Index: Greek New Testament

 

John 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

15:1 egŰ eimi Í ampelos Í alÍthinÍ kai o patÍr mou o geŰrgos estin

15:2 pan klÍma en emoi mÍ pheron karpon airei auto kai pan to karpon pheron kathairei auto ina tsb=pleiona karpon a=pleiona pherÍ

15:3 ÍdÍ umeis katharoi este dia ton logon on lelalÍka umin

15:4 meinate en emoi kagŰ en umin kathŰs to klÍma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mÍ a=menÍ tsb=meinÍ en tÍ ampelŰ outŰs oude umeis ean mÍ en emoi a=menÍte tsb=meinÍte

15:5 egŰ eimi Í ampelos umeis ta klÍmata o menŰn en emoi kagŰ en autŰ outos pherei karpon polun oti chŰris emou ou dunasthe poiein ouden

15:6 ean mÍ tis a=menÍ tsb=meinÍ en emoi eblÍthÍ exŰ Űs to klÍma kai exÍranthÍ kai sunagousin auta kai eis ab=to pur ballousin kai kaietai

15:7 ean meinÍte en emoi kai ta rÍmata mou en umin meinÍ o ean thelÍte a=aitÍsasthe tsb=aitÍsesthe kai genÍsetai umin

15:8 en toutŰ edoxasthÍ o patÍr mou ina karpon polun pherÍte kai a=genÍsthe tsb=genÍsesthe emoi mathÍtai

15:9 kathŰs ÍgapÍsen me o patÍr kagŰ tsb=ÍgapÍsa umas a=ÍgapÍsa meinate en tÍ agapÍ tÍ emÍ

15:10 ean tas entolas mou tÍrÍsÍte meneite en tÍ agapÍ mou kathŰs egŰ tas entolas tou patros mou tetÍrÍka kai menŰ autou en tÍ agapÍ

15:11 tauta lelalÍka umin ina Í chara Í emÍ en umin a=Í tsb=meinÍ kai Í chara umŰn plÍrŰthÍ

15:12 autÍ estin Í entolÍ Í emÍ ina agapate allÍlous kathŰs ÍgapÍsa umas

15:13 meizona tautÍs agapÍn oudeis echei ina tis tÍn psuchÍn autou thÍ uper tŰn philŰn autou

15:14 umeis philoi mou este ean poiÍte a=a tsb=osa egŰ entellomai umin

15:15 ouketi tsb=umas legŰ a=umas doulous oti o doulos ouk oiden ti poiei autou o kurios umas de eirÍka philous oti panta a Íkousa para tou patros mou egnŰrisa umin

15:16 ouch umeis me exelexasthe all egŰ exelexamÍn umas kai ethÍka umas ina umeis upagÍte kai karpon pherÍte kai o karpos umŰn menÍ ina o ti an aitÍsÍte ton patera en tŰ onomati mou dŰ umin

15:17 tauta entellomai umin ina agapate allÍlous

15:18 ei o kosmos umas misei ginŰskete oti eme prŰton umŰn memisÍken

15:19 ei ek tou kosmou Íte o kosmos an to idion ephilei oti de ek tou kosmou ouk este all egŰ exelexamÍn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos

15:20 mnÍmoneuete tou logou ou egŰ eipon umin ouk estin doulos meizŰn tou kuriou autou ei eme ediŰxan kai umas diŰxousin ei ton logon mou etÍrÍsan kai ton umeteron tÍrÍsousin

15:21 alla tauta panta poiÍsousin a=eis a=umas tsb=umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pempsanta me

15:22 ei mÍ Ílthon kai elalÍsa autois amartian ouk a=eichosan tsb=eichon nun de prophasin ouk echousin peri tÍs amartias autŰn

15:23 o eme misŰn kai ton patera mou misei

15:24 ei ta erga mÍ epoiÍsa en autois a oudeis allos a=epoiÍsen tsb=pepoiÍken amartian ouk a=eichosan tsb=eichon nun de kai eŰrakasin kai memisÍkasin kai eme kai ton patera mou

15:25 all ina plÍrŰthÍ o logos o tsb=gegrammenos en tŰ nomŰ autŰn a=gegrammenos oti emisÍsan me dŰrean

15:26 otan tsb=de elthÍ o paraklÍtos on egŰ pempsŰ umin para tou patros to pneuma tÍs alÍtheias o para tou patros ekporeuetai ekeinos marturÍsei peri emou

15:27 kai umeis de martureite oti ap archÍs met emou este

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase