Index: Greek New Testament

 

Luke 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

22:1 êggizen de ê eortê tôn azumôn ê legomenê pascha

22:2 kai ezêtoun oi archiereis kai oi grammateis to pôs anelôsin auton ephobounto gar ton laon

22:3 eisêlthen de ts=o satanas eis ioudan ton a=kaloumenon tsb=epikaloumenon iskariôtên onta ek tou arithmou tôn dôdeka

22:4 kai apelthôn sunelalêsen tois archiereusin kai ts=tois stratêgois to pôs tsb=auton tsb=paradô autois a=paradô a=auton

22:5 kai echarêsan kai sunethento autô argurion dounai

22:6 kai exômologêsen kai ezêtei eukairian tou paradounai auton tsb=autois ater ochlou a=autois

22:7 êlthen de ê êmera tôn azumôn a=[en] tsb=en ê edei thuesthai to pascha

22:8 kai apesteilen petron kai iôannên eipôn poreuthentes etoimasate êmin to pascha ina phagômen

22:9 oi de a=eipan tsb=eipon autô pou theleis b=etoimasomen ats=etoimasômen

22:10 o de eipen autois idou eiselthontôn umôn eis tên polin sunantêsei umin anthrôpos keramion udatos bastazôn akolouthêsate autô eis tên oikian a=eis a=ên tsb=ou eisporeuetai

22:11 kai ereite tô oikodespotê tês oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pascha meta tôn mathêtôn mou phagô

22:12 kakeinos umin deixei a=anagaion tsb=anôgeon mega estrômenon ekei etoimasate

22:13 apelthontes de euron kathôs a=eirêkei tsb=eirêken autois kai êtoimasan to pascha

22:14 kai ote egeneto ê ôra anepesen kai oi tsb=dôdeka apostoloi sun autô

22:15 kai eipen pros autous epithumia epethumêsa touto to pascha phagein meth umôn pro tou me pathein

22:16 legô gar umin oti tsb=ouketi ou mê phagô a=auto tsb=ex tsb=autou eôs otou plêrôthê en tê basileia tou theou

22:17 kai dexamenos potêrion eucharistêsas eipen labete touto kai diamerisate a=eis a=eautous tsb=eautois

22:18 legô gar umin a=[oti] tsb=oti ou mê piô apo tou a=nun a=apo a=tou ab=genêmatos ts=gennêmatos tês ampelou eôs a=ou tsb=otou ê basileia tou theou elthê

22:19 kai labôn arton eucharistêsas eklasen kai edôken autois legôn touto estin to sôma mou to uper umôn didomenon touto poieite eis tên emên anamnêsin

22:20 tsb=ôsautôs kai to potêrion a=ôsautôs meta to deipnêsai legôn touto to potêrion ê kainê diathêkê en tô aimati mou to uper umôn a=ekchunnomenon tsb=ekchunomenon

22:21 plên idou ê cheir tou paradidontos me met emou epi tês trapezês

22:22 a=oti tsb=kai o tsb=men uios a=men tou anthrôpou tsb=poreuetai kata to ôrismenon a=poreuetai plên ouai tô anthrôpô ekeinô di ou paradidotai

22:23 kai autoi êrxanto suzêtein pros eautous to tis ara eiê ex autôn o touto mellôn prassein

22:24 egeneto de kai philoneikia en autois to tis autôn dokei einai meizôn

22:25 o de eipen autois oi basileis tôn ethnôn kurieuousin autôn kai oi exousiazontes autôn euergetai kalountai

22:26 umeis de ouch outôs all o meizôn en umin a=ginesthô tsb=genesthô ôs o neôteros kai o êgoumenos ôs o diakonôn

22:27 tis gar meizôn o anakeimenos ê o diakonôn ouchi o anakeimenos egô de tsb=eimi en mesô umôn a=eimi ôs o diakonôn

22:28 umeis de este oi diamemenêkotes met emou en tois peirasmois mou

22:29 kagô diatithemai umin kathôs dietheto moi o patêr mou basileian

22:30 ina a=esthête tsb=esthiête kai pinête epi tês trapezês mou b=[en ats=en tê basileia b=mou] ats=mou kai a=kathêsesthe b=kathisesthe ts=kathisêsthe epi thronôn tsb=krinontes tas dôdeka phulas a=krinontes tou israêl

22:31 tsb=eipen tsb=de tsb=o tsb=kurios simôn simôn idou o satanas exêtêsato umas tou siniasai ôs ton siton

22:32 egô de edeêthên peri sou ina mê ab=eklipê ts=ekleipê ê pistis sou kai su pote epistrepsas a=stêrison tsb=stêrixon tous adelphous sou

22:33 o de eipen autô kurie meta sou etoimos eimi kai eis phulakên kai eis thanaton poreuesthai

22:34 o de eipen legô soi petre ou tsb=mê b=phônêsê ats=phônêsei sêmeron alektôr a=eôs tsb=prin tsb=ê tris tsb=aparnêsê tsb=mê tsb=eidenai me a=aparnêsê a=eidenai

22:35 kai eipen autois ote apesteila umas ater a=ballantiou tsb=balantiou kai pêras kai upodêmatôn mê tinos usterêsate oi de a=eipan tsb=eipon ab=outhenos ts=oudenos

22:36 eipen a=de tsb=oun autois alla nun o echôn a=ballantion tsb=balantion aratô omoiôs kai pêran kai o mê echôn b=pôlêsei ats=pôlêsatô to imation autou kai b=agorasei ats=agorasatô machairan

22:37 legô gar umin oti tsb=eti touto to gegrammenon dei telesthênai en emoi to kai meta anomôn elogisthê kai gar a=to tsb=ta peri emou telos echei

22:38 oi de a=eipan tsb=eipon kurie idou machairai ôde duo o de eipen autois ikanon estin

22:39 kai exelthôn eporeuthê kata to ethos eis to oros tôn elaiôn êkolouthêsan de autô kai oi mathêtai tsb=autou

22:40 genomenos de epi tou topou eipen autois proseuchesthe mê eiselthein eis peirasmon

22:41 kai autos apespasthê ap autôn ôsei lithou bolên kai theis ta gonata prosêucheto

22:42 legôn pater ei boulei as=parenegke a=touto bt=parenegkein to potêrion tsb=touto ap emou plên mê to thelêma mou alla to son a=ginesthô tsb=genesthô

22:43 a=[[ôphthê tsb=ôphthê de autô aggelos ap ouranou enischuôn auton

22:44 kai genomenos en agônia ektenesteron prosêucheto a=kai egeneto tsb=de o idrôs autou ôsei thromboi aimatos katabainontes epi tên a=gên]] tsb=gên

22:45 kai anastas apo tês proseuchês elthôn pros tous mathêtas s=autou euren tsb=autous koimômenous a=autous apo tês lupês

22:46 kai eipen autois ti katheudete anastantes proseuchesthe ina mê eiselthête eis peirasmon

22:47 eti tsb=de autou lalountos idou ochlos kai o legomenos ioudas eis tôn dôdeka proêrcheto ab=autous ts=autôn kai êggisen tô iêsou philêsai auton

22:48 tsb=o tsb=de iêsous a=de eipen autô iouda philêmati ton uion tou anthrôpou paradidôs

22:49 idontes de oi peri auton to esomenon a=eipan tsb=eipon tsb=autô kurie ei pataxomen en a=machairê tsb=machaira

22:50 kai epataxen eis tis ex autôn tsb=ton tsb=doulon tou archiereôs a=ton a=doulon kai apheilen tsb=autou to ous a=autou to dexion

22:51 apokritheis de o iêsous eipen eate eôs toutou kai apsamenos tou ôtiou tsb=autou iasato auton

22:52 eipen de tsb=o iêsous pros tous paragenomenous ep auton archiereis kai stratêgous tou ierou kai presbuterous ôs epi lêstên a=exêlthate tsb=exelêluthate meta machairôn kai xulôn

22:53 kath êmeran ontos mou meth umôn en tô ierô ouk exeteinate tas cheiras ep eme all autê tsb=umôn estin a=umôn ê ôra kai ê exousia tou skotous

22:54 sullabontes de auton êgagon kai eisêgagon tsb=auton eis a=tên tsb=ton a=oikian tsb=oikon tou archiereôs o de petros êkolouthei makrothen

22:55 a=periapsantôn tsb=apsantôn de pur en mesô tês aulês kai sugkathisantôn tsb=autôn ekathêto o petros a=mesos tsb=en tsb=mesô autôn

22:56 idousa de auton paidiskê tis kathêmenon pros to phôs kai atenisasa autô eipen kai outos sun autô ên

22:57 o de êrnêsato tsb=auton legôn tsb=gunai ouk oida auton a=gunai

22:58 kai meta brachu eteros idôn auton ephê kai su ex autôn ei o de petros a=ephê tsb=eipen anthrôpe ouk eimi

22:59 kai diastasês ôsei ôras mias allos tis diischurizeto legôn ep alêtheias kai outos met autou ên kai gar galilaios estin

22:60 eipen de o petros anthrôpe ouk oida o legeis kai parachrêma eti lalountos autou ephônêsen ts=o alektôr

22:61 kai strapheis o kurios eneblepsen tô petrô kai upemnêsthê o petros tou a=rêmatos tsb=logou tou kuriou ôs eipen autô oti prin alektora phônêsai a=sêmeron aparnêsê me tris

22:62 kai exelthôn exô tsb=o tsb=petros eklausen pikrôs

22:63 kai oi andres oi sunechontes a=auton tsb=ton tsb=iêsoun enepaizon autô derontes

22:64 kai perikalupsantes auton tsb=etupton tsb=autou tsb=to tsb=prosôpon tsb=kai epêrôtôn tsb=auton legontes prophêteuson tis estin o paisas se

22:65 kai etera polla blasphêmountes elegon eis auton

22:66 kai ôs egeneto êmera sunêchthê to presbuterion tou laou archiereis ats=te kai grammateis kai a=apêgagon tsb=anêgagon auton eis to sunedrion ab=autôn ts=eautôn legontes

22:67 ei su ei o christos a=eipon tsb=eipe êmin eipen de autois ean umin eipô ou mê pisteusête

22:68 ean de tsb=kai erôtêsô ou mê apokrithête tsb=moi tsb=ê tsb=apolusête

22:69 apo tou nun a=de estai o uios tou anthrôpou kathêmenos ek dexiôn tês dunameôs tou theou

22:70 a=eipan tsb=eipon de pantes su oun ei o uios tou theou o de pros autous ephê umeis legete oti egô eimi

22:71 oi de a=eipan tsb=eipon ti eti tsb=chreian echomen marturias a=chreian autoi gar êkousamen apo tou stomatos autou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase