Index: Greek New Testament

 

John 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

5:1 meta tauta Ín b=[Í] eortÍ tŰn ioudaiŰn kai anebÍ tsb=o iÍsous eis ierosoluma

5:2 estin de en tois ierosolumois epi tÍ probatikÍ kolumbÍthra Í epilegomenÍ ebraisti a=bÍthzatha tsb=bÍthesda pente stoas echousa

5:3 en tautais katekeito plÍthos tsb=polu tŰn asthenountŰn tuphlŰn chŰlŰn xÍrŰn tsb=ekdechomenŰn tsb=tÍn tsb=tou tsb=udatos tsb=kinÍsin

5:4 tsb=aggelos tsb=gar tsb=kata tsb=kairon tsb=katebainen tsb=en tsb=tÍ tsb=kolumbÍthra tsb=kai tsb=etarassen tsb=to tsb=udŰr tsb=o tsb=oun tsb=prŰtos tsb=embas tsb=meta tsb=tÍn tsb=tarachÍn tsb=tou tsb=udatos tsb=ugiÍs tsb=egineto tsb=Ű tsb=dÍpote tsb=katei

5:5 Ín de tis anthrŰpos ekei abs=triakonta s=kai ab=[kai] abs=oktŰ t=triakontaoktŰ etÍ echŰn en tÍ astheneia a=autou

5:6 touton idŰn o iÍsous katakeimenon kai gnous oti polun ÍdÍ chronon echei legei autŰ theleis ugiÍs genesthai

5:7 apekrithÍ autŰ o asthenŰn kurie anthrŰpon ouk echŰ ina otan tarachthÍ to udŰr ab=balÍ ts=ballÍ me eis tÍn kolumbÍthran en Ű de erchomai egŰ allos pro emou katabainei

5:8 legei autŰ o iÍsous a=egeire tsb=egeirai aron ton a=krabatton tsb=krabbaton sou kai peripatei

5:9 kai eutheŰs egeneto ugiÍs o anthrŰpos kai Íren ton a=krabatton tsb=krabbaton autou kai periepatei Ín de sabbaton en ekeinÍ tÍ Ímera

5:10 elegon oun oi ioudaioi tŰ tetherapeumenŰ sabbaton estin a=kai ouk exestin soi arai ton a=krabatton a=sou tsb=krabbaton

5:11 a=o a=de apekrithÍ autois o poiÍsas me ugiÍ ekeinos moi eipen aron ton a=krabatton tsb=krabbaton sou kai peripatei

5:12 ÍrŰtÍsan tsb=oun auton tis estin o anthrŰpos o eipŰn soi aron tsb=ton tsb=krabbaton tsb=sou kai peripatei

5:13 o de iatheis ouk Ídei tis estin o gar iÍsous exeneusen ochlou ontos en tŰ topŰ

5:14 meta tauta euriskei auton o iÍsous en tŰ ierŰ kai eipen autŰ ide ugiÍs gegonas mÍketi amartane ina mÍ cheiron tsb=ti soi a=ti genÍtai

5:15 apÍlthen o anthrŰpos kai anÍggeilen tois ioudaiois oti iÍsous estin o poiÍsas auton ugiÍ

5:16 kai dia touto ediŰkon tsb=ton tsb=iÍsoun oi ioudaioi a=ton a=iÍsoun tsb=kai tsb=ezÍtoun tsb=auton tsb=apokteinai oti tauta epoiei en sabbatŰ

5:17 o de a=[iÍsous] tsb=iÍsous apekrinato autois o patÍr mou eŰs arti ergazetai kagŰ ergazomai

5:18 dia touto oun mallon ezÍtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton theon ison eauton poiŰn tŰ theŰ

5:19 apekrinato oun o iÍsous kai a=elegen tsb=eipen autois amÍn amÍn legŰ umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mÍ ti blepÍ ton patera poiounta a gar an ekeinos poiÍ tauta kai o uios omoiŰs poiei

5:20 o gar patÍr philei ton uion kai panta deiknusin autŰ a autos poiei kai meizona toutŰn deixei autŰ erga ina umeis thaumazÍte

5:21 Űsper gar o patÍr egeirei tous nekrous kai zŰopoiei outŰs kai o uios ous thelei zŰopoiei

5:22 oude gar o patÍr krinei oudena alla tÍn krisin pasan dedŰken tŰ uiŰ

5:23 ina pantes a=timŰsi tsb=timŰsin ton uion kathŰs a=timŰsi tsb=timŰsin ton patera o mÍ timŰn ton uion ou tima ton patera ton pempsanta auton

5:24 amÍn amÍn legŰ umin oti o ton logon mou akouŰn kai pisteuŰn tŰ pempsanti me echei zŰÍn aiŰnion kai eis krisin ouk erchetai alla metabebÍken ek tou thanatou eis tÍn zŰÍn

5:25 amÍn amÍn legŰ umin oti erchetai Űra kai nun estin ote oi nekroi a=akousousin tsb=akousontai tÍs phŰnÍs tou uiou tou theou kai oi akousantes a=zÍsousin tsb=zÍsontai

5:26 Űsper gar o patÍr echei zŰÍn en eautŰ outŰs tsb=edŰken kai tŰ uiŰ a=edŰken zŰÍn echein en eautŰ

5:27 kai exousian edŰken autŰ tsb=kai krisin poiein oti uios anthrŰpou estin

5:28 mÍ thaumazete touto oti erchetai Űra en Í pantes oi en tois mnÍmeiois a=akousousin tsb=akousontai tÍs phŰnÍs autou

5:29 kai ekporeusontai oi ta agatha poiÍsantes eis anastasin zŰÍs oi de ta phaula praxantes eis anastasin kriseŰs

5:30 ou dunamai egŰ poiein ap emautou ouden kathŰs akouŰ krinŰ kai Í krisis Í emÍ dikaia estin oti ou zÍtŰ to thelÍma to emon alla to thelÍma tou pempsantos me tsb=patros

5:31 ean egŰ marturŰ peri emautou Í marturia mou ouk estin alÍthÍs

5:32 allos estin o marturŰn peri emou kai oida oti alÍthÍs estin Í marturia Ín marturei peri emou

5:33 umeis apestalkate pros iŰannÍn kai memarturÍken tÍ alÍtheia

5:34 egŰ de ou para anthrŰpou tÍn marturian lambanŰ alla tauta legŰ ina umeis sŰthÍte

5:35 ekeinos Ín o luchnos o kaiomenos kai phainŰn umeis de ÍthelÍsate ab=agalliathÍnai ts=agalliasthÍnai pros Űran en tŰ phŰti autou

5:36 egŰ de echŰ tÍn marturian meizŰ tou iŰannou ta gar erga a a=dedŰken tsb=edŰken moi o patÍr ina teleiŰsŰ auta auta ta erga a tsb=egŰ poiŰ marturei peri emou oti o patÍr me apestalken

5:37 kai o pempsas me patÍr a=ekeinos tsb=autos memarturÍken peri emou oute phŰnÍn autou tsb=akÍkoate pŰpote a=akÍkoate oute eidos autou eŰrakate

5:38 kai ton logon autou ouk echete tsb=menonta en umin a=menonta oti on apesteilen ekeinos toutŰ umeis ou pisteuete

5:39 a=eraunate tsb=ereunate tas graphas oti umeis dokeite en autais zŰÍn aiŰnion echein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou

5:40 kai ou thelete elthein pros me ina zŰÍn echÍte

5:41 doxan para anthrŰpŰn ou lambanŰ

5:42 a=alla tsb=all egnŰka umas oti tÍn agapÍn tou theou ouk echete en eautois

5:43 egŰ elÍlutha en tŰ onomati tou patros mou kai ou lambanete me ean allos elthÍ en tŰ onomati tŰ idiŰ ekeinon a=lÍmpsesthe tsb=lÍpsesthe

5:44 pŰs dunasthe umeis pisteusai doxan para allÍlŰn lambanontes kai tÍn doxan tÍn para tou monou theou ou zÍteite

5:45 mÍ dokeite oti egŰ katÍgorÍsŰ umŰn pros ton patera estin o katÍgorŰn umŰn a=mŰusÍs tsb=mŰsÍs eis on umeis Ílpikate

5:46 ei gar episteuete a=mŰusei tsb=mŰsÍ episteuete an emoi peri gar emou ekeinos egrapsen

5:47 ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pŰs tois emois rÍmasin pisteusete

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase