Index: Greek New Testament

 

Luke 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

16:1 elegen de kai pros tous mathêtas tsb=autou anthrôpos tis ên plousios os eichen oikonomon kai outos dieblêthê autô ôs diaskorpizôn ta uparchonta autou

16:2 kai phônêsas auton eipen autô ti touto akouô peri sou apodos ton logon tês oikonomias sou ou gar a=dunê tsb=dunêsê eti oikonomein

16:3 eipen de en eautô o oikonomos ti poiêsô oti o kurios mou aphaireitai tên oikonomian ap emou skaptein ouk ischuô epaitein aischunomai

16:4 egnôn ti poiêsô ina otan metastathô a=ek tês oikonomias dexôntai me eis tous oikous autôn

16:5 kai proskalesamenos ena ekaston tôn a=chreopheiletôn tsb=chreôpheiletôn tou kuriou eautou elegen tô prôtô poson opheileis tô kuriô mou

16:6 o de eipen ekaton batous elaiou a=o a=de tsb=kai eipen autô dexai sou a=ta tsb=to a=grammata tsb=gramma kai kathisas tacheôs grapson pentêkonta

16:7 epeita eterô eipen su de poson opheileis o de eipen ekaton korous sitou tsb=kai legei autô dexai sou a=ta tsb=to a=grammata tsb=gramma kai grapson ogdoêkonta

16:8 kai epênesen o kurios ton oikonomon tês adikias oti phronimôs epoiêsen oti oi uioi tou aiônos toutou phronimôteroi uper tous uious tou phôtos eis tên genean abt=tên eautôn eisin

16:9 a=kai a=egô tsb=kagô umin legô tsb=poiêsate eautois a=poiêsate philous ek tou mamôna tês adikias ina otan a=eklipê tsb=eklipête dexôntai umas eis tas aiônious skênas

16:10 o pistos en elachistô kai en pollô pistos estin kai o en elachistô adikos kai en pollô adikos estin

16:11 ei oun en tô adikô mamôna pistoi ouk egenesthe to alêthinon tis umin pisteusei

16:12 kai ei en tô allotriô pistoi ouk egenesthe to umeteron tis umin dôsei

16:13 oudeis oiketês dunatai dusi kuriois douleuein ê gar ton ena misêsei kai ton eteron agapêsei ê enos anthexetai kai tou eterou kataphronêsei ou dunasthe theô douleuein kai mamôna

16:14 êkouon de tauta panta tsb=kai oi pharisaioi philarguroi uparchontes kai exemuktêrizon auton

16:15 kai eipen autois umeis este oi dikaiountes eautous enôpion tôn anthrôpôn o de theos ginôskei tas kardias umôn oti to en anthrôpois upsêlon bdelugma enôpion tou theou ts=estin

16:16 o nomos kai oi prophêtai a=mechri tsb=eôs iôannou apo tote ê basileia tou theou euaggelizetai kai pas eis autên biazetai

16:17 eukopôteron de estin ton ouranon kai tên gên parelthein ê tou nomou mian keraian pesein

16:18 pas o apoluôn tên gunaika autou kai gamôn eteran moicheuei kai tsb=pas o apolelumenên apo andros gamôn moicheuei

16:19 anthrôpos de tis ên plousios kai enedidusketo porphuran kai busson euphrainomenos kath êmeran lamprôs

16:20 ptôchos de tis tsb=ên onomati lazaros tsb=os ebeblêto pros ton pulôna autou a=eilkômenos tsb=êlkômenos

16:21 kai epithumôn chortasthênai apo tôn tsb=psichiôn tsb=tôn piptontôn apo tês trapezês tou plousiou alla kai oi kunes erchomenoi a=epeleichon tsb=apeleichon ta elkê autou

16:22 egeneto de apothanein ton ptôchon kai apenechthênai auton upo tôn aggelôn eis ton kolpon ts=tou abraam apethanen de kai o plousios kai etaphê

16:23 kai en tô adê eparas tous ophthalmous autou uparchôn en basanois ora tsb=ton abraam apo makrothen kai lazaron en tois kolpois autou

16:24 kai autos phônêsas eipen pater abraam eleêson me kai pempson lazaron ina bapsê to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxê tên glôssan mou oti odunômai en tê phlogi tautê

16:25 eipen de abraam teknon mnêsthêti oti apelabes tsb=su ta agatha sou en tê zôê sou kai lazaros omoiôs ta kaka nun de ab=ôde ts=ode parakaleitai su de odunasai

16:26 kai a=en tsb=epi a=pasi tsb=pasin toutois metaxu êmôn kai umôn chasma mega estêriktai opôs oi thelontes diabênai ab=enthen ts=enteuthen pros umas mê dunôntai mêde tsb=oi ekeithen pros êmas diaperôsin

16:27 eipen de erôtô tsb=oun se a=oun pater ina pempsês auton eis ton oikon tou patros mou

16:28 echô gar pente adelphous opôs diamarturêtai autois ina mê kai autoi elthôsin eis ton topon touton tês basanou

16:29 legei a=de tsb=autô abraam a=echousi tsb=echousin a=môusea tsb=môsea kai tous prophêtas akousatôsan autôn

16:30 o de eipen ouchi pater abraam all ean tis apo nekrôn poreuthê pros autous metanoêsousin

16:31 eipen de autô ei a=môuseôs tsb=môseôs kai tôn prophêtôn ouk akouousin a=oud tsb=oude ean tis ek nekrôn anastê peisthêsontai

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase