Index: Greek New Testament

 

Luke 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

15:1 êsan de tsb=eggizontes autô a=eggizontes pantes oi telônai kai oi amartôloi akouein autou

15:2 kai diegogguzon oi a=te pharisaioi kai oi grammateis legontes oti outos amartôlous prosdechetai kai sunesthiei autois

15:3 eipen de pros autous tên parabolên tautên legôn

15:4 tis anthrôpos ex umôn echôn ekaton probata kai apolesas tsb=en ex autôn a=en ou kataleipei ta ab=enenêkonta ab=ennea ts=ennenêkontaennea en tê erêmô kai poreuetai epi to apolôlos eôs eurê auto

15:5 kai eurôn epitithêsin epi tous ômous a=autou tsb=eautou chairôn

15:6 kai elthôn eis ton oikon sugkalei tous philous kai tous geitonas legôn autois sugcharête moi oti euron to probaton mou to apolôlos

15:7 legô umin oti outôs chara tsb=estai en tô ouranô a=estai epi eni amartôlô metanoounti ê epi ab=enenêkonta ab=ennea ts=ennenêkontaennea dikaiois oitines ou chreian echousin metanoias

15:8 ê tis gunê drachmas echousa deka ean apolesê drachmên mian ouchi aptei luchnon kai saroi tên oikian kai zêtei epimelôs eôs a=ou tsb=otou eurê

15:9 kai eurousa a=sugkalei tsb=sugkaleitai tas philas kai tsb=tas geitonas legousa sugcharête moi oti euron tên drachmên ên apôlesa

15:10 outôs legô umin tsb=chara ginetai a=chara enôpion tôn aggelôn tou theou epi eni amartôlô metanoounti

15:11 eipen de anthrôpos tis eichen duo uious

15:12 kai eipen o neôteros autôn tô patri pater dos moi to epiballon meros tês ousias a=o a=de tsb=kai dieilen autois ton bion

15:13 kai met ou pollas êmeras sunagagôn a=panta tsb=apanta o neôteros uios apedêmêsen eis chôran makran kai ekei dieskorpisen tên ousian autou zôn asôtôs

15:14 dapanêsantos de autou panta egeneto limos a=ischura tsb=ischuros kata tên chôran ekeinên kai autos êrxato ustereisthai

15:15 kai poreutheis ekollêthê eni tôn politôn tês chôras ekeinês kai epempsen auton eis tous agrous autou boskein choirous

15:16 kai epethumei a=chortasthênai a=ek tsb=gemisai tsb=tên tsb=koilian tsb=autou tsb=apo tôn keratiôn ôn êsthion oi choiroi kai oudeis edidou autô

15:17 eis eauton de elthôn a=ephê tsb=eipen posoi misthioi tou patros mou a=perisseuontai tsb=perisseuousin artôn egô de limô a=ôde apollumai

15:18 anastas poreusomai pros ton patera mou kai erô autô pater êmarton eis ton ouranon kai enôpion sou

15:19 tsb=kai ouketi eimi axios klêthênai uios sou poiêson me ôs ena tôn misthiôn sou

15:20 kai anastas êlthen pros ton patera b=autou ats=eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patêr autou kai esplagchnisthê kai dramôn epepesen epi ton trachêlon autou kai katephilêsen auton

15:21 eipen de tsb=autô o uios a=autô pater êmarton eis ton ouranon kai enôpion sou tsb=kai ouketi eimi axios klêthênai uios sou

15:22 eipen de o patêr pros tous doulous autou a=tachu exenegkate tsb=tên stolên tên prôtên kai endusate auton kai dote daktulion eis tên cheira autou kai upodêmata eis tous podas

15:23 kai a=pherete tsb=enegkantes ton moschon ton siteuton thusate kai phagontes euphranthômen

15:24 oti outos o uios mou nekros ên kai anezêsen tsb=kai tsb=apolôlôs ên a=apolôlôs kai eurethê kai êrxanto euphrainesthai

15:25 ên de o uios autou o presbuteros en agrô kai ôs erchomenos êggisen tê oikia êkousen sumphônias kai chorôn

15:26 kai proskalesamenos ena tôn paidôn t=autou epunthaneto ti a=an eiê tauta

15:27 o de eipen autô oti o adelphos sou êkei kai ethusen o patêr sou ton moschon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben

15:28 ôrgisthê de kai ouk êthelen eiselthein o a=de tsb=oun patêr autou exelthôn parekalei auton

15:29 o de apokritheis eipen tô patri a=autou idou tosauta etê douleuô soi kai oudepote entolên sou parêlthon kai emoi oudepote edôkas eriphon ina meta tôn philôn mou euphranthô

15:30 ote de o uios sou outos o kataphagôn sou ton bion meta pornôn êlthen ethusas autô ton tsb=moschon tsb=ton siteuton a=moschon

15:31 o de eipen autô teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin

15:32 euphranthênai de kai charênai edei oti o adelphos sou outos nekros ên kai a=ezêsen tsb=anezêsen kai apolôlôs tsb=ên kai eurethê

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase