Index: Greek New Testament

 

John 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

7:1 kai tsb=periepatei tsb=o tsb=iÍsous meta tauta a=periepatei a=o a=iÍsous en tÍ galilaia ou gar Íthelen en tÍ ioudaia peripatein oti ezÍtoun auton oi ioudaioi apokteinai

7:2 Ín de eggus Í eortÍ tŰn ioudaiŰn Í skÍnopÍgia

7:3 eipon oun pros auton oi adelphoi autou metabÍthi enteuthen kai upage eis tÍn ioudaian ina kai oi mathÍtai sou a=theŰrÍsousin a=sou tsb=theŰrÍsŰsin ta erga tsb=sou a poieis

7:4 oudeis gar a=ti en kruptŰ tsb=ti poiei kai zÍtei autos en parrÍsia einai ei tauta poieis phanerŰson seauton tŰ kosmŰ

7:5 oude gar oi adelphoi autou episteuon eis auton

7:6 legei oun autois o iÍsous o kairos o emos oupŰ parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos

7:7 ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egŰ marturŰ peri autou oti ta erga autou ponÍra estin

7:8 umeis anabÍte eis tÍn eortÍn tsb=tautÍn egŰ a=ouk tsb=oupŰ anabainŰ eis tÍn eortÍn tautÍn oti o tsb=kairos tsb=o emos a=kairos oupŰ peplÍrŰtai

7:9 tauta de eipŰn a=autos tsb=autois emeinen en tÍ galilaia

7:10 Űs de anebÍsan oi adelphoi autou a=eis a=tÍn a=eortÍn tote kai autos anebÍ tsb=eis tsb=tÍn tsb=eortÍn ou phanerŰs a=alla tsb=all a=[Űs] tsb=Űs en kruptŰ

7:11 oi oun ioudaioi ezÍtoun auton en tÍ eortÍ kai elegon pou estin ekeinos

7:12 kai goggusmos tsb=polus peri autou Ín a=polus en tois ochlois oi men elegon oti agathos estin alloi a=[de] ts=de elegon ou alla plana ton ochlon

7:13 oudeis mentoi parrÍsia elalei peri autou dia ton phobon tŰn ioudaiŰn

7:14 ÍdÍ de tÍs eortÍs mesousÍs anebÍ tsb=o iÍsous eis to ieron kai edidasken

7:15 tsb=kai ethaumazon a=oun oi ioudaioi legontes pŰs outos grammata oiden mÍ memathÍkŰs

7:16 apekrithÍ ab=oun autois a=[o] tsb=o iÍsous kai eipen Í emÍ didachÍ ouk estin emÍ alla tou pempsantos me

7:17 ean tis thelÍ to thelÍma autou poiein gnŰsetai peri tÍs didachÍs poteron ek tou theou estin Í egŰ ap emautou lalŰ

7:18 o aph eautou lalŰn tÍn doxan tÍn idian zÍtei o de zÍtŰn tÍn doxan tou pempsantos auton outos alÍthÍs estin kai adikia en autŰ ouk estin

7:19 ou a=mŰusÍs tsb=mŰsÍs dedŰken umin ton nomon kai oudeis ex umŰn poiei ton nomon ti me zÍteite apokteinai

7:20 apekrithÍ o ochlos tsb=kai tsb=eipen daimonion echeis tis se zÍtei apokteinai

7:21 apekrithÍ ts=o iÍsous kai eipen autois en ergon epoiÍsa kai pantes thaumazete

7:22 dia touto a=mŰusÍs tsb=mŰsÍs dedŰken umin tÍn peritomÍn ouch oti ek tou a=mŰuseŰs tsb=mŰseŰs estin all ek tŰn paterŰn kai en sabbatŰ peritemnete anthrŰpon

7:23 ei peritomÍn lambanei anthrŰpos en sabbatŰ ina mÍ luthÍ o nomos a=mŰuseŰs tsb=mŰseŰs emoi cholate oti olon anthrŰpon ugiÍ epoiÍsa en sabbatŰ

7:24 mÍ krinete kat opsin alla tÍn dikaian krisin a=krinete tsb=krinate

7:25 elegon oun tines ek tŰn ierosolumitŰn ouch outos estin on zÍtousin apokteinai

7:26 kai ide parrÍsia lalei kai ouden autŰ legousin mÍpote alÍthŰs egnŰsan oi archontes oti outos estin tsb=alÍthŰs o christos

7:27 alla touton oidamen pothen estin o de christos otan erchÍtai oudeis ginŰskei pothen estin

7:28 ekraxen oun en tŰ ierŰ didaskŰn o iÍsous kai legŰn kame oidate kai oidate pothen eimi kai ap emautou ouk elÍlutha all estin alÍthinos o pempsas me on umeis ouk oidate

7:29 egŰ ts=de oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen

7:30 ezÍtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton tÍn cheira oti oupŰ elÍluthei Í Űra autou

7:31 tsb=polloi tsb=de ek tou ochlou a=de a=polloi episteusan eis auton kai elegon tsb=oti o christos otan elthÍ a=mÍ tsb=mÍti pleiona sÍmeia tsb=toutŰn poiÍsei Űn outos epoiÍsen

7:32 Íkousan oi pharisaioi tou ochlou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan b=upÍretas tsb=oi tsb=pharisaioi tsb=kai oi archiereis a=kai a=oi a=pharisaioi ats=upÍretas ina piasŰsin auton

7:33 eipen oun ts=autois o iÍsous eti tsb=mikron chronon a=mikron meth umŰn eimi kai upagŰ pros ton pempsanta me

7:34 zÍtÍsete me kai ouch eurÍsete a=[me] kai opou eimi egŰ umeis ou dunasthe elthein

7:35 eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesthai oti Ímeis ouch eurÍsomen auton mÍ eis tÍn diasporan tŰn ellÍnŰn mellei poreuesthai kai didaskein tous ellÍnas

7:36 tis estin tsb=outos o logos a=outos on eipen zÍtÍsete me kai ouch eurÍsete a=[me] kai opou eimi egŰ umeis ou dunasthe elthein

7:37 en de tÍ eschatÍ Ímera tÍ megalÍ tÍs eortÍs eistÍkei o iÍsous kai ekraxen legŰn ean tis dipsa erchesthŰ pros me kai pinetŰ

7:38 o pisteuŰn eis eme kathŰs eipen Í graphÍ potamoi ek tÍs koilias autou reusousin udatos zŰntos

7:39 touto de eipen peri tou pneumatos a=o tsb=ou emellon lambanein oi a=pisteusantes tsb=pisteuontes eis auton oupŰ gar Ín pneuma tsb=agion oti ts=o iÍsous oudepŰ edoxasthÍ

7:40 tsb=polloi tsb=oun ek tou ochlou a=oun akousantes a=tŰn a=logŰn a=toutŰn tsb=ton tsb=logon elegon outos estin alÍthŰs o prophÍtÍs

7:41 alloi elegon outos estin o christos a=oi tsb=alloi ats=de elegon mÍ gar ek tÍs galilaias o christos erchetai

7:42 a=ouch tsb=ouchi Í graphÍ eipen oti ek tou spermatos ab=dauid ts=dabid kai apo bÍthleem tÍs kŰmÍs opou Ín ab=dauid ts=dabid a=erchetai o christos tsb=erchetai

7:43 schisma oun a=egeneto en tŰ ochlŰ tsb=egeneto di auton

7:44 tines de Íthelon ex autŰn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas cheiras

7:45 Ílthon oun oi upÍretai pros tous archiereis kai pharisaious kai eipon autois ekeinoi ab=dia ab=ti ts=diati ouk Ígagete auton

7:46 apekrithÍsan oi upÍretai oudepote tsb=outŰs elalÍsen a=outŰs tsb=anthrŰpos tsb=Űs tsb=outos tsb=o anthrŰpos

7:47 apekrithÍsan oun autois oi pharisaioi mÍ kai umeis peplanÍsthe

7:48 mÍ tis ek tŰn archontŰn episteusen eis auton Í ek tŰn pharisaiŰn

7:49 a=alla tsb=all o ochlos outos o mÍ ginŰskŰn ton nomon a=eparatoi tsb=epikataratoi eisin

7:50 legei nikodÍmos pros autous o elthŰn tsb=nuktos pros auton a=[to] a=proteron eis Űn ex autŰn

7:51 mÍ o nomos ÍmŰn krinei ton anthrŰpon ean mÍ akousÍ a=prŰton par autou tsb=proteron kai gnŰ ti poiei

7:52 apekrithÍsan kai a=eipan tsb=eipon autŰ mÍ kai su ek tÍs galilaias ei a=eraunÍson tsb=ereunÍson kai ide oti tsb=prophÍtÍs ek tÍs galilaias a=prophÍtÍs ouk a=egeiretai tsb=egÍgertai

7:53 a=[[kai a=eporeuthÍsan tsb=kai b=apÍlthen ts=eporeuthÍ ekastos eis ton oikon autou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase