Index: Greek New Testament

 

John 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

6:1 meta tauta apÍlthen o iÍsous peran tÍs thalassÍs tÍs galilaias tÍs tiberiados

6:2 tsb=kai Íkolouthei a=de autŰ ochlos polus oti a=etheŰroun tsb=eŰrŰn tsb=autou ta sÍmeia a epoiei epi tŰn asthenountŰn

6:3 anÍlthen de eis to oros tsb=o iÍsous kai ekei ekathÍto meta tŰn mathÍtŰn autou

6:4 Ín de eggus to pascha Í eortÍ tŰn ioudaiŰn

6:5 eparas oun tsb=o tsb=iÍsous tous ophthalmous a=o a=iÍsous kai theasamenos oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros tsb=ton philippon pothen a=agorasŰmen tsb=agorasomen artous ina phagŰsin outoi

6:6 touto de elegen peirazŰn auton autos gar Ídei ti emellen poiein

6:7 apekrithÍ autŰ a=[o] philippos diakosiŰn dÍnariŰn artoi ouk arkousin autois ina ekastos tsb=autŰn brachu a=[ti] tsb=ti labÍ

6:8 legei autŰ eis ek tŰn mathÍtŰn autou andreas o adelphos simŰnos petrou

6:9 estin paidarion tsb=en Űde a=os tsb=o echei pente artous krithinous kai duo opsaria alla tauta ti estin eis tosoutous

6:10 eipen tsb=de o iÍsous poiÍsate tous anthrŰpous anapesein Ín de chortos polus en tŰ topŰ a=anepesan tsb=anepeson oun oi andres ton arithmon a=Űs tsb=Űsei pentakischilioi

6:11 elaben a=oun tsb=de tous artous o iÍsous kai eucharistÍsas diedŰken tsb=tois tsb=mathÍtais tsb=oi tsb=de tsb=mathÍtai tois anakeimenois omoiŰs kai ek tŰn opsariŰn oson Íthelon

6:12 Űs de eneplÍsthÍsan legei tois mathÍtais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mÍ ti apolÍtai

6:13 sunÍgagon oun kai egemisan dŰdeka kophinous klasmatŰn ek tŰn pente artŰn tŰn krithinŰn a a=eperisseusan tsb=eperisseusen tois bebrŰkosin

6:14 oi oun anthrŰpoi idontes o epoiÍsen sÍmeion tsb=o tsb=iÍsous elegon oti outos estin alÍthŰs o prophÍtÍs o erchomenos eis ton kosmon

6:15 iÍsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poiÍsŰsin tsb=auton basilea anechŰrÍsen ats=palin eis to oros autos monos

6:16 Űs de opsia egeneto katebÍsan oi mathÍtai autou epi tÍn thalassan

6:17 kai embantes eis tsb=to ploion Írchonto peran tÍs thalassÍs eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum kai skotia ÍdÍ egegonei kai a=oupŰ tsb=ouk elÍluthei pros autous o iÍsous

6:18 Í te thalassa anemou megalou pneontos a=diegeireto tsb=diÍgeireto

6:19 elÍlakotes oun Űs stadious ab=eikosi ab=pente ts=eikosipente Í triakonta theŰrousin ton iÍsoun peripatounta epi tÍs thalassÍs kai eggus tou ploiou ginomenon kai ephobÍthÍsan

6:20 o de legei autois egŰ eimi mÍ phobeisthe

6:21 Íthelon oun labein auton eis to ploion kai eutheŰs tsb=to tsb=ploion egeneto a=to a=ploion epi tÍs gÍs eis Ín upÍgon

6:22 tÍ epaurion o ochlos o estÍkŰs peran tÍs thalassÍs a=eidon tsb=idŰn oti ploiarion allo ouk Ín ekei ei mÍ en tsb=ekeino tsb=eis tsb=o tsb=enebÍsan tsb=oi tsb=mathÍtai tsb=autou kai oti ou suneisÍlthen tois mathÍtais autou o iÍsous eis to a=ploion tsb=ploia

6:23 alla tsb=de Ílthen a= tsb=ploiaria ek tiberiados eggus tou topou opou ephagon ton arton eucharistÍsantos tou kuriou

6:24 ote oun eiden o ochlos oti iÍsous ouk estin ekei oude oi mathÍtai autou enebÍsan ts=kai autoi eis ta a=ploiaria tsb=ploia kai Ílthon eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum zÍtountes ton iÍsoun

6:25 kai eurontes auton peran tÍs thalassÍs eipon autŰ rabbi pote Űde gegonas

6:26 apekrithÍ autois o iÍsous kai eipen amÍn amÍn legŰ umin zÍteite me ouch oti eidete sÍmeia all oti ephagete ek tŰn artŰn kai echortasthÍte

6:27 ergazesthe mÍ tÍn brŰsin tÍn apollumenÍn alla tÍn brŰsin tÍn menousan eis zŰÍn aiŰnion Ín o uios tou anthrŰpou umin dŰsei touton gar o patÍr esphragisen o theos

6:28 eipon oun pros auton ti abs=poiŰmen t=poioumen ina ergazŰmetha ta erga tou theou

6:29 apekrithÍ a=[o] ts=o iÍsous kai eipen autois touto estin to ergon tou theou ina a=pisteuÍte tsb=pisteusÍte eis on apesteilen ekeinos

6:30 eipon oun autŰ ti oun poieis su sÍmeion ina idŰmen kai pisteusŰmen soi ti ergazÍ

6:31 oi pateres ÍmŰn to manna ephagon en tÍ erÍmŰ kathŰs estin gegrammenon arton ek tou ouranou edŰken autois phagein

6:32 eipen oun autois o iÍsous amÍn amÍn legŰ umin ou ab=mŰusÍs ts=mŰsÍs dedŰken umin ton arton ek tou ouranou all o patÍr mou didŰsin umin ton arton ek tou ouranou ton alÍthinon

6:33 o gar artos tou theou estin o katabainŰn ek tou ouranou kai zŰÍn didous tŰ kosmŰ

6:34 eipon oun pros auton kurie pantote dos Ímin ton arton touton

6:35 eipen tsb=de autois o iÍsous egŰ eimi o artos tÍs zŰÍs o erchomenos pros a=eme tsb=me ou mÍ peinasÍ kai o pisteuŰn eis eme ou mÍ a=dipsÍsei tsb=dipsÍsÍ pŰpote

6:36 all eipon umin oti kai eŰrakate a=[me] tsb=me kai ou pisteuete

6:37 pan o didŰsin moi o patÍr pros eme Íxei kai ton erchomenon pros a=eme tsb=me ou mÍ ekbalŰ exŰ

6:38 oti katabebÍka a=apo tsb=ek tou ouranou ouch ina poiŰ to thelÍma to emon alla to thelÍma tou pempsantos me

6:39 touto de estin to thelÍma tou pempsantos me tsb=patros ina pan o dedŰken moi mÍ apolesŰ ex autou alla anastÍsŰ auto ab=[en] ts=en tÍ eschatÍ Ímera

6:40 touto a=gar tsb=de estin to thelÍma tou a=patros tsb=pempsantos a=mou tsb=me ina pas o theŰrŰn ton uion kai pisteuŰn eis auton echÍ zŰÍn aiŰnion kai anastÍsŰ auton egŰ a=[en] tÍ eschatÍ Ímera

6:41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egŰ eimi o artos o katabas ek tou ouranou

6:42 kai elegon ouch outos estin iÍsous o uios iŰsÍph ou Ímeis oidamen ton patera kai tÍn mÍtera pŰs a=nun tsb=oun legei tsb=outos oti ek tou ouranou katabebÍka

6:43 apekrithÍ tsb=oun tsb=o iÍsous kai eipen autois mÍ gogguzete met allÍlŰn

6:44 oudeis dunatai elthein pros me ean mÍ o patÍr o pempsas me elkusÍ auton a=kagŰ tsb=kai tsb=egŰ anastÍsŰ auton ab=en tÍ eschatÍ Ímera

6:45 estin gegrammenon en tois prophÍtais kai esontai pantes didaktoi ts=tou theou pas tsb=oun o b=akouŰn ats=akousas para tou patros kai mathŰn erchetai pros a=eme tsb=me

6:46 ouch oti ton patera tsb=tis eŰraken a=tis ei mÍ o Űn para tou theou outos eŰraken ton patera

6:47 amÍn amÍn legŰ umin o pisteuŰn tsb=eis tsb=eme echei zŰÍn aiŰnion

6:48 egŰ eimi o artos tÍs zŰÍs

6:49 oi pateres umŰn ephagon tsb=to tsb=manna en tÍ erÍmŰ a=to a=manna kai apethanon

6:50 outos estin o artos o ek tou ouranou katabainŰn ina tis ex autou phagÍ kai mÍ apothanÍ

6:51 egŰ eimi o artos o zŰn o ek tou ouranou katabas ean tis phagÍ ek toutou tou artou a=zÍsei tsb=zÍsetai eis ton aiŰna kai o artos de on egŰ dŰsŰ Í sarx mou estin tsb=Ín tsb=egŰ tsb=dŰsŰ uper tÍs tou kosmou zŰÍs

6:52 emachonto oun pros allÍlous oi ioudaioi legontes pŰs dunatai outos Ímin dounai tÍn sarka a=[autou] phagein

6:53 eipen oun autois o iÍsous amÍn amÍn legŰ umin ean mÍ phagÍte tÍn sarka tou uiou tou anthrŰpou kai piÍte autou to aima ouk echete zŰÍn en eautois

6:54 o trŰgŰn mou tÍn sarka kai pinŰn mou to aima echei zŰÍn aiŰnion a=kagŰ tsb=kai tsb=egŰ anastÍsŰ auton b=[en] tÍ eschatÍ Ímera

6:55 Í gar sarx mou a=alÍthÍs tsb=alÍthŰs estin brŰsis kai to aima mou a=alÍthÍs tsb=alÍthŰs estin posis

6:56 o trŰgŰn mou tÍn sarka kai pinŰn mou to aima en emoi menei kagŰ en autŰ

6:57 kathŰs apesteilen me o zŰn patÍr kagŰ zŰ dia ton patera kai o trŰgŰn me kakeinos a=zÍsei tsb=zÍsetai di eme

6:58 outos estin o artos o a=ex tsb=ek tsb=tou ouranou katabas ou kathŰs ephagon oi pateres tsb=umŰn tsb=to tsb=manna kai apethanon o trŰgŰn touton ton arton a=zÍsei tsb=zÍsetai eis ton aiŰna

6:59 tauta eipen en sunagŰgÍ didaskŰn en a=kapharnaoum tsb=kapernaoum

6:60 polloi oun akousantes ek tŰn mathÍtŰn autou a=eipan tsb=eipon sklÍros estin tsb=outos o logos a=outos tis dunatai autou akouein

6:61 eidŰs de o iÍsous en eautŰ oti gogguzousin peri toutou oi mathÍtai autou eipen autois touto umas skandalizei

6:62 ean oun theŰrÍte ton uion tou anthrŰpou anabainonta opou Ín to proteron

6:63 to pneuma estin to zŰopoioun Í sarx ouk Űphelei ouden ta rÍmata a egŰ a=lelalÍka tsb=lalŰ umin pneuma estin kai zŰÍ estin

6:64 all eisin ex umŰn tines oi ou pisteuousin Ídei gar ex archÍs o iÍsous tines eisin oi mÍ pisteuontes kai tis estin o paradŰsŰn auton

6:65 kai elegen dia touto eirÍka umin oti oudeis dunatai elthein pros me ean mÍ Í dedomenon autŰ ek tou patros tsb=mou

6:66 ek toutou polloi a=[ek] tsb=apÍlthon tŰn mathÍtŰn autou a=apÍlthon eis ta opisŰ kai ouketi met autou periepatoun

6:67 eipen oun o iÍsous tois dŰdeka mÍ kai umeis thelete upagein

6:68 apekrithÍ tsb=oun autŰ simŰn petros kurie pros tina apeleusometha rÍmata zŰÍs aiŰniou echeis

6:69 kai Ímeis pepisteukamen kai egnŰkamen oti su ei o a=agios tsb=christos tsb=o tsb=uios tou theou tsb=tou tsb=zŰntos

6:70 apekrithÍ autois b=[o ats=o b=iÍsous] ats=iÍsous ouk egŰ umas tous dŰdeka exelexamÍn kai ex umŰn eis diabolos estin

6:71 elegen de ton ioudan simŰnos a=iskariŰtou tsb=iskariŰtÍn outos gar ab=emellen ts=Ímellen tsb=auton paradidonai a=auton eis tsb=Űn ek tŰn dŰdeka

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase