Index: Greek New Testament

 

John 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

14:1 mÍ tarassesthŰ umŰn Í kardia pisteuete eis ton theon kai eis eme pisteuete

14:2 en tÍ oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de mÍ eipon an umin a=oti poreuomai etoimasai topon umin

14:3 kai ean poreuthŰ b=[kai] ats=kai etoimasŰ tsb=umin topon a=umin palin erchomai kai a=paralÍmpsomai tsb=paralÍpsomai umas pros emauton ina opou eimi egŰ kai umeis Íte

14:4 kai opou a=[egŰ] tsb=egŰ upagŰ oidate tsb=kai tÍn odon tsb=oidate

14:5 legei autŰ thŰmas kurie ouk oidamen pou upageis tsb=kai pŰs dunametha tÍn odon eidenai

14:6 legei autŰ a=[o] tsb=o iÍsous egŰ eimi Í odos kai Í alÍtheia kai Í zŰÍ oudeis erchetai pros ton patera ei mÍ di emou

14:7 ei a=egnŰkate tsb=egnŰkeite me kai ton patera mou a=gnŰsesthe tsb=egnŰkeite tsb=an kai ap arti ginŰskete auton kai eŰrakate auton

14:8 legei autŰ philippos kurie deixon Ímin ton patera kai arkei Ímin

14:9 legei autŰ o iÍsous a=tosoutŰ tsb=tosouton a=chronŰ tsb=chronon meth umŰn eimi kai ouk egnŰkas me philippe o eŰrakŰs eme eŰraken ton patera tsb=kai pŰs su legeis deixon Ímin ton patera

14:10 ou pisteueis oti egŰ en tŰ patri kai o patÍr en emoi estin ta rÍmata a egŰ a=legŰ tsb=lalŰ umin ap emautou ou lalŰ o de patÍr tsb=o en emoi menŰn tsb=autos poiei ta erga a=autou

14:11 pisteuete moi oti egŰ en tŰ patri kai o patÍr en emoi ei de mÍ dia ta erga auta pisteuete tsb=moi

14:12 amÍn amÍn legŰ umin o pisteuŰn eis eme ta erga a egŰ poiŰ kakeinos poiÍsei kai meizona toutŰn poiÍsei oti egŰ pros ton patera tsb=mou poreuomai

14:13 kai o ti an aitÍsÍte en tŰ onomati mou touto poiÍsŰ ina doxasthÍ o patÍr en tŰ uiŰ

14:14 ean ti aitÍsÍte a=me b=[me] en tŰ onomati mou egŰ poiÍsŰ

14:15 ean agapate me tas entolas tas emas a=tÍrÍsete tsb=tÍrÍsate

14:16 a=kagŰ tsb=kai tsb=egŰ erŰtÍsŰ ton patera kai allon paraklÍton dŰsei umin ina tsb=menÍ meth umŰn eis ton aiŰna a=Í

14:17 to pneuma tÍs alÍtheias o o kosmos ou dunatai labein oti ou theŰrei auto oude ginŰskei tsb=auto umeis tsb=de ginŰskete auto oti par umin menei kai en umin estai

14:18 ouk aphÍsŰ umas orphanous erchomai pros umas

14:19 eti mikron kai o kosmos me ab=ouketi ts=ouk ts=eti theŰrei umeis de theŰreite me oti egŰ zŰ kai umeis a=zÍsete tsb=zÍsesthe

14:20 en ekeinÍ tÍ Ímera gnŰsesthe umeis oti egŰ en tŰ patri mou kai umeis en emoi b=kai b=egŰ ats=kagŰ en umin

14:21 o echŰn tas entolas mou kai tÍrŰn autas ekeinos estin o agapŰn me o de agapŰn me agapÍthÍsetai upo tou patros mou a=kagŰ tsb=kai tsb=egŰ agapÍsŰ auton kai emphanisŰ autŰ emauton

14:22 legei autŰ ioudas ouch o iskariŰtÍs kurie a=[kai] b=kai ti gegonen oti Ímin melleis emphanizein seauton kai ouchi tŰ kosmŰ

14:23 apekrithÍ ts=o iÍsous kai eipen autŰ ean tis agapa me ton logon mou tÍrÍsei kai o patÍr mou agapÍsei auton kai pros auton eleusometha kai monÍn par autŰ a=poiÍsometha tsb=poiÍsomen

14:24 o mÍ agapŰn me tous logous mou ou tÍrei kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pempsantos me patros

14:25 tauta lelalÍka umin par umin menŰn

14:26 o de paraklÍtos to pneuma to agion o pempsei o patÍr en tŰ onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnÍsei umas panta a eipon umin a=[egŰ]

14:27 eirÍnÍn aphiÍmi umin eirÍnÍn tÍn emÍn didŰmi umin ou kathŰs o kosmos didŰsin egŰ didŰmi umin mÍ tarassesthŰ umŰn Í kardia mÍde deiliatŰ

14:28 Íkousate oti egŰ eipon umin upagŰ kai erchomai pros umas ei Ígapate me echarÍte an oti tsb=eipon poreuomai pros ton patera oti o patÍr tsb=mou meizŰn mou estin

14:29 kai nun eirÍka umin prin genesthai ina otan genÍtai pisteusÍte

14:30 ab=ouketi ts=ouk ts=eti polla lalÍsŰ meth umŰn erchetai gar o tou kosmou ts=toutou archŰn kai en emoi ouk echei ouden

14:31 all ina gnŰ o kosmos oti agapŰ ton patera kai kathŰs eneteilato moi o patÍr outŰs poiŰ egeiresthe agŰmen enteuthen

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase