Index: Greek New Testament

 

Luke 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

14:1 kai egeneto en tô elthein auton eis oikon tinos tôn archontôn a=[tôn] tsb=tôn pharisaiôn sabbatô phagein arton kai autoi êsan paratêroumenoi auton

14:2 kai idou anthrôpos tis ên udrôpikos emprosthen autou

14:3 kai apokritheis o iêsous eipen pros tous nomikous kai pharisaious legôn tsb=ei exestin tô sabbatô a=therapeusai a=ê a=ou tsb=therapeuein

14:4 oi de êsuchasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen

14:5 kai tsb=apokritheis pros autous eipen tinos umôn ab=uios ts=onos ê bous eis phrear a=peseitai tsb=empeseitai kai ouk eutheôs anaspasei auton en tsb=tê êmera tou sabbatou

14:6 kai ouk ischusan antapokrithênai tsb=autô pros tauta

14:7 elegen de pros tous keklêmenous parabolên epechôn pôs tas prôtoklisias exelegonto legôn pros autous

14:8 otan klêthês upo tinos eis gamous mê kataklithês eis tên prôtoklisian mêpote entimoteros sou ê keklêmenos up autou

14:9 kai elthôn o se kai auton kalesas erei soi dos toutô topon kai tote arxê a=meta tsb=met aischunês ton eschaton topon katechein

14:10 all otan klêthês poreutheis ab=anapese ts=anapeson eis ton eschaton topon ina otan elthê o keklêkôs se a=erei tsb=eipê soi phile prosanabêthi anôteron tote estai soi doxa enôpion a=pantôn tôn sunanakeimenôn soi

14:11 oti pas o upsôn eauton tapeinôthêsetai kai o tapeinôn eauton upsôthêsetai

14:12 elegen de kai tô keklêkoti auton otan poiês ariston ê deipnon mê phônei tous philous sou mêde tous adelphous sou mêde tous suggeneis sou mêde geitonas plousious mêpote kai autoi tsb=se antikalesôsin a=se kai genêtai tsb=soi antapodoma a=soi

14:13 all otan tsb=poiês dochên a=poiês kalei ptôchous a=anapeirous tsb=anapêrous chôlous tuphlous

14:14 kai makarios esê oti ouk echousin antapodounai soi antapodothêsetai gar soi en tê anastasei tôn dikaiôn

14:15 akousas de tis tôn sunanakeimenôn tauta eipen autô makarios a=ostis tsb=os phagetai b=ariston ats=arton en tê basileia tou theou

14:16 o de eipen autô anthrôpos tis a=epoiei tsb=epoiêsen deipnon mega kai ekalesen pollous

14:17 kai apesteilen ton doulon autou tê ôra tou deipnou eipein tois keklêmenois erchesthe oti êdê etoima estin tsb=panta

14:18 kai êrxanto apo mias tsb=paraiteisthai pantes a=paraiteisthai o prôtos eipen autô agron êgorasa kai echô anagkên a=exelthôn tsb=exelthein tsb=kai idein auton erôtô se eche me parêtêmenon

14:19 kai eteros eipen zeugê boôn êgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erôtô se eche me parêtêmenon

14:20 kai eteros eipen gunaika egêma kai dia touto ou dunamai elthein

14:21 kai paragenomenos o doulos tsb=ekeinos apêggeilen tô kuriô autou tauta tote orgistheis o oikodespotês eipen tô doulô autou exelthe tacheôs eis tas plateias kai rumas tês poleôs kai tous ptôchous kai a=anapeirous tsb=anapêrous tsb=kai tsb=chôlous kai tuphl

14:22 kai eipen o doulos kurie gegonen a=o tsb=ôs epetaxas kai eti topos estin

14:23 kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anagkason eiselthein ina gemisthê a=mou o oikos tsb=mou

14:24 legô gar umin oti oudeis tôn andrôn ekeinôn tôn keklêmenôn geusetai mou tou deipnou b=[polloi b=gar b=eisin b=klêtoi b=oligoi b=de b=eklektoi]

14:25 suneporeuonto de autô ochloi polloi kai strapheis eipen pros autous

14:26 ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera b=autou ats=eautou kai tên mêtera kai tên gunaika kai ta tekna kai tous adelphous kai tas adelphas eti a=te tsb=de kai tên tsb=eautou psuchên a=eautou ou dunatai a=einai mou mathêtês tsb=einai

14:27 tsb=kai ostis ou bastazei ton stauron a=eautou tsb=autou kai erchetai opisô mou ou dunatai ts=mou einai ab=mou mathêtês

14:28 tis gar ex umôn b=o thelôn purgon oikodomêsai ouchi prôton kathisas psêphizei tên dapanên ei echei tsb=ta ab=eis ts=pros apartismon

14:29 ina mêpote thentos autou themelion kai mê ischuontos ektelesai pantes oi theôrountes arxôntai tsb=empaizein autô a=empaizein

14:30 legontes oti outos o anthrôpos êrxato oikodomein kai ouk ischusen ektelesai

14:31 ê tis basileus poreuomenos tsb=sumbalein eterô basilei a=sumbalein eis polemon ouchi kathisas prôton a=bouleusetai tsb=bouleuetai ei dunatos estin en deka chiliasin a=upantêsai tsb=apantêsai tô meta eikosi chiliadôn erchomenô ep auton

14:32 ei de a=mê a=ge tsb=mêge eti ats=autou porrô b=autou ontos presbeian aposteilas erôta ta pros eirênên

14:33 outôs oun pas ex umôn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparchousin ou dunatai tsb=mou einai a=mou mathêtês

14:34 kalon a=oun to alas ean de a=kai to alas môranthê en tini artuthêsetai

14:35 oute eis gên oute eis koprian eutheton estin exô ballousin auto o echôn ôta akouein akouetô

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase