunagôgôn en tois sabbasin

13:11 kai idou gunê tsb=ên pneuma echousa astheneias etê a=dekaoktô tsb=deka tsb=kai tsb=oktô kai ên sugkuptousa kai mê dunamenê anakupsai eis to panteles

13:12 idôn de autên o iêsous prosephônêsen kai eipen autê gunai apolelusai tês astheneias sou

13:13 kai epethêken autê tas cheiras kai parachrêma anôrthôthê kai edoxazen ton theon

13:14 apokritheis de o archisunagôgos aganaktôn oti tô sabbatô etherapeusen o iêsous elegen tô ochlô a=oti ex êmerai eisin en ais dei ergazesthai en a=autais tsb=tautais oun erchomenoi therapeuesthe kai mê tê êmera tou sabbatou

13:15 apekrithê a=de tsb=oun autô o kurios kai eipen ab=upokritai ts=upokrita ekastos umôn tô sabbatô ou luei ton boun autou ê ton onon apo tês phatnês kai apagagôn potizei

13:16 tautên de thugatera abraam ousan ên edêsen o satanas idou deka kai oktô etê ouk edei luthênai apo tou desmou toutou tê êmera tou sabbatou

13:17 kai tauta legontos autou katêschunonto pantes oi antikeimenoi autô kai pas o ochlos echairen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up autou

13:18 elegen a=oun tsb=de tini omoia estin ê basileia tou theou kai tini omoiôsô autên

13:19 omoia estin kokkô sinapeôs on labôn anthrôpos ebalen eis kêpon eautou kai êuxêsen kai egeneto eis dendron tsb=mega kai ta peteina tou ouranou kateskênôsen en tois kladois autou

13:20 ats=kai palin eipen tini omoiôsô tên basileian tou theou

13:21 omoia estin zumê ên labousa gunê a= tsb=enekrupsen eis aleurou sata tria eôs ou ezumôthê olon

13:22 kai dieporeueto kata poleis kai kômas didaskôn kai poreian poioumenos eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm

13:23 eipen de tis autô kurie ei oligoi oi sôzomenoi o de eipen pros autous

13:24 agônizesthe eiselthein dia tês stenês a=thuras tsb=pulês oti polloi legô umin zêtêsousin eiselthein kai ouk ischusousin

13:25 aph ou an egerthê o oikodespotês kai apokleisê tên thuran kai arxêsthe exô estanai kai krouein tên thuran legontes kurie tsb=kurie anoixon êmin kai apokritheis erei umin ouk oida umas pothen este

13:26 tote arxesthe legein ephagomen enôpion sou kai epiomen kai en tais plateiais êmôn edidaxas

13:27 kai erei a=legôn tsb=legô umin ouk oida a=[umas] tsb=umas pothen este apostête ap emou pantes tsb=oi ergatai tsb=tês adikias

13:28 ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn otan opsêsthe abraam kai isaak kai iakôb kai pantas tous prophêtas en tê basileia tou theou umas de ekballomenous exô

13:29 kai êxousin apo anatolôn kai dusmôn kai ats=apo borra kai notou kai anaklithêsontai en tê basileia tou theou

13:30 kai idou eisin eschatoi oi esontai prôtoi kai eisin prôtoi oi esontai eschatoi

13:31 en autê tê a=ôra tsb=êmera a=prosêlthan tsb=prosêlthon tines pharisaioi legontes autô exelthe kai poreuou enteuthen oti êrôdês thelei se apokteinai

13:32 kai eipen autois poreuthentes eipate tê alôpeki tautê idou ekballô daimonia kai iaseis a=apotelô tsb=epitelô sêmeron kai aurion kai tê tritê teleioumai

13:33 plên dei me sêmeron kai aurion kai tê echomenê poreuesthai oti ouk endechetai prophêtên apolesthai exô ierousalêm

13:34 ierousalêm ierousalêm ê b=apoktenousa ats=apokteinousa tous prophêtas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autên posakis êthelêsa episunaxai ta tekna sou on tropon ornis tên eautês nossian upo tas pterugas kai ouk êthelêsate

13:35 idou aphietai umin o oikos umôn tsb=erêmos ts=amên ts=de legô a=[de] b=de umin tsb=oti ou mê tsb=me idête a=me eôs a=[êxei a=ote] tsb=an b=êxei ts=êxê tsb=ote eipête eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase