Index: Greek New Testament

 

Luke 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

20:1 kai egeneto en mia tôn êmerôn tsb=ekeinôn didaskontos autou ton laon en tô ierô kai euaggelizomenou epestêsan oi b=iereis ats=archiereis kai oi grammateis sun tois presbuterois

20:2 kai a=eipan a=legontes tsb=eipon pros auton a=eipon tsb=legontes tsb=eipe êmin en poia exousia tauta poieis ê tis estin o dous soi tên exousian tautên

20:3 apokritheis de eipen pros autous erôtêsô umas kagô tsb=ena logon kai eipate moi

20:4 to baptisma iôannou ex ouranou ên ê ex anthrôpôn

20:5 oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean eipômen ex ouranou erei ab=dia ab=ti ts=diati ts=oun ouk episteusate autô

20:6 ean de eipômen ex anthrôpôn tsb=pas o laos a=apas katalithasei êmas pepeismenos gar estin iôannên prophêtên einai

20:7 kai apekrithêsan mê eidenai pothen

20:8 kai o iêsous eipen autois oude egô legô umin en poia exousia tauta poiô

20:9 êrxato de pros ton laon legein tên parabolên tautên anthrôpos a=[tis] ts=tis ephuteusen ampelôna kai a=exedeto tsb=exedoto auton geôrgois kai apedêmêsen chronous ikanous

20:10 kai tsb=en kairô apesteilen pros tous geôrgous doulon ina apo tou karpou tou ampelônos a=dôsousin tsb=dôsin autô oi de geôrgoi tsb=deirantes tsb=auton exapesteilan a=auton a=deirantes kenon

20:11 kai prosetheto tsb=pempsai eteron a=pempsai doulon oi de kakeinon deirantes kai atimasantes exapesteilan kenon

20:12 kai prosetheto tsb=pempsai triton a=pempsai oi de kai touton traumatisantes exebalon

20:13 eipen de o kurios tou ampelônos ti poiêsô pempsô ton uion mou ton agapêton isôs touton tsb=idontes entrapêsontai

20:14 idontes de auton oi geôrgoi dielogizonto pros a=allêlous tsb=eautous legontes outos estin o klêronomos tsb=deute apokteinômen auton ina êmôn genêtai ê klêronomia

20:15 kai ekbalontes auton exô tou ampelônos apekteinan ti oun poiêsei autois o kurios tou ampelônos

20:16 eleusetai kai apolesei tous geôrgous toutous kai dôsei ton ampelôna allois akousantes de a=eipan tsb=eipon mê genoito

20:17 o de emblepsas autois eipen ti oun estin to gegrammenon touto lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias

20:18 pas o pesôn ep ekeinon ton lithon sunthlasthêsetai eph on d an pesê likmêsei auton

20:19 kai ezêtêsan oi a=grammateis tsb=archiereis kai oi a=archiereis tsb=grammateis epibalein ep auton tas cheiras en autê tê ôra kai ephobêthêsan ats=ton ats=laon egnôsan gar oti pros autous a=eipen tên parabolên tautên tsb=eipen

20:20 kai paratêrêsantes apesteilan egkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabôntai autou logou a=ôste tsb=eis tsb=to paradounai auton tê archê kai tê exousia tou êgemonos

20:21 kai epêrôtêsan auton legontes didaskale oidamen oti orthôs legeis kai didaskeis kai ou lambaneis prosôpon all ep alêtheias tên odon tou theou didaskeis

20:22 exestin a=êmas tsb=êmin kaisari phoron dounai ê ou

20:23 katanoêsas de autôn tên panourgian eipen pros autous tsb=ti tsb=me tsb=peirazete

20:24 a=deixate tsb=epideixate moi dênarion tinos echei eikona kai epigraphên a=oi tsb=apokrithentes de a=eipan tsb=eipon kaisaros

20:25 o de eipen a=pros tsb=autois a=autous tsb=apodote toinun a=apodote ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tô theô

20:26 kai ouk ischusan epilabesthai autou rêmatos enantion tou laou kai thaumasantes epi tê apokrisei autou esigêsan

20:27 proselthontes de tines tôn saddoukaiôn oi a= tsb=antilegontes anastasin mê einai epêrôtêsan auton

20:28 legontes didaskale a=môusês tsb=môsês egrapsen êmin ean tinos adelphos apothanê echôn gunaika kai outos ateknos a=ê tsb=apothanê ina labê o adelphos autou tên gunaika kai exanastêsê sperma tô adelphô autou

20:29 epta oun adelphoi êsan kai o prôtos labôn gunaika apethanen ateknos

20:30 kai tsb=elaben o deuteros tsb=tên tsb=gunaika tsb=kai tsb=outos tsb=apethanen tsb=ateknos

20:31 kai o tritos elaben autên ôsautôs b=ôsautôs de kai oi epta s=kai ou katelipon tekna kai apethanon

20:32 usteron b=[de] t=de tsb=pantôn tsb=apethanen kai ê gunê a=apethanen

20:33 a=ê a=gunê a=oun en tê tsb=oun anastasei tinos autôn ginetai gunê oi gar epta eschon autên gunaika

20:34 kai tsb=apokritheis eipen autois o iêsous oi uioi tou aiônos toutou gamousin kai a=gamiskontai tsb=ekgamiskontai

20:35 oi de kataxiôthentes tou aiônos ekeinou tuchein kai tês anastaseôs tês ek nekrôn oute gamousin oute a=gamizontai b=ekgamizontai ts=ekgamiskontai

20:36 a=oude tsb=oute gar apothanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin tsb=tou theou tês anastaseôs uioi ontes

20:37 oti de egeirontai oi nekroi kai a=môusês tsb=môsês emênusen epi tês batou ôs legei kurion ton theon abraam kai tsb=ton theon isaak kai tsb=ton theon iakôb

20:38 theos de ouk estin nekrôn alla zôntôn pantes gar autô zôsin

20:39 apokrithentes de tines tôn grammateôn a=eipan tsb=eipon didaskale kalôs eipas

20:40 ouketi a=gar tsb=de etolmôn eperôtan auton ouden

20:41 eipen de pros autous pôs legousin ton christon tsb=uion b=dauid ts=dabid einai a=dauid a=uion

20:42 tsb=kai autos a=gar ab=dauid ts=dabid legei en biblô psalmôn eipen tsb=o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou

20:43 eôs an thô tous echthrous sou upopodion tôn podôn sou

20:44 ab=dauid ts=dabid oun kurion auton kalei kai pôs tsb=uios autou a=uios estin

20:45 akouontos de pantos tou laou eipen tois mathêtais a=[autou] tsb=autou

20:46 prosechete apo tôn grammateôn tôn thelontôn peripatein en stolais kai philountôn aspasmous en tais agorais kai prôtokathedrias en tais sunagôgais kai prôtoklisias en tois deipnois

20:47 oi katesthiousin tas oikias tôn chêrôn kai prophasei makra proseuchontai outoi a=lêmpsontai tsb=lêpsontai perissoteron krima

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase