Index: Greek New Testament

 

Luke 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

17:1 eipen de pros tous mathÍtas a=autou anendekton estin tou tsb=mÍ tsb=elthein ta skandala a=mÍ a=elthein a=plÍn ouai tsb=de di ou erchetai

17:2 lusitelei autŰ ei a=lithos tsb=mulos a=mulikos tsb=onikos perikeitai peri ton trachÍlon autou kai erriptai eis tÍn thalassan Í ina skandalisÍ tsb=ena tŰn mikrŰn toutŰn a=ena

17:3 prosechete eautois ean tsb=de amartÍ tsb=eis tsb=se o adelphos sou epitimÍson autŰ kai ean metanoÍsÍ aphes autŰ

17:4 kai ean eptakis tÍs Ímeras a=amartÍsÍ tsb=amartÍ eis se kai eptakis tsb=tÍs tsb=Ímeras epistrepsÍ a=pros ts=epi ats=se legŰn metanoŰ aphÍseis autŰ

17:5 kai a=eipan tsb=eipon oi apostoloi tŰ kuriŰ prosthes Ímin pistin

17:6 eipen de o kurios ei ab=echete ts=eichete pistin Űs kokkon sinapeŰs elegete an tÍ sukaminŰ a=[tautÍ] tsb=tautÍ ekrizŰthÍti kai phuteuthÍti en tÍ thalassÍ kai upÍkousen an umin

17:7 tis de ex umŰn doulon echŰn arotriŰnta Í poimainonta os eiselthonti ek tou agrou erei a=autŰ eutheŰs parelthŰn ab=anapese ts=anapesai

17:8 all ouchi erei autŰ etoimason ti deipnÍsŰ kai perizŰsamenos diakonei moi eŰs phagŰ kai piŰ kai meta tauta phagesai kai piesai su

17:9 mÍ tsb=charin echei a=charin tŰ doulŰ tsb=ekeinŰ oti epoiÍsen ta diatachthenta ts=autŰ tsb=ou tsb=dokŰ

17:10 outŰs kai umeis otan poiÍsÍte panta ta diatachthenta umin legete oti douloi achreioi esmen tsb=oti o b=opheilomen ats=Űpheilomen poiÍsai pepoiÍkamen

17:11 kai egeneto en tŰ poreuesthai tsb=auton eis ierousalÍm kai autos diÍrcheto dia a=meson tsb=mesou samareias kai galilaias

17:12 kai eiserchomenou autou eis tina kŰmÍn apÍntÍsan a=[autŰ] tsb=autŰ deka leproi andres oi estÍsan porrŰthen

17:13 kai autoi Íran phŰnÍn legontes iÍsou epistata eleÍson Ímas

17:14 kai idŰn eipen autois poreuthentes epideixate eautous tois iereusin kai egeneto en tŰ upagein autous ekatharisthÍsan

17:15 eis de ex autŰn idŰn oti iathÍ upestrepsen meta phŰnÍs megalÍs doxazŰn ton theon

17:16 kai epesen epi prosŰpon para tous podas autou eucharistŰn autŰ kai autos Ín a=samaritÍs tsb=samareitÍs

17:17 apokritheis de o iÍsous eipen ouchi oi deka ekatharisthÍsan oi de ennea pou

17:18 ouch eurethÍsan upostrepsantes dounai doxan tŰ theŰ ei mÍ o allogenÍs outos

17:19 kai eipen autŰ anastas poreuou Í pistis sou sesŰken se

17:20 eperŰtÍtheis de upo tŰn pharisaiŰn pote erchetai Í basileia tou theou apekrithÍ autois kai eipen ouk erchetai Í basileia tou theou meta paratÍrÍseŰs

17:21 oude erousin idou Űde Í tsb=idou ekei idou gar Í basileia tou theou entos umŰn estin

17:22 eipen de pros tous mathÍtas eleusontai Ímerai ote epithumÍsete mian tŰn ÍmerŰn tou uiou tou anthrŰpou idein kai ouk opsesthe

17:23 kai erousin umin idou tsb=Űde tsb=Í tsb=idou ekei a=[Í] a=idou a=Űde mÍ apelthÍte mÍde diŰxÍte

17:24 Űsper gar Í astrapÍ tsb=Í astraptousa ek tÍs a=upo a=ton tsb=up ouranon eis tÍn up ouranon lampei outŰs estai ts=kai o uios tou anthrŰpou a=[en tsb=en tÍ Ímera a=autou] tsb=autou

17:25 prŰton de dei auton polla pathein kai apodokimasthÍnai apo tÍs geneas tautÍs

17:26 kai kathŰs egeneto en tais Ímerais ts=tou nŰe outŰs estai kai en tais Ímerais tou uiou tou anthrŰpou

17:27 Ísthion epinon egamoun a=egamizonto tsb=exegamizonto achri Ís Ímeras eisÍlthen nŰe eis tÍn kibŰton kai Ílthen o kataklusmos kai apŰlesen a=pantas tsb=apantas

17:28 omoiŰs a=kathŰs tsb=kai tsb=Űs egeneto en tais Ímerais lŰt Ísthion epinon Ígorazon epŰloun ephuteuon Űkodomoun

17:29 Í de Ímera exÍlthen lŰt apo sodomŰn ebrexen pur kai theion ap ouranou kai apŰlesen a=pantas tsb=apantas

17:30 kata a=ta a=auta tsb=tauta estai Í Ímera o uios tou anthrŰpou apokaluptetai

17:31 en ekeinÍ tÍ Ímera os estai epi tou dŰmatos kai ta skeuÍ autou en tÍ oikia mÍ katabatŰ arai auta kai o en tsb=tŰ agrŰ omoiŰs mÍ epistrepsatŰ eis ta opisŰ

17:32 mnÍmoneuete tÍs gunaikos lŰt

17:33 os ean zÍtÍsÍ tÍn psuchÍn autou a=peripoiÍsasthai tsb=sŰsai apolesei autÍn tsb=kai os a=d a=an tsb=ean apolesÍ tsb=autÍn zŰogonÍsei autÍn

17:34 legŰ umin tautÍ tÍ nukti esontai duo epi klinÍs mias ats=o eis a=paralÍmphthÍsetai tsb=paralÍphthÍsetai kai o eteros aphethÍsetai

17:35 tsb=duo esontai a=duo alÍthousai epi to auto s=Í tsb=mia tsb=paralÍphthÍsetai tsb=kai Í a=mia a=paralÍmphthÍsetai a=Í a=de etera aphethÍsetai

17:36 s=duo s=esontai s=en s=tŰ s=agrŰ s=o s=eis s=paralÍphthÍsetai s=kai s=o s=eteros s=aphethÍsetai

17:37 kai apokrithentes legousin autŰ pou kurie o de eipen autois opou to sŰma ekei a=kai tsb=sunachthÍsontai oi aetoi a=episunachthÍsontai

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase