Index: Greek New Testament

 

Luke 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

18:1 elegen de tsb=kai parabolÍn autois pros to dein pantote proseuchesthai a=autous kai mÍ a=egkakein tsb=ekkakein

18:2 legŰn kritÍs tis Ín en tini polei ton theon mÍ phoboumenos kai anthrŰpon mÍ entrepomenos

18:3 chÍra de Ín en tÍ polei ekeinÍ kai Írcheto pros auton legousa ekdikÍson me apo tou antidikou mou

18:4 kai ouk a=Íthelen tsb=ÍthelÍsen epi chronon meta de tauta eipen en eautŰ ei kai ton theon ou phoboumai a=oude tsb=kai anthrŰpon tsb=ouk entrepomai

18:5 dia ge to parechein moi kopon tÍn chÍran tautÍn ekdikÍsŰ autÍn ina mÍ eis telos erchomenÍ b=upopiazÍ ats=upŰpiazÍ me

18:6 eipen de o kurios akousate ti o kritÍs tÍs adikias legei

18:7 o de theos ou mÍ ab=poiÍsÍ ts=poiÍsei tÍn ekdikÍsin tŰn eklektŰn autou tŰn boŰntŰn a=autŰ tsb=pros tsb=auton Ímeras kai nuktos kai a=makrothumei tsb=makrothumŰn ep autois

18:8 legŰ umin oti poiÍsei tÍn ekdikÍsin autŰn en tachei plÍn o uios tou anthrŰpou elthŰn ara eurÍsei tÍn pistin epi tÍs gÍs

18:9 eipen de ats=kai pros tinas tous pepoithotas eph eautois oti eisin dikaioi kai exouthenountas tous loipous tÍn parabolÍn tautÍn

18:10 anthrŰpoi duo anebÍsan eis to ieron proseuxasthai o eis pharisaios kai o eteros telŰnÍs

18:11 o pharisaios statheis pros eauton tauta prosÍucheto o theos eucharistŰ soi oti ouk eimi Űsper oi loipoi tŰn anthrŰpŰn arpages adikoi moichoi Í kai Űs outos o telŰnÍs

18:12 nÍsteuŰ dis tou sabbatou apodekatŰ panta osa ktŰmai

18:13 tsb=kai o a=de telŰnÍs makrothen estŰs ouk Íthelen oude tous ophthalmous a=eparai eis ton ouranon tsb=eparai all etupten tsb=eis to stÍthos autou legŰn o theos ilasthÍti moi tŰ amartŰlŰ

18:14 legŰ umin katebÍ outos dedikaiŰmenos eis ton oikon autou a=par a=ekeinon tsb=Í b=gar tsb=ekeinos oti pas o upsŰn eauton tapeinŰthÍsetai o de tapeinŰn eauton upsŰthÍsetai

18:15 prosepheron de autŰ kai ta brephÍ ina autŰn aptÍtai idontes de oi mathÍtai a=epetimŰn tsb=epetimÍsan autois

18:16 o de iÍsous a=prosekalesato tsb=proskalesamenos auta a=legŰn tsb=eipen aphete ta paidia erchesthai pros me kai mÍ kŰluete auta tŰn gar toioutŰn estin Í basileia tou theou

18:17 amÍn legŰ umin os a=an tsb=ean mÍ dexÍtai tÍn basileian tou theou Űs paidion ou mÍ eiselthÍ eis autÍn

18:18 kai epÍrŰtÍsen tis auton archŰn legŰn didaskale agathe ti poiÍsas zŰÍn aiŰnion klÍronomÍsŰ

18:19 eipen de autŰ o iÍsous ti me legeis agathon oudeis agathos ei mÍ eis o theos

18:20 tas entolas oidas mÍ moicheusÍs mÍ phoneusÍs mÍ klepsÍs mÍ pseudomarturÍsÍs tima ton patera sou kai tÍn mÍtera tsb=sou

18:21 o de eipen tauta panta a=ephulaxa tsb=ephulaxamÍn ek neotÍtos tsb=mou

18:22 akousas de tsb=tauta o iÍsous eipen autŰ eti en soi leipei panta osa echeis pŰlÍson kai diados ptŰchois kai exeis thÍsauron en a=[tois] a=ouranois tsb=ouranŰ kai deuro akolouthei moi

18:23 o de akousas tauta perilupos a=egenÍthÍ tsb=egeneto Ín gar plousios sphodra

18:24 idŰn de auton o iÍsous a=[perilupon tsb=perilupon a=genomenon] tsb=genomenon eipen pŰs duskolŰs oi ta chrÍmata echontes tsb=eiseleusontai eis tÍn basileian tou theou a=eisporeuontai

18:25 eukopŰteron gar estin kamÍlon dia a=trÍmatos tsb=trumalias a=belonÍs tsb=raphidos eiselthein Í plousion eis tÍn basileian tou theou eiselthein

18:26 a=eipan tsb=eipon de oi akousantes kai tis dunatai sŰthÍnai

18:27 o de eipen ta adunata para anthrŰpois dunata tsb=estin para tŰ theŰ a=estin

18:28 eipen de ats=o petros idou Ímeis a=aphentes tsb=aphÍkamen a=ta tsb=panta a=idia tsb=kai ÍkolouthÍsamen soi

18:29 o de eipen autois amÍn legŰ umin oti oudeis estin os aphÍken oikian Í a=gunaika tsb=goneis Í adelphous Í a=goneis tsb=gunaika Í tekna eneken tÍs basileias tou theou

18:30 os a=ouchi tsb=ou mÍ a= tsb=apolabÍ pollaplasiona en tŰ kairŰ toutŰ kai en tŰ aiŰni tŰ erchomenŰ zŰÍn aiŰnion

18:31 paralabŰn de tous dŰdeka eipen pros autous idou anabainomen eis a=ierousalÍm tsb=ierosoluma kai telesthÍsetai panta ta gegrammena dia tŰn prophÍtŰn tŰ uiŰ tou anthrŰpou

18:32 paradothÍsetai gar tois ethnesin kai empaichthÍsetai kai ubristhÍsetai kai emptusthÍsetai

18:33 kai mastigŰsantes apoktenousin auton kai tÍ Ímera tÍ tritÍ anastÍsetai

18:34 kai autoi ouden toutŰn sunÍkan kai Ín to rÍma touto kekrummenon ap autŰn kai ouk eginŰskon ta legomena

18:35 egeneto de en tŰ eggizein auton eis ierichŰ tuphlos tis ekathÍto para tÍn odon a=epaitŰn tsb=prosaitŰn

18:36 akousas de ochlou diaporeuomenou epunthaneto ti eiÍ touto

18:37 apÍggeilan de autŰ oti iÍsous o nazŰraios parerchetai

18:38 kai eboÍsen legŰn iÍsou uie ab=dauid ts=dabid eleÍson me

18:39 kai oi proagontes epetimŰn autŰ ina a=sigÍsÍ tsb=siŰpÍsÍ autos de pollŰ mallon ekrazen uie ab=dauid ts=dabid eleÍson me

18:40 statheis de o iÍsous ekeleusen auton achthÍnai pros auton eggisantos de autou epÍrŰtÍsen auton

18:41 tsb=legŰn ti soi theleis poiÍsŰ o de eipen kurie ina anablepsŰ

18:42 kai o iÍsous eipen autŰ anablepson Í pistis sou sesŰken se

18:43 kai parachrÍma aneblepsen kai Íkolouthei autŰ doxazŰn ton theon kai pas o laos idŰn edŰken ainon tŰ theŰ

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase