Index: Greek New Testament

 

Luke 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

19:1 kai eiselthôn diêrcheto tên ierichô

19:2 kai idou anêr onomati kaloumenos zakchaios kai autos ên architelônês kai a=autos tsb=outos tsb=ên plousios

19:3 kai ezêtei idein ton iêsoun tis estin kai ouk êdunato apo tou ochlou oti tê êlikia mikros ên

19:4 kai prodramôn a=eis a=to emprosthen anebê epi a=sukomorean tsb=sukomôraian ina idê auton oti b=[di] ts=di ekeinês b=emellen ats=êmellen dierchesthai

19:5 kai ôs êlthen epi ton topon anablepsas o iêsous tsb=eiden tsb=auton tsb=kai eipen pros auton zakchaie speusas katabêthi sêmeron gar en tô oikô sou dei me meinai

19:6 kai speusas katebê kai upedexato auton chairôn

19:7 kai idontes ab=pantes ts=apantes diegogguzon legontes oti para amartôlô andri eisêlthen katalusai

19:8 statheis de zakchaios eipen pros ton kurion idou ta a=êmisia a=mou tsb=êmisê tôn uparchontôn tsb=mou kurie tsb=didômi tois ptôchois a=didômi kai ei tinos ti esukophantêsa apodidômi tetraploun

19:9 eipen de pros auton o iêsous oti sêmeron sôtêria tô oikô toutô egeneto kathoti kai autos uios abraam estin

19:10 êlthen gar o uios tou anthrôpou zêtêsai kai sôsai to apolôlos

19:11 akouontôn de autôn tauta prostheis eipen parabolên dia to eggus tsb=auton einai ierousalêm a=auton kai dokein autous oti parachrêma mellei ê basileia tou theou anaphainesthai

19:12 eipen oun anthrôpos tis eugenês eporeuthê eis chôran makran labein eautô basileian kai upostrepsai

19:13 kalesas de deka doulous eautou edôken autois deka mnas kai eipen pros autous pragmateusasthe a=en a=ô tsb=eôs erchomai

19:14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisô autou legontes ou thelomen touton basileusai eph êmas

19:15 kai egeneto en tô epanelthein auton labonta tên basileian b=[kai] ats=kai eipen phônêthênai autô tous doulous toutous ois a=dedôkei tsb=edôken to argurion ina a=gnoi tsb=gnô tsb=tis ti a=diepragmateusanto tsb=diepragmateusato

19:16 paregeneto de o prôtos legôn kurie ê mna sou tsb=proseirgasato deka a=prosêrgasato mnas

19:17 kai eipen autô a=euge tsb=eu agathe doule oti en elachistô pistos egenou isthi exousian echôn epanô deka poleôn

19:18 kai êlthen o deuteros legôn tsb=kurie ê mna sou a=kurie epoiêsen pente mnas

19:19 eipen de kai toutô kai sou tsb=ginou epanô a=ginou pente poleôn

19:20 kai a=o eteros êlthen legôn kurie idou ê mna sou ên eichon apokeimenên en soudariô

19:21 ephoboumên gar se oti anthrôpos austêros ei aireis o ouk ethêkas kai therizeis o ouk espeiras

19:22 legei tsb=de autô ek tou stomatos sou krinô se ponêre doule êdeis oti egô anthrôpos austêros eimi airôn o ouk ethêka kai therizôn o ouk espeira

19:23 kai ab=dia ab=ti ts=diati ouk edôkas a=mou to argurion tsb=mou epi ts=tên trapezan a=kagô tsb=kai tsb=egô elthôn sun tokô an tsb=epraxa auto a=epraxa

19:24 kai tois parestôsin eipen arate ap autou tên mnan kai dote tô tas deka mnas echonti

19:25 kai a=eipan tsb=eipon autô kurie echei deka mnas

19:26 legô tsb=gar umin oti panti tô echonti dothêsetai apo de tou mê echontos kai o echei arthêsetai tsb=ap tsb=autou

19:27 plên tous echthrous mou a=toutous tsb=ekeinous tous mê thelêsantas me basileusai ep autous agagete ôde kai katasphaxate a=autous emprosthen mou

19:28 kai eipôn tauta eporeueto emprosthen anabainôn eis ierosoluma

19:29 kai egeneto ôs êggisen eis b=bêthsphagê ats=bêthphagê kai a= tsb=bêthanian pros to oros to kaloumenon elaiôn apesteilen duo tôn mathêtôn tsb=autou

19:30 a=legôn tsb=eipôn upagete eis tên katenanti kômên en ê eisporeuomenoi eurêsete pôlon dedemenon eph on oudeis pôpote anthrôpôn ekathisen a=kai lusantes auton agagete

19:31 kai ean tis umas erôta ab=dia ab=ti ts=diati luete outôs ereite tsb=autô oti o kurios autou chreian echei

19:32 apelthontes de oi apestalmenoi euron kathôs eipen autois

19:33 luontôn de autôn ton pôlon a=eipan tsb=eipon oi kurioi autou pros autous ti luete ton pôlon

19:34 oi de a=eipan a=oti tsb=eipon o kurios autou chreian echei

19:35 kai êgagon auton pros ton iêsoun kai a=epiripsantes tsb=epirripsantes a=autôn tsb=eautôn ta imatia epi ton pôlon epebibasan ton iêsoun

19:36 poreuomenou de autou upestrônnuon ta imatia autôn en tê odô

19:37 eggizontos de autou êdê pros tê katabasei tou orous tôn elaiôn êrxanto apan to plêthos tôn mathêtôn chairontes ainein ton theon phônê megalê peri pasôn ôn eidon dunameôn

19:38 legontes eulogêmenos o erchomenos a=o basileus en onomati kuriou tsb=eirênê en ouranô a=eirênê kai doxa en upsistois

19:39 kai tines tôn pharisaiôn apo tou ochlou a=eipan tsb=eipon pros auton didaskale epitimêson tois mathêtais sou

19:40 kai apokritheis eipen tsb=autois legô umin tsb=oti ean outoi a=siôpêsousin tsb=siôpêsôsin oi lithoi a=kraxousin tsb=kekraxontai

19:41 kai ôs êggisen idôn tên polin eklausen ep a=autên tsb=autê

19:42 legôn oti ei egnôs tsb=kai tsb=su tsb=kai tsb=ge en tê êmera tsb=sou tautê a=kai a=su ta pros eirênên tsb=sou nun de ekrubê apo ophthalmôn sou

19:43 oti êxousin êmerai epi se kai a=parembalousin tsb=peribalousin oi echthroi sou charaka soi kai perikuklôsousin se kai sunexousin se pantothen

19:44 kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphêsousin tsb=en tsb=soi lithon epi a=lithon a=en a=soi tsb=lithô anth ôn ouk egnôs ton kairon tês episkopês sou

19:45 kai eiselthôn eis to ieron êrxato ekballein tous pôlountas tsb=en tsb=autô tsb=kai tsb=agorazontas

19:46 legôn autois gegraptai a=kai a=estai o oikos mou oikos proseuchês tsb=estin umeis de auton epoiêsate spêlaion lêstôn

19:47 kai ên didaskôn to kath êmeran en tô ierô oi de archiereis kai oi grammateis ezêtoun auton apolesai kai oi prôtoi tou laou

19:48 kai ouch euriskon to ti poiêsôsin o laos gar apas exekremato autou akouôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase