Index: Greek New Testament

 

John 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

8:1 iÍsous de eporeuthÍ eis to oros tŰn elaiŰn

8:2 orthrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos Írcheto b=[pros ats=pros b=auton] ats=auton kai kathisas edidasken autous

8:3 agousin de oi grammateis kai oi pharisaioi tsb=pros tsb=auton gunaika ab=epi ts=en moicheia kateilÍmmenÍn kai stÍsantes autÍn en mesŰ

8:4 legousin autŰ b=[peirazontes] didaskale b=tautÍn b=euromen b=ep b=autophŰrŰ b=moicheuomenÍn ats=autÍ ats=Í ats=gunÍ ts=kateilÍphthÍ a=kateilÍptai ts=epautophŰrŰ a=ep a=autophŰrŰ ats=moicheuomenÍ

8:5 en de tŰ nomŰ a=Ímin b=ÍmŰn ts=mŰsÍs ab=mŰusÍs ts=Ímin eneteilato tas toiautas a=lithazein tsb=lithoboleisthai su oun ti legeis b=[peri b=autÍs]

8:6 touto de elegon peirazontes auton ina echŰsin b=katÍgorian b=kat ats=katÍgorein autou o de iÍsous katŰ kupsas tŰ daktulŰ a=kategraphen tsb=egraphen eis tÍn gÍn bs=mÍ bs=prospoioumenos

8:7 Űs de epemenon erŰtŰntes auton a=anekupsen a=kai tsb=anakupsas eipen a=autois tsb=pros tsb=autous o anamartÍtos umŰn prŰtos ab=ep ab=autÍn tsb=ton tsb=lithon ts=ep ts=autÍ baletŰ a=lithon

8:8 kai palin a=katakupsas tsb=katŰ tsb=kupsas egraphen eis tÍn gÍn

8:9 oi de akousantes tsb=kai tsb=upo tsb=tÍs tsb=suneidÍseŰs tsb=elegchomenoi exÍrchonto eis kath eis arxamenoi apo tŰn presbuterŰn b=[eŰs ts=eŰs tsb=tŰn b=eschatŰn] ts=eschatŰn kai kateleiphthÍ monos tsb=o tsb=iÍsous kai Í gunÍ en mesŰ ab=ousa ts=estŰsa

8:10 anakupsas de o iÍsous tsb=kai tsb=mÍdena tsb=theasamenos tsb=plÍn tsb=tÍs tsb=gunaikos eipen autÍ a=gunai b=[gunai] ts=Í ts=gunÍ pou eisin tsb=ekeinoi tsb=oi tsb=katÍgoroi tsb=sou oudeis se katekrinen

8:11 Í de eipen oudeis kurie eipen de b=[autÍ] ts=autÍ o iÍsous oude egŰ se katakrinŰ poreuou a=[kai] tsb=kai a=apo b=[apo ab=tou a=nun b=nun] mÍketi a=amartane]] tsb=amartane

8:12 palin oun ab=autois a=elalÍsen o iÍsous ts=autois tsb=elalÍsen legŰn egŰ eimi to phŰs tou kosmou o akolouthŰn emoi ou mÍ ab=peripatÍsÍ ts=peripatÍsei en tÍ skotia all exei to phŰs tÍs zŰÍs

8:13 eipon oun autŰ oi pharisaioi su peri seautou martureis Í marturia sou ouk estin alÍthÍs

8:14 apekrithÍ iÍsous kai eipen autois kan egŰ marturŰ peri emautou alÍthÍs estin Í marturia mou oti oida pothen Ílthon kai pou upagŰ umeis de ouk oidate pothen erchomai a=Í tsb=kai pou upagŰ

8:15 umeis kata tÍn sarka krinete egŰ ou krinŰ oudena

8:16 kai ean krinŰ de egŰ Í krisis Í emÍ a=alÍthinÍ tsb=alÍthÍs estin oti monos ouk eimi all egŰ kai o pempsas me patÍr

8:17 kai en tŰ nomŰ de tŰ umeterŰ gegraptai oti duo anthrŰpŰn Í marturia alÍthÍs estin

8:18 egŰ eimi o marturŰn peri emautou kai marturei peri emou o pempsas me patÍr

8:19 elegon oun autŰ pou estin o patÍr sou apekrithÍ ts=o iÍsous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme Ídeite kai ton patera mou tsb=Ídeite an a=Ídeite

8:20 tauta ta rÍmata elalÍsen tsb=o tsb=iÍsous en tŰ gazophulakiŰ didaskŰn en tŰ ierŰ kai oudeis epiasen auton oti oupŰ elÍluthei Í Űra autou

8:21 eipen oun palin autois tsb=o tsb=iÍsous egŰ upagŰ kai zÍtÍsete me kai en tÍ amartia umŰn apothaneisthe opou egŰ upagŰ umeis ou dunasthe elthein

8:22 elegon oun oi ioudaioi mÍti apoktenei eauton oti legei opou egŰ upagŰ umeis ou dunasthe elthein

8:23 kai a=elegen tsb=eipen autois umeis ek tŰn katŰ este egŰ ek tŰn anŰ eimi umeis ek a=toutou tou kosmou tsb=toutou este egŰ ouk eimi ek tou kosmou toutou

8:24 eipon oun umin oti apothaneisthe en tais amartiais umŰn ean gar mÍ pisteusÍte oti egŰ eimi apothaneisthe en tais amartiais umŰn

8:25 elegon oun autŰ su tis ei tsb=kai eipen autois o iÍsous tÍn archÍn o ti kai lalŰ umin

8:26 polla echŰ peri umŰn lalein kai krinein all o pempsas me alÍthÍs estin kagŰ a Íkousa par autou tauta a=lalŰ tsb=legŰ eis ton kosmon

8:27 ouk egnŰsan oti ton patera autois elegen

8:28 eipen oun a=[autois] tsb=autois o iÍsous otan upsŰsÍte ton uion tou anthrŰpou tote gnŰsesthe oti egŰ eimi kai ap emautou poiŰ ouden alla kathŰs edidaxen me o patÍr tsb=mou tauta lalŰ

8:29 kai o pempsas me met emou estin ouk aphÍken me monon tsb=o tsb=patÍr oti egŰ ta aresta autŰ poiŰ pantote

8:30 tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton

8:31 elegen oun o iÍsous pros tous pepisteukotas autŰ ioudaious ean umeis meinÍte en tŰ logŰ tŰ emŰ alÍthŰs mathÍtai mou este

8:32 kai gnŰsesthe tÍn alÍtheian kai Í alÍtheia eleutherŰsei umas

8:33 apekrithÍsan a=pros a=auton tsb=autŰ sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pŰpote pŰs su legeis oti eleutheroi genÍsesthe

8:34 apekrithÍ autois o iÍsous amÍn amÍn legŰ umin oti pas o poiŰn tÍn amartian doulos estin tÍs amartias

8:35 o de doulos ou menei en tÍ oikia eis ton aiŰna o uios menei eis ton aiŰna

8:36 ean oun o uios umas eleutherŰsÍ ontŰs eleutheroi esesthe

8:37 oida oti sperma abraam este alla zÍteite me apokteinai oti o logos o emos ou chŰrei en umin

8:38 a=a egŰ tsb=o eŰraka para tŰ patri tsb=mou lalŰ kai umeis oun a=a tsb=o a=Íkousate tsb=eŰrakate para a=tou a=patros tsb=tŰ tsb=patri tsb=umŰn poieite

8:39 apekrithÍsan kai a=eipan tsb=eipon autŰ o patÍr ÍmŰn abraam estin legei autois o iÍsous ei tekna tou abraam a=este tsb=Íte ta erga tou abraam epoieite b=[an] ts=an

8:40 nun de zÍteite me apokteinai anthrŰpon os tÍn alÍtheian umin lelalÍka Ín Íkousa para tou theou touto abraam ouk epoiÍsen

8:41 umeis poieite ta erga tou patros umŰn a=eipan tsb=eipon a=[oun] tsb=oun autŰ Ímeis ek porneias ou gegennÍmetha ena patera echomen ton theon

8:42 eipen bt=oun autois o iÍsous ei o theos patÍr umŰn Ín Ígapate an eme egŰ gar ek tou theou exÍlthon kai ÍkŰ oude gar ap emautou elÍlutha all ekeinos me apesteilen

8:43 ab=dia ab=ti ts=diati tÍn lalian tÍn emÍn ou ginŰskete oti ou dunasthe akouein ton logon ton emon

8:44 umeis ek ab=tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umŰn thelete poiein ekeinos anthrŰpoktonos Ín ap archÍs kai en tÍ alÍtheia a=ouk tsb=ouch estÍken oti ouk estin alÍtheia en autŰ otan lalÍ to pseudos ek tŰn idiŰn lalei oti pseustÍs es

8:45 egŰ de oti tÍn alÍtheian legŰ ou pisteuete moi

8:46 tis ex umŰn elegchei me peri amartias ei tsb=de alÍtheian legŰ ab=dia ab=ti ts=diati umeis ou pisteuete moi

8:47 o Űn ek tou theou ta rÍmata tou theou akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou theou ouk este

8:48 apekrithÍsan tsb=oun oi ioudaioi kai a=eipan tsb=eipon autŰ ou kalŰs legomen Ímeis oti a=samaritÍs tsb=samareitÍs ei su kai daimonion echeis

8:49 apekrithÍ iÍsous egŰ daimonion ouk echŰ alla timŰ ton patera mou kai umeis atimazete me

8:50 egŰ de ou zÍtŰ tÍn doxan mou estin o zÍtŰn kai krinŰn

8:51 amÍn amÍn legŰ umin ean tis ton tsb=logon tsb=ton emon a=logon tÍrÍsÍ thanaton ou mÍ theŰrÍsÍ eis ton aiŰna

8:52 eipon a=[oun] tsb=oun autŰ oi ioudaioi nun egnŰkamen oti daimonion echeis abraam apethanen kai oi prophÍtai kai su legeis ean tis ton logon mou tÍrÍsÍ ou mÍ ab=geusÍtai ts=geusetai thanatou eis ton aiŰna

8:53 mÍ su meizŰn ei tou patros ÍmŰn abraam ostis apethanen kai oi prophÍtai apethanon tina seauton tsb=su poieis

8:54 apekrithÍ iÍsous ean egŰ a=doxasŰ tsb=doxazŰ emauton Í doxa mou ouden estin estin o patÍr mou o doxazŰn me on umeis legete oti theos ab=ÍmŰn ts=umŰn estin

8:55 kai ouk egnŰkate auton egŰ de oida auton a=kan tsb=kai tsb=ean eipŰ oti ouk oida auton esomai omoios a=umin tsb=umŰn pseustÍs a=alla tsb=all oida auton kai ton logon autou tÍrŰ

8:56 abraam o patÍr umŰn Ígalliasato ina idÍ tÍn Ímeran tÍn emÍn kai eiden kai echarÍ

8:57 eipon oun oi ioudaioi pros auton pentÍkonta etÍ oupŰ echeis kai abraam eŰrakas

8:58 eipen autois tsb=o iÍsous amÍn amÍn legŰ umin prin abraam genesthai egŰ eimi

8:59 Íran oun lithous ina balŰsin ep auton iÍsous de ekrubÍ kai exÍlthen ek tou ierou tsb=dielthŰn tsb=dia tsb=mesou tsb=autŰn tsb=kai tsb=parÍgen tsb=outŰs

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase