Index: Greek New Testament

 

John 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

9:1 kai paragŰn eiden anthrŰpon tuphlon ek genetÍs

9:2 kai ÍrŰtÍsan auton oi mathÍtai autou legontes rabbi tis Ímarten outos Í oi goneis autou ina tuphlos gennÍthÍ

9:3 apekrithÍ ts=o iÍsous oute outos Ímarten oute oi goneis autou all ina phanerŰthÍ ta erga tou theou en autŰ

9:4 a=Ímas tsb=eme dei ergazesthai ta erga tou pempsantos me eŰs Ímera estin erchetai nux ote oudeis dunatai ergazesthai

9:5 otan en tŰ kosmŰ Ű phŰs eimi tou kosmou

9:6 tauta eipŰn eptusen chamai kai epoiÍsen pÍlon ek tou ptusmatos kai epechrisen a=autou ton pÍlon epi tous ophthalmous tsb=tou tsb=tuphlou

9:7 kai eipen autŰ upage nipsai eis tÍn kolumbÍthran tou silŰam o ermÍneuetai apestalmenos apÍlthen oun kai enipsato kai Ílthen blepŰn

9:8 oi oun geitones kai oi theŰrountes auton to proteron oti a=prosaitÍs tsb=tuphlos Ín elegon ouch outos estin o kathÍmenos kai prosaitŰn

9:9 alloi elegon oti outos estin alloi a=elegon a=ouchi a=alla tsb=de tsb=oti omoios autŰ estin ekeinos elegen oti egŰ eimi

9:10 elegon oun autŰ pŰs a=[oun] a=ÍneŰchthÍsan tsb=aneŰchthÍsan sou oi ophthalmoi

9:11 apekrithÍ ekeinos a=o tsb=kai tsb=eipen anthrŰpos a=o legomenos iÍsous pÍlon epoiÍsen kai epechrisen mou tous ophthalmous kai eipen moi a=oti upage eis a=ton tsb=tÍn tsb=kolumbÍthran tsb=tou silŰam kai nipsai apelthŰn a=oun tsb=de kai nipsamenos aneblepsa

9:12 a=kai tsb=eipon a=eipan tsb=oun autŰ pou estin ekeinos legei ouk oida

9:13 agousin auton pros tous pharisaious ton pote tuphlon

9:14 Ín de sabbaton a=en a=Í a=Ímera tsb=ote ton pÍlon epoiÍsen o iÍsous kai aneŰxen autou tous ophthalmous

9:15 palin oun ÍrŰtŰn auton kai oi pharisaioi pŰs aneblepsen o de eipen autois pÍlon epethÍken ab=mou epi tous ophthalmous ts=mou kai enipsamÍn kai blepŰ

9:16 elegon oun ek tŰn pharisaiŰn tines tsb=outos tsb=o tsb=anthrŰpos ouk estin a=outos para tsb=tou theou a=o a=anthrŰpos oti to sabbaton ou tÍrei alloi a=[de] elegon pŰs dunatai anthrŰpos amartŰlos toiauta sÍmeia poiein kai schisma Ín en autois

9:17 legousin a=oun tŰ tuphlŰ palin tsb=su ti a=su legeis peri autou oti a=ÍneŰxen tsb=Ínoixen sou tous ophthalmous o de eipen oti prophÍtÍs estin

9:18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tsb=tuphlos Ín a=tuphlos kai aneblepsen eŰs otou ephŰnÍsan tous goneis autou tou anablepsantos

9:19 kai ÍrŰtÍsan autous legontes outos estin o uios umŰn on umeis legete oti tuphlos egennÍthÍ pŰs oun tsb=arti blepei a=arti

9:20 apekrithÍsan a=oun b=de tsb=autois oi goneis autou kai a=eipan tsb=eipon oidamen oti outos estin o uios ÍmŰn kai oti tuphlos egennÍthÍ

9:21 pŰs de nun blepei ouk oidamen Í tis Ínoixen autou tous ophthalmous Ímeis ouk oidamen tsb=autos tsb=Ílikian tsb=echei auton erŰtÍsate a=Ílikian a=echei autos peri ab=eautou ts=autou lalÍsei

9:22 tauta a=eipan tsb=eipon oi goneis autou oti ephobounto tous ioudaious ÍdÍ gar sunetetheinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologÍsÍ christon aposunagŰgos genÍtai

9:23 dia touto oi goneis autou a=eipan tsb=eipon oti Ílikian echei auton a=eperŰtÍsate tsb=erŰtÍsate

9:24 ephŰnÍsan oun tsb=ek tsb=deuterou ton anthrŰpon a=ek a=deuterou os Ín tuphlos kai a=eipan tsb=eipon autŰ dos doxan tŰ theŰ Ímeis oidamen oti tsb=o tsb=anthrŰpos outos a=o a=anthrŰpos amartŰlos estin

9:25 apekrithÍ oun ekeinos tsb=kai tsb=eipen ei amartŰlos estin ouk oida en oida oti tuphlos Űn arti blepŰ

9:26 eipon a=oun tsb=de autŰ tsb=palin ti epoiÍsen soi pŰs Ínoixen sou tous ophthalmous

9:27 apekrithÍ autois eipon umin ÍdÍ kai ouk Íkousate ti palin thelete akouein mÍ kai umeis thelete autou mathÍtai genesthai

9:28 a=kai eloidorÍsan ts=oun auton kai eipon su tsb=ei mathÍtÍs a=ei ekeinou Ímeis de tou a=mŰuseŰs tsb=mŰseŰs esmen mathÍtai

9:29 Ímeis oidamen oti a=mŰusei tsb=mŰsÍ lelalÍken o theos touton de ouk oidamen pothen estin

9:30 apekrithÍ o anthrŰpos kai eipen autois en tsb=gar toutŰ a=gar a=to thaumaston estin oti umeis ouk oidate pothen estin kai a=Ínoixen tsb=aneŰxen mou tous ophthalmous

9:31 oidamen tsb=de oti amartŰlŰn o theos ouk akouei all ean tis theosebÍs Í kai to thelÍma autou poiÍ toutou akouei

9:32 ek tou aiŰnos ouk ÍkousthÍ oti a=ÍneŰxen tsb=Ínoixen tis ophthalmous tuphlou gegennÍmenou

9:33 ei mÍ Ín outos para theou ouk Ídunato poiein ouden

9:34 apekrithÍsan kai a=eipan tsb=eipon autŰ en amartiais su egennÍthÍs olos kai su didaskeis Ímas kai exebalon auton exŰ

9:35 Íkousen tsb=o iÍsous oti exebalon auton exŰ kai eurŰn auton eipen tsb=autŰ su pisteueis eis ton uion tou a=anthrŰpou tsb=theou

9:36 apekrithÍ ekeinos kai eipen ab=kai tis estin kurie ina pisteusŰ eis auton

9:37 eipen tsb=de autŰ o iÍsous kai eŰrakas auton kai o lalŰn meta sou ekeinos estin

9:38 o de ephÍ pisteuŰ kurie kai prosekunÍsen autŰ

9:39 kai eipen o iÍsous eis krima egŰ eis ton kosmon touton Ílthon ina oi mÍ blepontes blepŰsin kai oi blepontes tuphloi genŰntai

9:40 tsb=kai Íkousan ek tŰn pharisaiŰn tauta oi tsb=ontes met autou a=ontes kai eipon autŰ mÍ kai Ímeis tuphloi esmen

9:41 eipen autois o iÍsous ei tuphloi Íte ouk an eichete amartian nun de legete oti blepomen Í tsb=oun amartia umŰn menei

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase